Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: look like, look, like, Look, Like .

Eng-Thai Lexitron Dict : look like, more than 7 found, display 1-7
 1. look like : (PHRV) ; ดูเหมือนว่ามีผล ; Related:ดูเหมือนจะเกิด
 2. look like : (PHRV) ; มองดูเหมือน ; Related:มองดูคล้ายกับ
 3. sound like : (VT) ; ดูเหมือน ; Syn:look like, be like, seem like
 4. seem : (VT) ; ดูเหมือนว่า ; Related:เห็นจะ, คล้ายจะ, ดูจะ, ดูเหมือนจะ, ดูท่าทาง, ดูราวกับ, ดูประหนึ่ง ; Syn:look, look like, look as if, resemble
 5. look : (VT) ; ดู ; Related:แล, มอง, มองดู, เพ่ง ; Syn:watch
 6. look : (VI) ; มีท่าทาง ; Related:ดูเหมือน, ปรากฏ, ดูราวกับว่า ; Syn:seem, appear
 7. Eng-Thai Lexitron Dict : look like, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : look like, more than 7 found, display 1-7
 1. ดูจะ : (AUX) ; seem ; Related:look like ; Syn:ดูเหมือนจะ, ดูราวกับ, ประหนึ่ง, ดูเหมือน
 2. ทำท่า : (AUX) ; seem ; Related:look like ; Syn:ดูเหมือน, ดูจะ, เหมือนจะ ; Samp:สมัครทำท่าจะไปกินข้าวกลางวันข้างนอก
 3. คล้ายๆ : (V) ; resemble ; Related:look like, like, analogous, similar to ; Syn:คลับคล้าย, คล้าย ; Def:เกือบจะเหมือนกัน ; Samp:ผู้หญิงสองคนนี้คล้ายๆ กันตรงที่มีมุมมองในการใช้ชีวิตอย่างเดียวกัน
 4. คล้ายคลึง : (V) ; resemble ; Related:alike, look like, similar, be like ; Syn:ละม้าย, คล้าย ; Def:เกือบจะเหมือนกัน ; Samp:รูปภาพสองรูปนี้คล้ายคลึงกันมาก จนดูไม่ออกว่ารูปไหนรูปจริงรูปปลอม
 5. ดูท่าทาง : (V) ; seem to be ; Related:be likely to, seem, look like ; Syn:เห็นท่าทาง ; Samp:พวกเราดูท่าทางเจ้านายแล้ว คงไม่อยากให้พวกเราลาหยุดกันสักเท่าไหร่
 6. ละม้าย : (V) ; resemble ; Related:be similar to, be alike, look like, take after, be like ; Syn:คล้าย, คล้ายคลึง ; Def:เกือบจะเหมือน ; Samp:เค้าหน้าของเขาละม้ายดาราละครคนหนึ่ง
 7. ละม้ายคล้ายคลึง : (V) ; take after ; Related:be alike, resemble, look like ; Syn:ละม้าย, คล้าย ; Def:เกือบจะเหมือน ; Samp:หน้าตาของเด็กสองคนนี้ละม้ายคล้ายคลึงกันมากเหมือนคู่แฝด
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : look like, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : look like, not found

Budhism Thai-Thai Dict : look like, 1 found, display 1-1
 1. กลด : a sunshade; umbrella-like tent.

ETipitaka Pali-Thai Dict : look like, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : look like, not found

(0.0843 sec)