drupal: มอดูล Thai Search

คุณสมบัติ

ค้นภาษาไทยได้ โดยมีการให้น้ำหนักคำค้น และสามารถใส่คำค้นได้หลายคำ

drupal5
thaisearch-5.x-0.1.tar.gz
drupal6
thaisearch-6.x-0.2.tar.gz
drupal7
thaisearch-7.x-0.3.tar.gz

ประวัติ ...

Topic: 

drupal5: ทำมอดูล Thai Search

แปลง มอดูล Thai Search ของรุ่น 6 มาเป็น ของรุ่น 5
ความสามารถเหมือนกันคือ ค้นคำไทยได้ ทำบล๊อกได้ ค้นได้หลายคำค้นพร้อมกัน
ติดตั้งปกติเหมือนมอดูลของ Drupal ทั่วไป

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ

หมายเหตุ

 • ยังไม่ได้ตรวจสอบแบบจริงจัง แต่คงใช้งานได้ปกติโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายครับ เพราะไม่ได้สร้างหรือเขียนลงฐานข้อมูลเลย
 • ของรุ่น 6 พบว่าใช้ประโยค SQL แบบมีคำสั่ง GROUP BY กับฟังก์ชั่น pager ไม่ได้ แต่กับรุ่น 5 นี้ ยังไม่ได้ทดลองครับ
Topic: 

drupal6: ทำมอดูล Thai Search

มีโจทย์เรื่องต้องค้นข้อมูลใน Drupal เป็นภาษาไทยในไซต์ที่เป็นอินทราเน็ตให้ได้

ปัญหา

การค้นข้อมูลใน Drupal เขาทำเป็น Full Text Search โดยทำเป็น cron ในการจัดเรียงดัชนีข้อมูล เวลามาค้นก็จะหาได้รวดเร็ว
แต่ปัญหาคือ

 • ภาษาไทยใช้แทบไม่ได้เลย เพราะการทำ Full Text Search ต้องอาศัยการตัดคำเพื่อนำไปจัดเรียงเป็นดัชนี ซึ่งตอนนี้ของเรายังด้อยเรื่องนี้อยู่ โดยเฉพาะกับ php (แต่เริ่มมีคนทำบ้างแล้ว เช่น ที่ pecl (เดาว่าจะออกกับ php-5.3 ดูรายละเอียดที่ ICU+PHP=love และ agavi.org ที่ผมยังไม่ได้ศึกษา)
 • เนื่องจากเป็น Full Text Search อีกเหมือนกัน ที่การบางส่วนของคำ ใช้ไม่ได้ เช่น ไม่สามารถค้น "iffi" จากคำว่า "difficult" ได้ หรือไม่สามารถค้น "stand" จากคำว่า "understandable" ได้

สำหรับไซต์ที่เป็นอินเตอร์เน็ต คือข้อมูลออกสู่โลกภายนอก สามารถแก้ได้โดยใช้กูเกิล โดยพิมพ์ต่อท้ายคำค้นว่า site:example.com หรือสร้าง custom search engine เอง

สำหรับไซต์ที่เป็นอินทราเน็ต คือข้อมูลอยู่แต่ภายใน หรือไม่อนุญาตให้ crawler เข้ามาค้นข้อมูลในไซต์ ทางแก้คือลงมอดูล solr (ท่าทางจะลงยาก เป็นจาวา) หรือมอดูลอื่น (ที่อาจยุ่งพอกัน)

ทางออก

ทางออกคือทำเองแบบง่าย ๆ พอใช้งานได้ดีกว่า โดยพยายามทำคือ

 • ทำให้ง่ายที่สุด (เพราะทำยากไม่เป็น ;D)
 • ไม่ต้องสร้างตารางใหม่ เวลาอัปเกรดแล้วข้อมูลไม่รก
 • ให้ค้นบางส่วนของคำได้ จะได้เป็นตัวเสริมของมอดูล search จริง ๆ (ในอนาคตอันใกล้นี้ search.module จะต้องทำงานนี้ได้แน่ ๆ)
 • ไม่ไปยุ่งกับ Core Module

ดูตัวอย่างจาก page_example.module และตัวอย่างจาก Core Module ได้ออกมาดังนี้

ติดตั้ง

ตามขั้นตอนปกติคือ

 • ติดตั้งไว้ที่ site/all/modules/ ตั้งชื่อมอดูลว่า thaisearch
 • เปิดใช้งานจาก admin/build/modules
 • เปิดข้ออนุญาตจากผู้ใช้ amdin/user/permissions

การใช้งานและข้อจำกัด

เนื่องจากเป็นรุ่นแรก ทำพอใช้งานได้ จึงทุลักทุเลพอควร

 • ให้ใช้งานด้วยการพิมพ์ลงไปใน URL ตรง ๆ ว่า thaisearch/keywords
 • สามารถเว้นวรรคในคำค้นได้ แต่โปรแกรมจะตัดทิ้งหมด เหลือแค่คำค้นคำแรก แก้การงงของ query ที่ซ้อนหลายชั้น
 • ไปค้นที่ หัวเรื่องของ node เนื้อความของ node และเนื้อตวามของ comment เท่านั้น
 • ตอนเขียน พบว่าฟังก์ชั่น pager_query ซึ่งต้องใช้ในการแยกหน้า กลับมีปัญหากับ query GROUP BY เลยตัดทิ้งหมดเลย และจำกัดข้อมูลค้นแค่หน้าเดียว 50 รายการ
 • ยังปรับตั้งค่าอะไรไม่ได้เลย
 • เนื่องจากใช้วิธีการค้นข้อมูลแบบโง่ ๆ ที่สุด จึงไม่ควรใช้กับไซต์ขนาดใหญ่ ควรใช้ในงานอินทราเน็ตเท่านั้น

หวังว่าคงจะมีเวลาศึกษา SQL และ PHP เพิ่มเติมเพื่อนำมาปรับปรุงในรุ่นหน้า หรือรอท่านผู้ใจบุญปรับปรุงแล้วแจกจ่ายต่อไป

เริ่มปรุง

สร้างไฟล์ info
$ cd /var/www/drupal
$ mkdir -p sites/all/modules/thaisearch
$ cd sites/all/modules/thaisearch
$ vi thaisearch.info

; $Id$
name = Thai search
description = Search Thai words in node/comment.
core = 6.x

version = "6.0-rc2"

สร้างไฟล์ module
$ vi thaisearch.module

<?php
// $Id: thaisearch.module,v 1.13 2007/10/17 19:38:36 litwol Exp $
// wd's: modify to thaisearch.module
/**
 * @file
 * This is an example outlining how a module can be used to display a
 * custom page at a given URL.
 */

/**
 * Implementation of hook_help().
 *
 * Throughout Drupal, hook_help() is used to display help text at the top of
 * pages. Some other parts of Drupal pages get explanatory text from these hooks
 * as well. We use it here to illustrate how to add help text to the pages your
 * module defines.
 */
function thaisearch_help($path, $arg) {
 switch ($path) {
  case 'thaisearch':
   // Here is some help text for a custom page.
   return t('Search thai words. Type in URL: <code><strong>thaisearch/<em>WORD1 WORD2 ...</em></strong></code> separated by space.');
 }
}

