fonts: บันทึก Waree Serif

เอาภาษาไทยจากฟอนต์ DejaVu Serif Thai และภาษาอังกฤษจาก Bitstream Vera Serif มาทำใหม่ ให้ความสูงฟอนต์ไทยเท่ากับ Waree Sans

ภาษาไทยดั้งเดิม เอาแบบมาจาก JS-Saksit (คล้าย Angsana New) จึงพยายามปรับให้หน้าตาออกมาระหว่าง JS-Saksit กับ Bitstream Vera Serif

เนื่องจากเห็นเลขไทยของเก่าสวยมากอยู่แล้ว จึงต้องการคงลักษณะเดิมไว้ แต่มีปัญหาว่าลายเส้นมีความซับซ้อนและมีหลายความหนา hint ออกมาแล้วไม่สวย จึงแก้ปัญหาด้วยการ hint แบบไม่ลงจุด ดังนั้นฟอนต์ชุดนี้จะมี hinting แปลกแยกตรงเลขไทยจะดูนุ่มหน่อยครับ

ดาวน์โหลดไฟล์ฟอนต์(รุ่น 20091124)

ดาวน์โหลดไฟล์ซอร์ส

ภาพตัวอย่าง
จาก openoffice.org รุ่น 3.0.1
ตัวธรรมดา

ตัวหนา

Topic: