debian: บันทึก apache2

บนเดเบียน สามารถเปิดใช้งานมอดูลด้วยคำสั่ง a2enmod MODULENAME และปิดการใช้งานด้วยคำสั่ง a2dismod MODULENAME

มอดูล

autoindex
ดูไฟล์ในไดเรกทอรี่
userdir
public_html ของผู้ใช้
rewrite
การทำ rewrite คือแปลงรูปของ url แบบต่าง ๆ
proxy
การทำ Redirect ไปยังเครื่องอื่น (mod_proxy) - ตัวอย่างการติดตั้ง
cband
จำกัดแบนด์วิดธ์ ทำได้หลายอย่าง
ยกตัวอย่างแค่อย่างเดียว คือจำกัดการใช้งานต่อไอพีให้ความเร็วไม่เกิน 1000kbps คำร้องไม่เกิน 10 ครั้งต่อวินาที และเปิดการใช้งานได้ไม่เกิน 10 ครั้งต่อวินาที
# vi /etc/apache2/site-enables/example.com
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@example.com
  ServerName www.example.com
  ServerAlias example.com
  <IfModule mod_cband.c>
    CBandExceededSpeed 1000 10 10
  </IfModule>
  ...
</VirtualHost>

# /etc/init.d/apache2 force-reload

ภาษา

# vi /etc/apache2/conf.d/charset

ไทย
AddCharset  TIS-620  .tis-620 .th
AddCharset  CP874   .cp874

Windows 7 (นอกเรื่อง)

ติดตั้ง
How install Apache 2.4 PHP 5.4 and MySQL 5.5.21 on Windows 7
ยกเลิกพอร์ต 80 ของ Windows
Control Panel -> Program and Features -> Turn Windows features on or off
ปิด Internet Information Service
mod_wsgi
 • ไซต์ http://code.google.com/p/modwsgi/
 • คอมไพล์เองด้วยการใช้ Visual C++ รุ่นเดียวกับ Python เมื่อได้ไฟล์ mod_wsgi.so เอาไปใส่ใน c:\Apache2\modules
 • ปรับแต่ง httpd.conf ดังนี้
  ...
  LoadModule wsgi_module modules/mod_wsgi.so
  

  ที่มา: http://serverfault.com/questions/435926/cant-locate-api-module-structure-mod-wsgi

 • แก้ Firewall สำหรับพอร์ต 80
  http://superuser.com/questions/92488/apache-server-on-windows-7-opening-up-ports

  บันทึกการอัปเกรด apache2.2 และ php5 บน etch

  # aptitude update
  # aptitude install apache2 apache2-doc apache2-mpm-prefork apache2-utils apache2.2-common
  # aptitude install php5 php5-cgi php5-commonphp5-curlphp5-gd php5-mcrypt php5-mysql php5-odbc php5-pgsql php5-xmlrpc
  # aptitude install libapache2-mod-php5

  ช่วงนี้ aptitude ของ etch เป็นอะไรไม่รู้ ชอบติดตั้งไฟล์ไม่ครบ
  (อาจเป็นที่ apt-proxy)
  แก้ไขแพกเกจติดตั้งไฟล์ไม่ครบ โดยการแตกไฟล์โดยไม่ติดตั้ง ไปยัง /
  # dpkg-deb -x /var/cache/apt/archives/apache2.2-common_2.2.3-3.1_i386.deb /

  # aptitude install mysql-client-5.0 mysql-common mysql-server-5.0 phpmyadmin

  บันทึกการเปิดโมดูลแบบน้อยสุด module-minimal
  # a2enmod actions
  # a2enmod alias
  # a2enmod authz_host
  # a2enmod cgi
  # a2enmod dir
  # a2enmod mime
  # a2enmod php5
  # a2enmod rewrite
  # a2enmod status
  # /etc/init.d/apache2 restart

  บันทึกการเปิดใช้โมดูลแบบปกติ module-normal
  # a2enmod alias
  # a2enmod auth_basic
  # a2enmod authn_file
  # a2enmod authz_default
  # a2enmod authz_groupfile
  # a2enmod authz_host
  # a2enmod authz_user
  # a2enmod autoindex
  # a2enmod cgi
  # a2enmod dir
  # a2enmod env
  # a2enmod mime
  # a2enmod mod_python
  # a2enmod negotiation
  # a2enmod php5
  # a2enmod setenv
  # a2enmod status
  # /etc/init.d/apache2 restart

  เอา php.ini จากตัวอย่างแบบ recommended มาใช้
  # cp /usr/share/doc/php5/examples/php.ini-recommended /etc/php5/apache2/php.ini

  แก้จะให้ใช้ได้กับ drupal
  # vi /etc/php5/apache2/php.ini

  ...
  ; หน่วยความจำที่ยอมให้สคริปต์รันได้
  ; เก่าเป็น 8M drupal แนะนำ 12M เราใช้ 16M กันเหนียว
  memory_limit = 16M ; Maximum amount of memory a script may consume (8MB)
  ...
  ; ตัวแปรเป็น global อัตโนมัติ
  ; อันนี้ก็กันเหนียว ตอนเขียนโค๊ดเรี่ยราดไว้หลายที่ เก่าเป็น Off เราแก้เป็น On
  register_globals = On
  ...
  ; ขนาดไฟล์ใหญ่สุด ที่ post ได้
  ; อันนี้จำได้แม่น หน้าแตกเพราะเอา Bon Echo เข้าไม่ได้ เก่าเป็น 8M แก้เป็น 20M
  post_max_size = 20M
  ...
  ; adodb ไม่ต้องก็ได้
  include_path = ".:/usr/share/php5:/usr/share/php4:/usr/share/php/adodb"
  ...
  ; ค่าแนะนำของ drupal
  session.save_handler = user
  ...
  ; ค่าแนะนำของ drupal
  session.cache_limiter = none
  ...

  ส่วนของไซต์ ถ้ามีหลายไซท์ ควรแยกไฟล์ออกมาวางไว้ที่ /etc/apache2/site-available
  เวลาจะเปิดใช้งานก็ใช้คำสั่ง a2ensite
  เช่นไซต์ example.com
  # vi /etc/apache2/sites-available/example.com

  <VirtualHost *:80>
   ServerAdmin webmaster@example.com
   ServerName www.example.com
  
   DocumentRoot /var/www/www.example.com/
   <Directory />
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride All
   </Directory>
   <Directory /swww2/var/www/www.thaitux.info/>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    DirectoryIndex index.html index.php
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    allow from all
   </Directory>
  
   ErrorLog /var/log/apache2/error.log
  
   LogLevel warn
  
   CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
   ServerSignature On
  </VirtualHost>

  เปิดใช้งานด้วยคำสั่ง
  # a2ensite example.com
  # /etc/init.d/apache2 restart

  apache2-ssl

  !!!BETA!!!
  เอามาจาก

  Debian Wiki - SubversionApache2SSLHowto
  Bug#395823: apache2-ssl-certificate disappeared

  ติดตั้ง apache2 กับ ssl
  # aptitude install apache2 openssl

  เปิดใช้โมดูล ssl
  # a2enmod ssl

  แก้ให้ apache2 ใช้พอร์ต https คือ 443
  # vi /etc/apache2/ports.conf

  ...
  Listen 443

  etch รุ่นล่าสุด ชุดคำสั่งสร้างกุญแจของ apache2 ชื่อ apache2-ssl-certificate หายไปแล้ว
  ต้องสั่งเองทีละขั้น
  # export RANDFILE=/dev/random
  # mkdir -p /etc/apache2/ssl
  # openssl req $@ -new -x509 -days 365 -nodes -out \
  /etc/apache2/ssl/apache.pem -keyout /etc/apache2/ssl/apache.pem

  กรอกข้อมูลตามปกติ
  ...
  Country Name (2 letter code) [AU]: <<<--- TH
  State or Province Name (full name) [Some-State]: <<<--- Bangkok
  Locality Name (eg, city) []: <<<--- Bangkok
  Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: <<<--- Example Co.,Ltd.
  Organizational Unit Name (eg, section) []: <<<--- computer
  Common Name (eg, YOUR name) []: <<<--- webmaster
  Email Address []: <<<--- webmaster@example.com

  ป้องกันกุญแจ
  # chmod 600 /etc/apache2/ssl/apache.pem

  สร้างไฟล์ไซต์ ssl สมมุติชื่อไฟล์ว่า example-ssl โดยเอาโครงมาจากไฟล์ default
  # cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-available/example-ssl

  ปรับแก้
  # vi /etc/apache2/sites-available/example-ssl

  NameVirtualHost *:443
  <VirtualHost *:443>
  
  ...
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.pem
    SSLProtocol all
    SSLCipherSuite HIGH:MEDIUM
  
  </VirtualHost>

  (ตรงนี้ สามารถเปลี่ยนไดเรกทอรี่ของ ssl ไปยังจุดใดก็ได้ ตามที่เราต้องการ
  เช่น ถ้าใช้ svn ไดเรกทอรี่จะเป็น /var/lib/svn/)

  สั่งเปิดใช้ไซต์ที่สร้างขึ้น
  # a2ensite example-ssl

  สั่งเริ่ม apache2 ใหม่
  # /etc/init.d/apache2 restart

  debian: การติดตั้งให้เรียกใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์ภายในจากภายนอก

  debian: lenny/etch
  package: apache2.2 (2.2.9-10+lenny1/2.2.3-4+etch6)

  สมมุติว่าเซิร์ฟเวอร์ภายนอก ชื่อ www.example.com มีการติดตั้ง apache2 ไว้แล้ว
  และเซิร์ฟเวอร์ภายใน ชื่อ internal.example.com มีการติดตั้ง apache2 ไว้แล้ว

  ทำที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ภายนอกอย่างเดียว โดยใช้มอดูล proxy_http
  # a2enmod proxy
  # a2enmod proxy_http
  # /etc/init.d/apache2 restart

  ติดตั้งชื่อไฟล์ไซต์ใน sites-available ว่า internal
  # vi /etc/apache2/sites-available/internal

  <VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@internal.example.com
    ServerName internal.example.com
    ProxyRequests Off
  
    <Proxy *>
      Order Deny,Allow
      Allow from all
    </Proxy>
  
    ProxyPreserveHost On
    ProxyPass / http://internal.example.com/
    ProxyPassReverse / http://internal.example.com/
  </VirtualHost>

  เปิดใช้งาน
  # a2ensite internal
  # /etc/init.d/apache2 reload

  เสร็จแล้ว
  ถ้าเราตั้งค่า dns ของภายนอกไว้แล้ว สามารถเรียกจากภายนอกผ่าน internal.example.com