/**
 * Implementation of hook_perm().
 *
 * Since the access to our new custom pages will be granted based on
 * special permissions, we need to define what those permissions are here.
 * This ensures that they are available to enable on the user role
 * administration pages.
 */
function thaisearch_perm() {
 return array('access thaisearch');
}
/**
 * Implementation of hook_menu().
 *
 * You must implement hook_menu() to emit items to place in the main menu.
 * This is a required step for modules wishing to display their own pages,
 * because the process of creating the links also tells Drupal what
 * callback function to use for a given URL. The menu items returned
 * here provide this information to the menu system.
 *
 * With the below menu definitions, URLs will be interpreted as follows:
 *
 * If the user accesses http://example.com/?q=foo, then the menu system
 * will first look for a menu item with that path. In this case it will
 * find a match, and execute thaisearch_foo().
 *
 * If the user accesses http://example.com/?q=bar, no match will be found,
 * and a 404 page will be displayed.
 *
 * If the user accesses http://example.com/?q=bar/baz, the menu system
 * will find a match and execute thaisearch_baz().
 *
 * If the user accesses http://example.com/?q=bar/baz/1/2, the menu system
 * will first look for bar/baz/1/2. Not finding a match, it will look for
 * bar/baz/1/%. Again not finding a match, it will look for bar/baz/%/2. Yet
 * again not finding a match, it will look for bar/baz/%/%. This time it finds
 * a match, and so will execute thaisearch_baz(1, 2). Note the parameters
 * being passed; this is a very useful technique.
 */
function thaisearch_menu() {

 // By using the MENU_CALLBACK type, we can register the callback for this
 // path but not have the item show up in the menu; the admin is not allowed
 // to enable the item in the menu, either.
 //
 // Notice that the 'page arguments' is an array of numbers. These will be
 // replaced with the corresponding parts of the menu path. In this case a 0
 // would be replaced by 'thaisearch', and 1 will be Thai words to search.
 // These will be passed as arguments to the thaisearch_thaisearch() function.
 $items['thaisearch/%'] = array(
  'title' => 'Thai Search',
  'page callback' => 'thaisearch_thaisearch',
  'page arguments' => array(1),
  'access arguments' => array('access thaisearch'), 
//  'type' => MENU_CALLBACK,
 );
 
 return $items;
}
 
/**
 * A more complex page callback that takes arguments.
 * 
 * The arguments are passed in from the page URL. The in our hook_menu
 * implementation we instructed the menu system to extract the last two
 * parameters of the path and pass them to this function as arguments.
 */
function thaisearch_thaisearch($words) {
 $max_item = 50;
 $keys = explode(" ", $words);
  
 $qnt = "SELECT 2 AS score, n.nid, 0 AS cid, n.title, n.body FROM {node_revisions} n WHERE n.title LIKE '%%%s%%' ";
 $qnb = "SELECT 1 AS score, n.nid, 0 AS cid, n.title, n.body FROM {node_revisions} n WHERE n.body LIKE '%%%s%%' ";
 $qc = "SELECT 1 AS score, c.nid, c.cid, n.title, c.comment AS body FROM {comments} c INNER JOIN {node_revisions} n ON n.nid = c.nid WHERE c.comment LIKE '%%%s%%' ";
 
 $q = 'SELECT SUM(score) AS score, nid, cid, title, body FROM ('.$qnt.' UNION ALL '.$qnb.' UNION ALL '.$qc.' ) t GROUP BY t.nid, t.cid, t.title, t.body ORDER BY score, nid DESC';
 
 $query = db_query_range($q, $keys[0], $keys[0], $keys[0], 0, $max_item);

 $sql_count = 'SELECT COUNT(*) AS num FROM ('.$q.') t';
 $count = db_fetch_object(db_query($sql_count, $keys[0], $keys[0], $keys[0]));
 $found = $count->num;

 $return = thaisearch_help('thaisearch','').'<br />';
 $return .= t('Search words: <strong>'.$words.'</strong>, found: <strong>'.$found.'</strong><br />');

 $dlist = '';
 $max_words = 20;
 $words_between = 10;
 while ($links = db_fetch_object($query)) {
  // highlight words
  $ar = explode($keys[0], $links->body);
  if ($ar[0]) {
   $len_left = drupal_strlen($ar[0]);
   $ar[0] = ($max_words > $len_left) ? $ar[0] : '...'.drupal_substr($ar[0], $len_left-$max_words, $max_words);
  }
  for ($i = 1; $i < count($ar); $i++) {
   $len_right = drupal_strlen($ar[$i]);
   if ($i == count($ar)-1) {
    $ar[$i] = ($max_words > $len_right) ? $ar[$i] : drupal_substr($ar[$i], 0, $max_words).'...';
   } else {
    $ar[$i] = ($max_words > $len_right) ? $ar[$i] : drupal_substr($ar[$i], 0, $words_between).'...'.drupal_substr($ar[$i], $len_right-$word_between, $word_between);
   }
  }

  if ($links->cid != 0) {
   $dlist .= '<dt>'.l($links->title, 'node/'.$links->nid, array('fragment' => 'comment-'.$links->cid)).'</dt>';
  } else {
   $dlist .= '<dt>'.l($links->title, 'node/'.$links->nid).'</dt>';
  }
  $dlist .= '<dd>'.implode('<strong>'.$keys[0].'</strong>', $ar).'</dd><br />';
 }
 
 if ($dlist) {
  $return .= theme('box', t('Search results'), '<br />'.$dlist, 10, 0);
 } else {
  $return .= theme('box', t('Your search yielded no results'));
 }
 return $return;
} 
?>

ผลการใช้งาน

รันได้รวดเร็วดีพอควร

ต้องปรับปรุง

(รอผู้ใจบุญ)

 • ทำเป็นบล๊อกไว้พิมพ์คำค้นง่าย ๆ
 • เขียน SQL ดี ๆ ให้ใช้กับฟังก์ชั่น pager_query ได้
 • ใช้กับเนื้อความได้ทุกแบบ ไม่จำกัดแค่ node กับ comments
 • เขียนเพิ่มเรื่อง uppercase/lowercase/Capitalize
 • ค้นได้ทีละหลายคำค้น โดยมีการให้น้ำหนัก (คำแรกเยอะหน่อย) แล้วจับมารวมกัน พอเรียงแบบ DESC มันน่าจะขึ้นหัวข้อที่เราต้องการที่สุดไว้ต้น ๆ คล้าย ๆ กูเกิล

อ้างอิง

เพื่อความสุขสวัสดี อย่าลืมรัน update.php ด้วย ไม่งั้นอาจมีปัญหาเรื่อง HTTP request failed

Topic: 

drupal6: ปรับปรุงมอดูล Thai Search

ยังไม่เข้าใจการทำงานมอดูลอย่างจริงจัง ตอนนี้ใช้วิธีตัดแปะจาก Core Module ไปก่อน

 • ปรับปรุงให้มีฟอร์มสำหรับใส่คำค้นในหน้าหลัก ซึ่งจะทำให้สามารถเปิดใช้เมนู Thaisearch ได้ด้วย
 • จัดเรียงตามลำดับน้ำหนัก, และเวลา
 • ใส่คำค้นได้หลายคำ โดยจัดน้ำหนักให้ด้วย - ทุกคำ น้ำหนัก10, คำแรกน้ำหนัก 3, คำที่เหลือ น้ำหนัก 1 และเพิ่มน้ำหนักให้กับส่วนที่ค้น คือ node.title น้ำหนัก 10, node.body น้ำหนัก 2, comments.comment น้ำหนัก 1
 • 50-01-25 เพิ่ม block เพิ่ม css เพิ่ม watchdog
 • รู้สึกจะมีปัญหากับ Drupal เรื่อง HTTP request ยังไม่แน่ใจว่าเป็นที่ใคร วิธีแก้คือ ย้ายทุกมอดูลออกจาก sites/all/modules -> สั่ง update.php -> สั่งอัปเดตด้วยมือ admin/reports/updates/check -> ย้ายมอดูลกลับ

ดาวน์โหลดได้แล้ว

ติดตั้งตามวิธีปกติ
$ cd /var/www/drupal/sites/all/modules
$ wget http://www.thaitux.info/files/modules/thaisearch-6.x-0.1.tar.gz
$ tar xfz thaisearch-6.x-0.1.tar.gz

