samba: บันทึกเรื่องไอพี

ปกติใช้งาน samba โดยใช้เครื่องลูกข่ายที่เป็นแบบไอพีคงที่ตลอด
เนื่องจากมักมีเครื่องพิมพ์หรืออุปกรณ์อื่นที่ติดกับเครื่องลูกข่ายนั้น ๆ
เมื่อเราต้องการใช้งานเครื่องพิมพ์ การอ้างถึงไอพีตรง ๆ หรืออ้างชื่อโดยผ่าน dns ภายใน จะทำได้สะดวกกว่า

วันนี้ซ่อมเครื่องลูกข่ายไปเครื่องนึง ลืมกำหนดไอพีแอดเดรส ไอพีของเครื่องที่ซ่อมจึงถูกกำหนดโดย dhcp server
ผลคือทำให้ samba ป่วนไปหมด ในทุกเครื่องลูกข่ายที่เป็นวินโดวส์
ค้นไปค้นมาจึงพบว่าลืมตั้งไอพีสำหรับเครื่องที่ทำการซ๋อม พอกำหนดไอพีเสร็จ ปัญหาก็เรียบร้อย

เข้าใจว่า samba คงเก็บค่าไอพีในการล๊อกไฟล์และเรคคอร์ดเป็นหลัก ดังนั้นเมื่อไอพีเปลียนไป ทำให้ samba รับภาระโหลดมากเกินไป จึงทำให้ป่วนดังกล่าว

จึงบันทึกไว้เตือนความจำว่า สำหรับ samba แล้ว ถ้ามีการใช้งานผสมกันระหว่าง ลินุกส์และวินโดวส์ ควรกำหนดไอพีให้เครื่องลูกข่ายเป็นแบบคงที่เท่านั้น

Topic: