11. ตัวดำเนินการ (operators) และคำสั่งน่าสนใจ

11.1 ตัวดำเนินการเปรียบเทียบตัวอักษร (String comparison operators)

 • [ "$s1" = "$s2" ] หรือ [ "$s1" == "$s2" ] เป็นจริง ถ้า s1 เท่ากับ s2
 • [ "$s1" != "$s2" ] เป็นจริง ถ้า s1 ไม่เท่ากับ s2
 • [[ "$s1" < "$s2" ]] หรือ [ "$s1" \< "$s2" ] เป็นจริง ถ้า s1 น้อยกว่า s2
 • [[ "$s1" > "$s2" ]] หรือ [ "$s1" \> "$s2" ] เป็นจริง ถ้า s1 มากกว่า s2
 • [ -n "$s1" ] เป็นจริง ถ้า s1 มีค่าใด ๆ
 • [ -z "$s1" ] เป็นจริง ถ้า s1 ไม่มีค่า

11.2 ตัวอย่างการเปรียบเทียบอักษร

#!/bin/bash
S1='string'
S2='String'
if [ "$S1"="$S2" ]; then
  echo "S1('$S1') is not equal to S2('$S2')"
fi
if [ "$S1"="$S1" ]; then
  echo "S1('$S1') is equal to S1('$S1')"
fi

11.3 ตัวดำเนินการทางคณิตศาลตร์ (Arithmetic operators)

 • + การบวก
 • - การลบ
 • * การคูณ
 • / การหาร
 • % การหาเศษจากตัวหาร (remainder)

11.4 ตัวเปรียบเทียบทางคณิตศาตร์ (Arithmetic relational operators

 • -lt น้อยกว่า (<)
 • -gt มากกว่า (>)
 • -le น้อยกว่าหรือเท่ากับ (<=)
 • -ge มากกว่าหรือเท่ากับ (>=)
 • -eq เท่ากับ (==)
 • -ne ไม่เท่ากับ (!=)

11.5 คำสั่งควรรู้

sed (stream editor)
sed เป็นเอดิเตอร์แบบบรรทัดคำสั่ง มีการใช้งานที่พลิกแพลงหลากหลายมาก ตัวอย่าง
$ sed 's/old/new/g' /tmp/dummy

นำเอาเนื้อไฟล์ /tmp/dummy มาแทนที่ old ด้วย new และแสดงออกทางจอภาพ

$ sed 12,18d /tmp/dummy

นำเอาเนื้อไฟล์ /tmp/dummy มาแสดงทางจอภาพ โดยเว้นไม่แสดงบรรทัดที่ 12 ถึงบรรทัดที่ 18

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ gentoo: Sed by example

awk (manipulation of datafiles, text retrieval and processing)
awk เป็นทั้งโปรแกรมและภาษาในการค้นหาข้อความในไฟล์จากรูปแบบที่เรากำหนดให้
สมมุติว่าไฟล์ /tmp/dummy มีเนื้อไฟล์คือ
test123
test
tteesstt

ตัวอย่างการใช้งานคือ

$ awk '/test/ {print}' /tmp/dummy
test123
test 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ gentoo: Awk by example

grep (print lines matching a search pattern)
grep เป็นโปรแกรมที่ใช้บ่อยในการค้นข้อความในไฟล์ และยังมีความสามารถในการสรุปผลการนับข้อความด้วย
ตัวอย่าง
$ man grep | grep "standard" -c
8

เป็นการค้นคำว่า standard ในการแสดงผลของคำสั่ง man grep ว่ามีอยู่กี่คำ คำตอบคือ 8

ดูตัวอย่างเพิ่มเติมที่ tdlp: Examples using grep

wc (counts lines, words and bytes)
wc ใช้ในการนับคำ, นับบรรทัด และนับจำนวนหน่วยความจำที่ถูกใช้ในไฟล์ เป็นไบต์
ตัวอย่าง
$ wc --words --lines --bytes /tmp/dummy
 3 3 22 /tmp/dummy
sort (sort lines of text files)
sort ใช้จัดเรียงข้อมูล
สมมุติว่าไฟล์ /tmp/dummy มีเนื้อว่า
b
c
a

ตัวอย่างคำสั่งคือ

$ sort /tmp/dummy
a
b
c

คือการนำเอาเนื้อไฟล์ /tmp/dummy มาจัดเรียง และแสดงผลออกทางจอภาพ

bc (a calculator programming language)
bc เป็นเครื่องคิดเลขแบบใช้บรรทัดคำสั่ง
ตัวอย่างเช่น
$ echo 1+1
1+1
$ echo 1+1 | bc
2

หรือใช้แบบโต้ตอบ

$ bc -q
1 == 5
0

0.05 == 0.05
1

5 != 5
0

2 ^ 8
256

sqrt(9)
3

while (i != 9) {
i = i + 1;
print i
}
123456789

quit
tput (initialize a terminal or query terminfo database)
tput ใช้ในการตั้งค่าหรือแสดงค่าต่าง ๆ ของเทอร์มินัล
เช่น
$ tput cup 10 4

เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังบรรทัดที่ 10 สดมภ์ที่ 4

$ tput reset

ล้างจอภาพ มีค่าเท่ากับคำสั่ง clear

$ tput cols

แสดงจำนวนสดมภ์ (ความกว้าง) ของจอเทอร์มินัล