หรือเขียนโค๊ดเอง
เพิ่มไฟล์ css
$ cd /var/www/drupal/sites/all/modules/thaisearch
$ vi thaisearch.css

/* $Id: thaisearch.css,v 1.3 2007/10/31 18:06:38 dries Exp $ */

.block-thaisearch .form-item {
 display: inline;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

แก้เฉพาะไฟล์ thaisearch.module
$ vi thaisearch.module

<?php
// $Id: thaisearch.module,v 1.13 2007/10/17 19:38:36 litwol Exp $
// wd's: modify to thaisearch.module, simple search Thai words. v.2008/1/24.
/**
 * @file
 * This is an example outlining how a module can be used to display a
 * custom page at a given URL.
 */

/**
 * Implementation of hook_help().
 *
 * Throughout Drupal, hook_help() is used to display help text at the top of
 * pages. Some other parts of Drupal pages get explanatory text from these hooks
 * as well. We use it here to illustrate how to add help text to the pages your
 * module defines.
 */
function thaisearch_help($path, $arg) {
 switch ($path) {
  case 'thaisearch':
   // Here is some help text for a custom page.
   return t('Search thai words. Type in URL: <code><strong>thaisearch/<em>WORD1 WORD2 ...</em></strong></code><br />Words separated by space, quote or double-quote are allowed.<br /><code>a "b c" d</code> gives <code>"<strong>a</strong>"</code> , <code>"<strong>b c</strong>"</code> , <code>"<strong>d</strong>"</code>');
  case 'search#noresults':
   return t('<ul>
<li>Check if your spelling is correct.</li>
<li>Remove quotes around phrases to match each word individually: <em>"blue smurf"</em> will match less than <em>blue smurf</em>.</li>
<li>Consider loosening your query with <em>OR</em>: <em>blue smurf</em> will match less than <em>blue OR smurf</em>.</li>
</ul>');
 }
}

/**
 * Implementation of hook_perm().
 *
 * Since the access to our new custom pages will be granted based on
 * special permissions, we need to define what those permissions are here.
 * This ensures that they are available to enable on the user role
 * administration pages.
 */
function thaisearch_perm() {
 return array('access thaisearch');
}

/**
 * Implementation of hook_block().
 */
function thaisearch_block($op='list', $delta=0) {
 // listing of blocks, such as on the admin/block page
 if ($op == "list") {
   $block[0]["info"] = t('Thai Search');
   return $block;
 } else if ($op == 'view' && user_access('access thaisearch')) {
  $block['content'] = drupal_get_form('thaisearch_form', $keys, $size=15);
  $block['subject'] = t('Thai Search');
  return $block;
 }
}

/**
 * Implementation of hook_menu().
 *
 * You must implement hook_menu() to emit items to place in the main menu.
 * This is a required step for modules wishing to display their own pages,
 * because the process of creating the links also tells Drupal what
 * callback function to use for a given URL. The menu items returned
 * here provide this information to the menu system.
 *
 * With the below menu definitions, URLs will be interpreted as follows:
 *
 * If the user accesses http://example.com/?q=foo, then the menu system
 * will first look for a menu item with that path. In this case it will
 * find a match, and execute thaisearch_foo().
 *
 * If the user accesses http://example.com/?q=bar, no match will be found,
 * and a 404 page will be displayed.
 *
 * If the user accesses http://example.com/?q=bar/baz, the menu system
 * will find a match and execute thaisearch_baz().
 *
 * If the user accesses http://example.com/?q=bar/baz/1/2, the menu system
 * will first look for bar/baz/1/2. Not finding a match, it will look for
 * bar/baz/1/%. Again not finding a match, it will look for bar/baz/%/2. Yet
 * again not finding a match, it will look for bar/baz/%/%. This time it finds
 * a match, and so will execute thaisearch_baz(1, 2). Note the parameters
 * being passed; this is a very useful technique.
 */
function thaisearch_menu() {

 // By using the MENU_CALLBACK type, we can register the callback for this
 // path but not have the item show up in the menu; the admin is not allowed
 // to enable the item in the menu, either.
 // 
 // Notice that the 'page arguments' is an array of numbers. These will be
 // replaced with the corresponding parts of the menu path. In this case a 0
 // would be replaced by 'thaisearch', and 1 will be Thai words to search.
 // These will be passed as arguments to the thaisearch_thaisearch() function.
 
 $items['thaisearch/%'] = array(
  'title' => 'Thai Search',
  'page callback' => 'thaisearch_thaisearch',
  'page arguments' => array(1),
  'access arguments' => array('access thaisearch'),
//  'type' => MENU_CALLBACK,
 );
 
 $items['thaisearch'] = array( 
  'title' => 'Thai Search',
  'page callback' => 'thaisearch_view',
  'access arguments' => array('access thaisearch'),
  'type' => MENU_SUGGESTED_ITEM,
 
 );
 
 return $items;
}
 
/**
 * Form builder; Output a search form for the search block and the theme's search box.
 * 
 * @ingroup forms
 * @see search_box_form_submit()
 * @see theme_search_box_form()
 */
function thaisearch_form(&$form_state, $form_id, $size=25) {
 // Add CSS
 drupal_add_css(drupal_get_path('module', 'thaisearch') .'/thaisearch.css', 'module', 'all', FALSE);

 $form['keys'] = array(
  '#title' => t('Search Thai words'),
  '#type' => 'textfield',
  '#size' => $size,
  '#default_value' => '',
  '#attributes' => array('title' => t('Enter the terms you wish to search for.')),
 );
 $form['submit'] = array('#type' => 'submit', '#value' => t('Search'));
 $form['#submit'][] = 'thaisearch_form_submit';
 $form['#validate'][] = 'thaisearch_form_validate';

 return $form;
}

/**
 * Process a block search form submission.
 */
function thaisearch_form_submit($form, &$form_state) {
 $keys = $form['keys']['#value'];
 $form_state['redirect'] = 'thaisearch/'. $keys;
}

/**
 * Helper function for grabbing search keys.
 */
function thaisearch_get_keys() {
 static $return;
 if (!isset($return)) {
  // Extract keys as remainder of path
  // Note: support old GET format of searches for existing links.
  $path = explode('/', $_GET['q'], 2);
  $keys = empty($_REQUEST['keys']) ? '' : $_REQUEST['keys'];
  $return = count($path) == 2 ? $path[1] : $keys;
 }
 return $return;
}

/**
 * Menu callback; presents the search form and/or search results.
 */ 
function thaisearch_view() {
 // Search form submits with POST but redirects to GET. This way we can keep
 // the search query URL clean as a whistle:
 // search/type/keyword+keyword
 if (!isset($_POST['form_id'])) {
  
  $keys = thaisearch_get_keys(); 
  // Only perform search if there is non-whitespace search term:
  $results = '';
  if (trim($keys)) { 
   // Collect the search results:
   $results = thaisearch_thaisearch($keys);
 
   if ($results) {
    $results = theme('box', t('Search results'), $results);
   }
   else { 
    $results = theme('box', t('Your search yielded no results'), thaisearch_help('search#noresults', drupal_help_arg()));
   } 
  }
  // Construct the search form.
  $output = drupal_get_form('thaisearch_form', $keys);
  $output .= $results;
 
  return $output;
 }
 
 return drupal_get_form('thaisearch_form', empty($keys) ? '' : $keys);
}  
  
  
/** 
 * Helper function: is word in string 
 */
function _in_string($string, $word) {
 if (strpos($string, $word) === FALSE) { return FALSE; } else { return TRUE; }
}

/**
 * Helper function: get array of wordlist from words
 * 'a "b c" d' => ['a "b c" d', 'a', 'b c', 'd']
 */
function _get_wordlist($string) {
 $temp = trim($string);
 $wordlist = array();
 $wordlist[] = $string;
 while (strlen($temp) > 0) {
  $m = 9999;
  if (_in_string($temp, " ")) {
   $p1 = strpos($temp, " ");
   $m = ($m < $p1) ? $m : $p1;
  }
  if (_in_string($temp, '"')) {
   $p2 = strpos($temp, '"');
   $m = ($m < $p2) ? $m : $p2;
  }
  if (_in_string($temp, "'")) {
   $p3 = strpos($temp, "'");
   $m = ($m < $p3) ? $m : $p3;
  }
  if ($m == $p1) {
   $a = explode(" ",$temp,2);
   $wordlist[] = $a[0];
   $temp = trim($a[1]);
  } elseif ($m == $p2 and substr_count($temp, '"') > 1 and (_in_string($temp, '" ') or substr($temp, -1) == '"')) {
   $a = explode('"',$temp,3);
   $wordlist[] = $a[1];
   $temp = trim($a[2]);
  } elseif ($m == $p3 and substr_count($temp, "'") > 1 and (_in_string($temp, "' ") or substr($temp, -1) == "'")) {
   $a = explode("'",$temp,3);
   $wordlist[] = $a[1];
   $temp = trim($a[2]);
  } else {
   $wordlist[] = $temp;
   $temp = '';
  }
 }
 return($wordlist);
}
 
/**
 * Helper function for array_walk in thaisearch_except.
 */
function _thaisearch_excerpt_replace(&$text) {
 $text = preg_quote($text, '/');
}  
  
/**
 * Helper function for trim text
 */  
function _trim_text($text, $pos = 'first', $length = 50) {
 $l = drupal_strlen($text);
 if ($l > $length) {
  switch ($pos) {
   case 'first':
    return ' ...'.drupal_substr($text, $l-$length, $length);
   case 'middle':
    $b = intval($length / 2);
    return drupal_substr($text, 0, $b).'...'.drupal_substr($text, $l-$b, $b);
   case 'last': 
    return drupal_substr($text, 0, $length).'... ';
  } 
 }  
 return $text;
}

/**  
 * A more complex page callback that takes arguments.
 * 
 * The arguments are passed in from the page URL. The in our hook_menu
 * implementation we instructed the menu system to extract the last two
 * parameters of the path and pass them to this function as arguments.

 * do search from node_revision.title, node_revision.body and comments.comment

 */
function thaisearch_thaisearch($keys) {
 // Log the search keys:
 watchdog('thaisearchsearch', '%keys (@type).', array('%keys' => $keys, '@type' => module_invoke($type, 'thaisearch', 'name')), WATCHDOG_NOTICE, l(t('results'), 'thaisearch/'. $type .'/'. $keys));

 $max_item = 50;
 $wordlist = _get_wordlist($keys);

 $qarray = array();
 $arguments = array();

 for ($iwl = 0; $iwl < count($wordlist); $iwl++) {
  // first argument in full word: allscore*10
  switch ($iwl) {
   case 0:
    $w = 10;
   case 1:
    $w = 2;
   default:
    $w = 1;
  }
  // node.title: score*10
  $qarray[] = " SELECT ".strval($w*10)." AS score, n.nid, 0 AS cid, n.title, n.body, n.timestamp FROM {node_revisions} n WHERE n.title LIKE '%%%s%%' ";
  // node.body: score*2
  $qarray[] = " SELECT ".strval($w*2)." AS score, n.nid, 0 AS cid, n.title, n.body, n.timestamp FROM {node_revisions} n WHERE n.body LIKE '%%%s%%' ";
  // comments.comment: score*1
  $qarray[] = " SELECT ".strval($w*1)." AS score, c.nid, c.cid, n.title, c.comment, c.timestamp AS body FROM {comments} c INNER JOIN {node_revisions} n ON n.nid = c.nid WHERE c.comment LIKE '%%%s%%' ";

