8.ฟังก์ชั่น (functions)

ในการใช้งานเชลล์สคริปต์แบบจริงจัง เราจำเป็นต้องเขียนฟังก์ชั่นเพื่อประโยชน์ในการเรียกใช้งานแบบซ้ำ ๆ เพื่อให้ประหยัดการเขียนโค๊ด และให้โค๊ดดูง่าย
มีรูปแบบเป็น

function FUNCTION_NAME {
  COMMAND
}

หรือ

 FUNCTION_NAME () {
  COMMAND
}

โปรแกรมจะเว้นไม่ถูกเรียกทำงานในช่วงตั้งแต่ชื่อฟังก์ชั่นจนกระทั่งจบบล๊อก { COMMAND }
เรานิยมวางฟังก์ชั่นไว้ที่ต้นโปรแกรม เพื่อให้สามารถถูกเรียกจากโค๊ดหลักได้

8.1 ตัวอย่างฟังก์ชั่น

#!/bin/bash 
function quit {
  exit
}
function hello {
  echo Hello!
}
hello
quit
echo foo

ตัวอย่างนี้ บรรทัดที่ 10 คือคำสั่ง echo foo จะไม่ถูกเรียกใช้ เนื่องจากโปรแกรมจะหลุดสู่เชลล์ในบรรทัดที่ 9 คือคำสั่ง quit

8.2 ตัวอย่างฟังก์ชั่นที่มีการส่งผ่านค่าตัวแปร

#!/bin/bash 
function quit {
  exit
} 
function ex {
  echo $1 
} 
ex Hello
ex World
quit
echo foo

จากตัวอย่าง จะเห็นการส่งผ่านข้อความเข้าไปในฟังก์ชั่น ex ด้วยตัวแปร $1
ในทำนองเดียวกัน ถ้ามีการส่งผ่านตัวแปรหลายตัว ก็จะใช้รูปแบบเป็น $2, $3, ...
โดยเรียกใช้งานด้วยรูปแบบ ex VAR1 VAR2 VAR3 ... ตามลำดับ