debian: ลองติดตั้ง Hylafax

เอามาจาก debian : ทดลองติดตั้ง hylafax

HylaFAX เป็นแพกเกจที่ใช้ทำ Fax Server
ใช้งานได้เสถียรดี และสามารถรองรับงานใหญ่ได้

ติดตั้ง hylafax-server
# aptitude install hylafax-server
Major possible upgrade issues
<<<--- [Enter]
Which paper size should be the system default?
<<<--- a4

ติดตั้งโมเด็มเป็นแฟกซ์
# faxsetup
ตอบตามจริง ยกเว้นข้อมูลของเรา ตัวอย่างของผมคือ
...
Country code [1]? <<<--- 66
Area code [415]? <<<--- 2
Phone number of fax modem [+1.999.555.1212]? <<<--- ใส่เบอร์แฟกซ์เรา
Local identification string (for TSI/CIG) ["NothingSetup"]? <<<--- ชื่อร้านหรือหน่วยงาน
...
Protection mode for received facsimile [0600]? <<<--- 0755
Protection mode for session logs [0600]? <<<--- 0755
...

อันนี้ผมขี้เกียจเก็บข้อมูลผู้ใช้ เลยตั้งเป็นว่าสามารถใช้งานได้จากทุกเครื่อง โดยไม่ต้องมีชื่อผู้ใช้งาน
# vi /etc/hylafax/hosts.hfaxd

...
^.*@.*\.example\.com$

# /etc/init.d/hylafax restart

client ฝั่งวินโดวส์ ผมใช้ Whfc
ส่วน client ฝั่งลินุกส์ ยังหาตัวที่ใช้งานสะดวกยังไม่ได้ครับ

ปรับปรุง: 49-11-14
วันนี้ได้มีโอกาสทดสอบการติดตั้งจริงบน etch อีกครั้งนึง
ปรากฎว่าเกิดปัญหาตอนติดตั้ง คือ
หน้าจอขึ้นมาถาม Area code ไม่หยุด ต้องกด Ctrl+C เพื่อเบรก
ทำให้การติดตั้งไฟล์ไม่สมบูรณ์
(ยังไม่แน่ใจว่าเกิดจากแพกเกจ หรือฮาร์ดแวร์ครับ)

ผมแก้ไขดังนี้ครับ

ดาวน์โหลดแพกเกจจากต้นฉบับ (ไม่แน่ใจความถูกต้องของแพกเกจในเครื่องเรา)
# wget http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/h/hylafax/hylafax-server_4.3.0-9_i386.deb

แตกไฟล์โดยไม่ติดตั้ง ไปยัง / (root directory)
# dpkg-deb -x hylafax-server_4.3.0-9_i386.deb /

ปรับตั้งแพกเกจใหม่
# dpkg-reconfigure hylafax-server

หลังจากนั้นก็เริ่มขั้นตอนตามปกติคือ
# faxsetup
...
# /etc/init.d/hylafax restart

debian: customize hylafax

ตั้งให้พิมพ์แฟกซ์รับ อัตโนมัติ

สร้างไฟล์ที่จะดักการทำงานตอนรับแฟกซ์ ชื่อ /etc/hylafax/FaxDispatch
แล้วเริ่มการทำงานใหม่ เพื่อให้ไฟล์ใหม่นี้ถูกคัดลอกไปไว้ในไดเรคทอรี่ของ hylafax
# vi /etc/hylafax/FaxDispatch

/usr/bin/tiff2ps -a $FILE | lpr -P $PRINTER_NAME

# /etc/init.d/hylafax restart

ตั้งให้เก็บสำเนาแฟกซ์รับและแฟกซ์ส่ง

ใช้ความสามารถของ gs

แฟกซ์รับ
ใส่ที่ /etc/hylafax/FaxDispatch
แฟกซ์ส่ง
ใส่ที่ /var/spool/hylafax/bin/notify ปรับแก้สคริปต์นิดหน่อย
จริง ๆ แล้วสามารถปรับได้ที่ faxsend โดยเติมออปชั่น -A แต่ถ้าเราปรับสคริปต์ notify ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ออปชั่นแล้ว เพราะหาที่ใส่ออปชั่นใน WHFC ไม่พบ เลยมาแก้ที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ดีกว่า

--รอทดลอง--

เกร็ด

 • โมเด็ม Class 2 หรือ 2.0 มีปัญหาในการรับแฟกซ์ จากเครื่องแฟกซ์ที่เป็น Class 1 แต่ไม่มีปัญหาในการส่ง
Topic: 

debian: ทดลองทำ HylaFAX Client

เอามาจาก debian : ทดลองติดตั้ง hylafax

ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น HylaFAX แล้ว ดูวิธีติดตั้งได้จากคราวก่อน

ติดตั้ง Pyla
$ sudo aptitude install python python-tk
$ wget http://www.teamsw.it/pyla/download/pyla1.1.7.1.tgz
$ tar xfz pyla1.1.7.1.tgz
$ sudo mv pyla /usr/local
$ /usr/local/pyla/pyla.py
-> ปรับตั้งโปรแกรม

ติดตั้งเครื่องพิมพ์เทียมให้ pyla
เอามาจาก Fun with CUPS and Pyla
หลักการคือเขาใช้ perl เขียนโปรแกรมทำหน้าที่เป็น socket คอยดูว่ามีข้อมูลเข้ามาทางพอร์ต 5691 หรือเปล่า ถ้ามี ก็จะเรียกใช้โปรแกรมนี้ซึ่งจะไปเรียกใช้ pyla อีกทีนึง

สร้างโปรแกรมเรียก pyla ชื่อ pyla-print เอาใส่ไว้ใน /usr/local/bin
$ sudo vi /usr/local/bin/pyla-print

#!/usr/bin/perl

# Daniel E. Markle 
# 20031114 Revision 0.1

# This program starts up a daemon which will watch for a postscript file
# coming in from CUPS, then launch pyla to send it as a fax.
# Use it with the socket://localhost:5691 URL in cups.

# Issues:
#  -security, make sure only localhost can see this port, it allows anyone
#   who can stream data to this port to popup pyla on your desktop
#  -must be ran as the user or the window may not pop up at the right
#   place, if at all

# ***CONFIGURE ME HERE

# Port to listen on, use socket://localhost: in cups
my $MY_PORT = 5691;

# Temporary file storage, this is a file not a folder
my $TMP_FILE_NAME = "/tmp/cupsfaxtemp";

# Path to pyla.py
my $PYLA_PATH = "/usr/local/pyla/pyla.py";

# Path to python binary
# use this one for Linux
my $PYTHON_PATH = "/usr/bin/python";
# use this one for OS X
#my $PYTHON_PATH = "/usr/bin/pythonw";

# ***END CONFIGURATION

# ----- You shouldn't need to touch anything beyond this point -----

use IO::Socket::INET;

# check to make sure we can use the temp file
open ( TMPFILE, ">", $TMP_FILE_NAME )
  or die "Can not open temp file $TMP_FILE_NAME, " .
  "check to make sure it is not owned by another user";
close ( TMPFILE );

if ( !(-e $PYLA_PATH) ) {
  die "I do not see pyla at $PYLA_PATH";
  }

my $data;
my $server = IO::Socket::INET->new (
  LocalPort => $MY_PORT,
  Type => SOCK_STREAM,
  Reuse => 1,
  Listen => 1
  ) or die "Could not start server process";
  
while ( my $job = $server->accept() ) {
  open ( TMPFILE, ">", $TMP_FILE_NAME );
  while ( <$job> ) {
   print TMPFILE $_;
   }
  close ( TMPFILE );
  close $job;
  `cat "$TMP_FILE_NAME" | "$PYTHON_PATH" "$PYLA_PATH" -i`
  }

ทำให้รันได้
$ sudo chmod 755 /usr/local/bin/pyla-print

สร้างโปรแกรมที่รันเป็น daemon คอยดูซอกเก็ต ชื่อ pyla-printd เอาใส่ไว้ใน /etc/init.d
$ sudo vi /etc/init.d/pyla-printd

#!/bin/sh

PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
DAEMON=/usr/local/bin/pyla-print
NAME=pyla-print
DESC="Pseudo printer for Pyla"

test -x $DAEMON || exit 0

case "$1" in
    start)
        echo -n "Starting $DESC: "

        start-stop-daemon --start --quiet --pidfile /var/run/$NAME.pid \
            --background --make-pidfile --exec $DAEMON -- $DAEMON_OPTS

        echo "$NAME."
        ;;

    stop)
        echo -n "Stopping $DESC: "

        start-stop-daemon --stop --quiet --pidfile /var/run/$NAME.pid \
            --oknodo

        echo "$NAME."
        ;;

    restart|force-reload)
        echo -n "Restarting $DESC: "

        start-stop-daemon --stop --quiet --pidfile /var/run/$NAME.pid \
            --oknodo

        sleep 1

        start-stop-daemon --start --quiet --pidfile /var/run/$NAME.pid \
            --background --make-pidfile --exec $DAEMON -- $DAEMON_OPTS

        echo "$NAME."
        ;;

    *)
        N=/etc/init.d/$NAME
        echo "Usage: $N {start|stop|restart|force-reload}" >&2
        exit 1
        ;;
esac

exit 0

ทำให้รันได้ - สั่งรันเป็น daemon และให้เริ่มรันทุกครั้งที่เปิดเครื่อง
$ sudo chmod 755 /etc/init.d/pyla-printd
$ sudo /etc/init.d/pyla-printd restart
$ sudo update-rc.d pyla-printd defaults

ติดตั้งตัวจัดการเครื่องพิมพ์
$ sudo aptitude install cupsys-client

เพิ่มเครื่องพิมพ์เทียมให้ระบบ
$ sudo lpadmin -p pseudo-pyla -E -v socket://localhost:5691
หรือตั้งชื่อให้เรียกง่ายขึ้นว่า hylafax เฉย ๆ ก็ได้
$ sudo lpadmin -p hylafax -E -v socket://localhost:5691

เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย จะมีเครื่องพิมพ์ฃื่อ psuedo-pyla ขึ้นมา ถ้าเราพิมพ์มาที่เครื่องพิมพ์ตัวนี้ เขาจะมาเรียกใช้ pyla ให้ส่งแฟกซ์เอง

update

แก้ปัญหาดูแฟกซ์ที่รับไม้ได้
ตั้งการอนุญาตใช้ไฟล์ ที่ไฟล์โมเด็ม (ส่วนใหญ่จะชื่อ config.ttyS0)
# vi /etc/hylafax/config.ttyS0
...
RecvFileMode:    0666
...
Topic: 

debian: ปรับปรุง HylaFax Client

ปรับปรุง HylaFax Client

ปรับปรุงจากdebian: ทดลองทำ HylaFAX Client
ครั้งก่อนมีปัญหาว่า daemon ถูกรันด้วย root ใน runlevel ที่อยู่ในสถานะอักขระ (text mode) ซึ่งยังไม่มีการกำหนดค่าตัวแปรแวดล้อม $DISPLAY
แต่เวลาซอกเก็ตถูกเรียกใช้ จะถูกเรียกใช้ด้วยผู้ใช้ที่ runlevel ที่อยู่ในสถานะกราฟฟิก โดย gtk จะมาดูว่าต้องแสดงผลที่จอไหนจากตัวแปรแวดล้อม $DISPLAY นี้ ทำให้โปรแกรมตาย
ซึ่งต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้คำสั่ง $ sudo /etc/init.d/pyla-printd restart จากเทอร์มินอล จึงจะหาย

ตอนใหม่นี้ เราจะไม่ตั้งให้เรียกจาก runlevel แล้ว แต่จะตั้งให้รันจาก gnome-session ของผู้ใช้เลย ทำให้แก้ปัญหาเรื่องต้องเริ่มเซอร์วิสใหม่ได้

แต่เพื่อป้องกันการสับสน จะขอเริ่มใหม่เลย

ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น HylaFAX แล้ว ดูวิธีติดตั้งได้จากdebian: ลองติดตั้ง Hylafax

ติดตั้ง Pyla
$ sudo aptitude install python python-tk
$ wget http://www.teamsw.it/pyla/download/pyla1.1.7.1.tgz
$ tar xfz pyla1.1.7.1.tgz
$ sudo mv pyla /usr/local
$ /usr/local/pyla/pyla.py
-> ปรับตั้งโปรแกรม

ติดตั้งเครื่องพิมพ์เทียมให้ pyla
เอามาจาก Fun with CUPS and Pyla
หลักการคือเขาใช้ perl เขียนโปรแกรมทำหน้าที่เป็น socket คอยดูว่ามีข้อมูลเข้ามาทางพอร์ต 5691 หรือเปล่า ถ้ามี ก็จะเรียกใช้โปรแกรมนี้ซึ่งจะไปเรียกใช้ pyla อีกทีนึง

สร้างโปรแกรมเรียก pyla ชื่อ pyla-print เอาใส่ไว้ใน /usr/local/bin
$ sudo vi /usr/local/bin/pyla-print

#!/usr/bin/perl

# Daniel E. Markle 
# 20031114 Revision 0.1

# This program starts up a daemon which will watch for a postscript file
# coming in from CUPS, then launch pyla to send it as a fax.
# Use it with the socket://localhost:5691 URL in cups.

# Issues:
#  -security, make sure only localhost can see this port, it allows anyone
#   who can stream data to this port to popup pyla on your desktop
#  -must be ran as the user or the window may not pop up at the right
#   place, if at all

# ***CONFIGURE ME HERE

# Port to listen on, use socket://localhost: in cups
my $MY_PORT = 5691;

# Temporary file storage, this is a file not a folder
my $TMP_FILE_NAME = "/tmp/cupsfaxtemp";
`touch "$TMP_FILE_NAME"; chmod 777 "$TMP_FILE_NAME"`;

# Log file storage
my $LOG_FILE_NAME = "/tmp/cupsfaxlog";
`touch "$LOG_FILE_NAME"; chmod 777 "$LOG_FILE_NAME"`;

# Path to pyla.py
my $PYLA_PATH = "/usr/local/pyla/pyla.py";

# Path to python binary
# use this one for Linux
my $PYTHON_PATH = "/usr/bin/python";
# use this one for OS X
#my $PYTHON_PATH = "/usr/bin/pythonw";

# ***END CONFIGURATION

# ----- You shouldn't need to touch anything beyond this point -----

use IO::Socket::INET;

# check to make sure we can use the temp file
open ( TMPFILE, ">", $TMP_FILE_NAME )
  or die "Can not open temp file $TMP_FILE_NAME, " .
  "check to make sure it is not owned by another user";
close ( TMPFILE );

if ( !(-e $PYLA_PATH) ) {
  die "I do not see pyla at $PYLA_PATH";
  }

my $data;
my $server = IO::Socket::INET->new (
  LocalPort => $MY_PORT,
  Type => SOCK_STREAM,
  Reuse => 1,
  Listen => 1
  ) or die "Could not start server process";
  
while ( my $job = $server->accept() ) {
  open ( TMPFILE, ">", $TMP_FILE_NAME );
  while ( <$job> ) {
   print TMPFILE $_;
   }
  close ( TMPFILE );
  close $job;
  `cat "$TMP_FILE_NAME" | "$PYTHON_PATH" "$PYLA_PATH" -i &> "$LOG_FILE_NAME"`;
  }

ทำให้รันได้
$ sudo chmod 755 /usr/local/bin/pyla-print

ตั้งให้ gnome-sessions รัน pyla-print
ทำผ่านเมนู System -> Preferences -> Sessions
แท็บ Startup Programs กดปุ่ม Add

Name: Pyla Print Daemon
Command: /usr/local/bin/pyla-print
Comment: Pyla Print Daemon (start by gnome-sessions)

ล๊อกเอาต์ และ ล๊อกอิน 1 ครั้ง

จัดการให้โปรแกรมตายตอนล๊อกเอาต์
เมนู System -> Preferences -> Sessions
แท็บ Current Sessions เลือกบรรทัดที่เป็น pyla-print
เปลี่ยนปุ่ม Style เป็น Restart
เสร็จแล้ว

ติดตั้งตัวจัดการเครื่องพิมพ์
$ sudo aptitude install cupsys-client

เพิ่มเครื่องพิมพ์เทียมให้ระบบ ตั้งชื่อว่า hylafax
$ sudo lpadmin -p hylafax -E -v socket://localhost:5691

เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย จะมีเครื่องพิมพ์ฃื่อ hylafax ขึ้นมา ถ้าเราพิมพ์มาที่เครื่องพิมพ์ตัวนี้ เขาจะมาเรียกใช้ pyla ให้ส่งแฟกซ์เอง

เพิ่มเติม

แก้ปัญหา pyla ไม่เรียงข้อมูลคิว
แก้ไขไฟล์ /usr/local/pyla/hylaproto.py
$ sudo vi /usr/local/pyla/hylaproto.py
...
class Hylafax:
  ...
  def getqueue(self,queue,jfmt=JFMT,view='priv'):
    ...
            else:
              retlist[-1] = retlist[-1] + l + '\n'

          #wd's
          retlist.sort(reverse=True)
          return (1,retlist)

  def callback(self,str):
  ...