  $arguments = array_merge($arguments, array($wordlist[$iwl], $wordlist[$iwl], $wordlist[$iwl]));
 }

 $q = 'SELECT SUM(score) AS score, nid, cid, title, body, timestamp FROM ('.implode(' UNION ALL ',$qarray).') t GROUP BY t.nid, t.cid, t.title, t.body, t.timestamp ORDER BY score DESC, nid DESC, timestamp DESC';
 
 $sql_count = 'SELECT COUNT(*) AS num FROM ('.$q.') t';
 $count = db_fetch_object(db_query($sql_count, $arguments)); 
 $found = $count->num;
 
 $query = db_query_range($q, $arguments, 0, $max_item);
 
 // highlight words in trimmed output
 $dlist = '';
 $max_length= 50;
 while ($links = db_fetch_object($query)) {
  // highlight words
  $text = ' '. strip_tags(str_replace(array('<', '>'), array(' <', '> '), $links->body)) .' '; 
  array_walk($wordlist, '_thaisearch_excerpt_replace');
  $text = preg_replace('/('. implode('|', $wordlist) .')/iu', '<strong>\0</strong>', $text);

  // trim output
  $text_front = '';

  if (_in_string($text, '<strong>')) {
   $item_count = 0;
   $text_array = explode('<strong>', $text, 2);
   $text_front = _trim_text($text_array[0], 'first', $max_length).'<strong>';
   $text_array = explode('</strong>', $text_array[1], 2);
   $text_front .= $text_array[0].'</strong>';
   $text = $text_array[1];
   while (_in_string($text, '<strong>') and $item_count < 5) {
    $item_count++;
    $text_array = explode('<strong>', $text, 2);
    $text_front .= _trim_text($text_array[0], 'middle', $max_length).'<strong>';
    $text_array = explode('</strong>', $text_array[1], 2);
    $text_front .= $text_array[0].'</strong>';
    if (_in_string($text_array[1], '<strong>')) {
     $text = $text_array[1];
    } else {
     $text = _trim_text($text_array[1], 'last', $max_length);
    }
   }
   $text_front .= _trim_text($text, 'last', $max_length);
  } else {
   $text_front = truncate_utf8($text, $max_length, TRUE);
  }
  $dlist .= '<dt><strong>'.l($links->title, 'node/'.$links->nid).'</strong></dt>';
  $dlist .= '<dd>'.$text_front.'</dd></strong><br />';
 }

 $output = thaisearch_help('thaisearch','').'<br />';
 $output .= drupal_get_form('thaisearch_form', $keys);
 $output .= t('Search words: <strong>'.$keys.'</strong>, found: <strong>'.$found.'</strong><br />');

 if ($dlist) {
  $output .= theme('box', t('Search results'), '<br /><dl>'.$dlist.'</dl>', 10, 0);
 } else {
  $output .= theme('box', t('Your search yielded no results'));
 }
 return $output;
}
?>

Topic: 

drupal6: ปรับปรุงมอดูล Thai Search 2

ผ่านไปนานแล้ว แต่มอดูล Search ของ drupal ก็ยังค้นภาษาไทยได้ไม่ดีขึ้นเลย จึงปรับปรุงของเก่าให้ใช้งานได้ดีขึ้นครับ

ปรับปรุง

 • เพิ่ม pager ให้สามารถแบ่งดูได้หลายหน้า
 • เพิ่มฟิลด์ timestamp ให้ทราบว่าโพสต์เมื่อไหร่

ดาวน์โหลด

ปรับปรุง

 • 20101113 ปรับการแสดงผลเล็กน้อย
Topic: 

drupal7: มอดูล Thai Search

ยังตามมาหลอกหลอนถึง Drupal 7

ปรับปรุง

 • โยกมาใส่ใน Drupal 7
 • เพิ่มการค้นหาใน comment.subject

ดาวน์โหลด

Topic: