bash: เกร็ดคำสั่ง find

bash: เกร็ดคำสั่ง find

(ศึกษาเพราะต้องการเอาไฟล์ในคลังของ apt-proxy เฉพาะไฟล์ใหม่ ๆ เลยต้องการลบไฟล์เก่า ๆ ทิ้ง เพื่อให้ขนาดคลังแพ็กเกจเล็กลง)

เริ่มเลยครับ
ต้องการค้นหาไฟล์ชื่อ *Doc*
$ find /PATH/TO/FILE -name '*Doc*'

ค้นหาและลบไฟล์
$ find /PATH/TO/FILE -name '*Doc*' -exec rm {} \;

ค้นหาไฟล์ที่เก่ากว่า 5 วันลงไป
$ find /PATH/TO/FILE -mtime +5

ค้นหาไฟล์เก่าตั้งแต่ 5 วันขึ้นมา
$ find /PATH/TO/FILE -mtime -5

ค้นหาไฟล์เก่ากว่า 1 ปีลงไป และลบไฟล์เหล่านั้นทิ้ง
$ find /PATH/TO/FILE -mtime +365 -exec rm {} \;

ค้นหาไฟล์ที่มีขนาด 0 byte และลบไฟล์
$ find /PATH/TO/FILE -type f -size 0 -exec rm {} \;

*** ใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับ ***

วันนี้แค่นี้ก่อนครับ

อ้างอิง