Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: conform to, conform, to, To .

Eng-Thai Lexitron Dict : conform to, more than 7 found, display 1-7
 1. conform to : (PHRV) ; สอดคล้องกับ ; Related:เห็นพ้องกับ, เข้ากันได้กับ ; Syn:comply with
 2. abide by : (PHRV) ; ยอมปฎิบัติตาม ; Related:ปฎิบัติตาม, ยอมทำตาม, ยอมเชื่อฟัง ; Syn:comply with, conform to
 3. comply with : (PHRV) ; ยอมทำตาม ; Related:เชื่อฟัง, ยอมจงรักภักดี ; Syn:abide by, conform to
 4. conform : (VT) ; ทำให้เหมือนหรือคล้ายกัน ; Related:ปรับเปลี่ยนให้เข้ากัน ; Syn:adapt
 5. conform : (VI) ; เหมือนหรือคล้ายกัน ; Syn:adapt
 6. to : (ADV) ; ไปถึง ; Related:ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ
 7. to : (PREP) ; ไปถึง ; Related:ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ ; Syn:toward, into, on, over, until
 8. Eng-Thai Lexitron Dict : conform to, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : conform to, more than 7 found, display 1-7
 1. สอดคล้อง : (V) ; conform to ; Related:tally with, be in line, be consistent, accord with, harmonize with ; Syn:พ้อง, ประสาน ; Ant:แตกแยก, แตกต่าง, ขัดแย้ง ; Def:เข้ากันได้ ; Samp:ครูจำเป็นจะต้องจัดทำบทเรียนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียน
 2. เข้าแบบ : (V) ; conform to specification ; Related:conform to the pattern, conform to convention ; Syn:เข้าแบบเข้าแผน ; Def:ถูกต้องตามแบบแผน ; Samp:เครื่องอุปโภคบริโภคของเราจวนจะเข้าแบบต่างประเทศยิ่งขึ้นเป็นลำดับ
 3. สอดคล้องต้องกัน : (V) ; match up ; Related:accord with, conform to, harmonize with, tally with ; Ant:แตกต่าง ; Samp:การสอบปากคำของเสี่ยอ้วนและเสี่ยแดงสอดคล้องต้องกัน
 4. แตกแถว : (V) ; not conform to ; Related:not follow, not obey, be a nonconformist ; Def:ไม่ประพฤติตัวตามระเบียบกฎเกณฑ์ ; Samp:สมาชิกของสังคมที่อยู่ในสังคมที่ถูกควบคุมมากไม่กล้าที่จะแตกแถวแสดงความคิดที่แตกต่างออกไป
 5. แก่ 2 : (PREP) ; to ; Related:for ; Syn:ต่อ, แด่ ; Def:ใช้นำหน้านามฝ่ายรับ ; Samp:ประธานาธิบดีถูกบังคับให้มอบอำนาจในการปกครองแก่คณะทหาร
 6. เข้ากัน : (V) ; conform ; Related:correspond, match ; Syn:เหมาะ, ถูกกัน, สัมพันธ์กัน ; Ant:ขัดกัน ; Def:สอดคล้องกันเหมาะเจาะพอดี, ลงตัวพอดีกัน ; Samp:เนื้อหาและสำนวนที่ใช้เข้ากันดี ทำให้เรื่องน่าอ่านขึ้นอีกเยอะ
 7. แด่ : (PREP) ; to ; Related:for ; Syn:แก่ ; Def:ใช้ในที่เคารพ ; Samp:เขาสร้างรูปสลักขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระเจ้าตากสิน
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : conform to, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : conform to, not found

Budhism Thai-Thai Dict : conform to, 5 found, display 1-5
 1. กราบ : to bow to the ground; to pay respect by making the five-point prostration; to prostrate.
 2. กรรมบถ : course of action; way of action; Karma as the way leading to the woeful or blissful existences.
 3. กรวดน้ำ : ตั้งใจอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ พร้อมไปกับหลั่งรินน้ำเป็นเครื่องหมาย และเป็นเครื่องรวมกระแสจิตที่ตั้งใจอุทิศนั้นให้แน่วแน่; เริ่มรินน้ำเมื่อพระองค์หัวหน้าเริ่มสวดยถา รินน้ำหมดพร้อมกับพระหัวหน้าสวดยถาจบ และพระทั้งหมดเริ่มสวดพร้อมกัน จากนั้นวางที่กรวดน้ำลงแล้วประนมมือรับพรต่อไป; คำกรวดน้ำอย่างสั้นว่า อิทัง โน ญาตีนัง โหตุ ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่....(ออกชื่อผู้ล่วงลับ) และญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด จะต่ออีกก็ได้ว่า สุขิตา โหนตุ ญาตโย ขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุขเถิด - to pour the water of dedication (to transfer merit to other beings)
 4. กัลปนา : 1.ที่หรือสิ่งอื่นซึ่งเจ้าของอุทิศผลประโยชน์ให้แก่วัด 2.ส่วนบุญที่ผู้ทำอุทิศให้แก่ผู้ตาย - merit dedicated to the departed.
 5. พินทุกัปปะ : การทำพินทุ, การทำจุดเป็นวงกลม อย่างใหญ่เท่าแววตานกยูง อย่างเล็กเท่าหลังตัวเรือด ที่มุมจีวร ด้วยสีเขียวคราม โคลน หรือดำคล้ำ เพื่อทำจีวรให้เสียสีหรือมีตำหนิตามวินัยบัญญัติ และเป็นเครื่องหมายช่วยให้จำได้ด้วย; เขียนพินทุกัป ก็ได้, คำบาลีเดิมเป็นกัปปพินทุ, เรียกกันง่ายๆ ว่า พินทุ - a smudge that makes a new robe allowable; dark mark or small black dot applied to a new robe to make it lawful. v. (ทำกัปปพินทุ) to make a robe allowable by applying a disfiguring smudge (by which the owner can identify it); mark with a smudge.

ETipitaka Pali-Thai Dict : conform to, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : conform to, not found

(0.1885 sec)