sql: บันทึกความผิดพลาด

บันทึกความผิดพลาดของการใช้คำสั่ง SQL

  • เวลาต้องการตรวจแค่ว่าเรคคอร์ดนั้นมีข้อมูลหรือไม่
    • เดิมใช้ SELECT abc FROM ... WHERE ...
    • ควรใช้ SELECT 1 FROM ... WHERE ...
  • เหมือนข้อแรก แต่ถ้ามีจำนวนเรคคอร์ดมาก ต้องเติม LIMIT 1 เข้าไปด้วย มิฉะนั้นจะทำให้ช้ามาก
    • เดิมใช้ SELECT 1 FROM ... WHERE ...
    • ควรใช้ SELECT 1 FROM ... WHERE ... LIMIT 1
Topic: