Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: master of ceremonies, ceremonies, Ceremonies, master, Master, of .

Thai-Eng Lexitron Dict : master of ceremonies, 3552 found, display 1-50
 1. พิธีกร : (N) ; master of ceremonies ; Related:ritualist, host ; Syn:โฆษก, ผู้ดำเนินรายการ ; Def:ผู้ดำเนินการในพิธี, ผู้ดำเนินรายการให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างเรียบร้อย ; Samp:งานวันนี้เธอได้รับเชิญให้มาเป็นพิธีกรตั้งแต่เริ่มจนจบงาน ; Unit:คน
 2. ไต้ก๋ง : (N) ; master of Chinese junk or ship ; Related:captain of a Chinese junk ; Def:นายท้ายเรือสำเภาหรือเรือจับปลา ; Samp:ลูกเรือต้องฟังคำสั่งของไต้ก๋ง ; Unit:คน
 3. เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Agriculture ; Related:M.Agr. ; Syn:กส.ม.
 4. ครุศาสตร์มหาบัณฑิต : (N) ; master of education ; Def:ผู้ที่เรียนจบปริญญาโทด้านครุศาสตร์ ; Samp:อีกไม่นานผมก็จะได้เป็นครุศาสตร์มหาบัณฑิต
 5. คุรุศาสตรมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Education ; Related:M.Ed. ; Syn:ค.ม.
 6. เทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Agricultural Technology ; Related:M.Ag. Tech ; Syn:ทษ.ม.
 7. นิติศาสตรมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Laws ; Related:LL.M. ; Syn:น.ม.
 8. นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Arts (Communication Arts) ; Related:M.A. (Communication Arts) ; Syn:นศ.ม.
 9. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Business Administration ; Related:M.B.A. ; Syn:บธ.ม.
 10. บัญชีมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Accountancy ; Related:M.Acc. ; Syn:บช.ม.
 11. พยาบาลศาตรมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Nursing Science ; Related:M.N.S. ; Syn:พย.ม.
 12. เภสัชศาตรมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Science in Pharmacy ; Related:M.Sc. in Pharm. ; Syn:ภ.ม.
 13. รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Public Administration ; Related:M.P.A. ; Syn:รป.ม.
 14. รัฐศาตรมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Arts (Political Science) ; Related:M.A. (Political Science) ; Syn:ร.ม.
 15. วิทยาศาตรมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Science ; Related:M.Sc. ; Syn:วท.ม.
 16. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Science ; Related:M.S., M.Sc. ; Def:ปริญญาโททางสาขาวิทยาศาสตร์
 17. วิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Engineering ; Related:M.Eng. ; Syn:วศ.ม.
 18. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Engineering ; Related:M. ENG. ; Syn:วศ.ม.
 19. สถาปัตยกรรมศาตรมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Architecture ; Related:M.Arch ; Syn:สถ.ม.
 20. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Public Health ; Related:M.P.H. ; Syn:ส.ม.
 21. อักษรศาตรมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Arts ; Related:M.A. ; Syn:อ.ม.
 22. อักษรศาสตรมหาบัณฑิต : (N) ; master of arts ; Related:A.M.
 23. อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต : (N) ; Master of Arts ; Related:M.A ; Samp:สมเด็จพระเทพฯ ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตใน พ.ศ. 2524
 24. แท่นลา : (N) ; kind of rectangular base moveable using in various ceremonies ; Def:แท่นสี่เหลี่ยมที่ทำขึ้นเพื่อเคลื่อนย้ายไปตั้งในพิธีต่างๆได้
 25. ของ : (PREP) ; of ; Samp:บ้านของเขาคือหลังสีฟ้าที่ตั้งอยู่ริมถนน
 26. เข้าฝัก : (V) ; master ; Related:be expert, be skillful, become experienced ; Syn:ชำนาญมาก ; Def:มีความชำนาญจนอยู่ตัวแล้ว ; Samp:ความรู้ทางคณิตศาสตร์ของเขาเข้าฝักจริงๆ
 27. คุณผู้ชาย : (N) ; master ; Related:gentleman, lord ; Ant:คุณผู้หญิง
 28. เจ้าขุนมุลนาย : (N) ; master ; Related:superior, protector, chief, boss, benefactor ; Syn:ผู้บังคับบัญชา, เจ้านาย, เจ้าขุนมูลนาย ; Ant:ลูกน้อง ; Samp:บ้านที่อยู่อาศัยบ้านเรือนของเจ้าขุนมุลนายเป็นสิ่งปลูกสร้างที่แข็งแรงมั่นคงกว้างขวางและ อาจมีหลายหลัง
 29. ตัวฉกาจ : (ADJ) ; master ; Def:ที่มีลักษณะเก่งกาจ, ดุร้ายกล้าแกร่ง ; Samp:เขามักแสดงเป็นวายร้ายตัวฉกาจแทบทุกเรื่อง ; Unit:ตัว
 30. นาย : (N) ; master ; Related:lord, ruler ; Syn:ผู้ปกครอง, ประมุข ; Ant:ผู้อาศัย, ลูกบ้าน ; Def:ผู้มีอำนาจปกครอง, ผู้เป็นใหญ่ ; Unit:คน
 31. ใน : (PREP) ; of ; Syn:แห่ง, ของ ; Def:ใช้แสดงเจ้าของซึ่งเป็นกษัตริย์ ; Samp:พระมหาชนกเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
 32. ปรมาจารย์ : (N) ; master ; Related:great teacher ; Def:อาจารย์ผู้เป็นเอกหรือยอดเยี่ยมในทางวิชาใดวิชาหนึ่ง ; Samp:แกเป็นปรมาจารย์ด้านศิลปะของเขา
 33. มูลนาย : (N) ; master ; Related:boss, original boss, feudal official ; Syn:นายใหญ่ ; Def:นายทั้งหลาย, นายเดิมที่สังกัดอยู่ ; Samp:สมัยก่อนไพร่จะต้องสังกัดมูลนายคนใดคนหนึ่ง ; Unit:คน
 34. สันทัด : (V) ; master ; Related:excel, proficient in ; Syn:ถนัด, จัดเจน, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, ช่ำชอง, ชำนิชำนาญ ; Def:มีความชำนิชำนาญมากเพราะมีความสามารถเป็นพิเศษในเรื่องนั้น ; Samp:เขาสัดทัดเรื่องการพนันทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น ไพ่ ถั่วโปไฮโลทั้งหลาย
 35. แห่ง : (PREP) ; of ; Syn:ของ ; Samp:ในพ.ศ.2398 คณะราชทูตจากสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศอังกฤษได้นำเครื่องราชบรรณการและพระราชสาส์นมาถวายองค์กษัตริย์ไทย
 36. อัยยะ : (N) ; master ; Related:overlord, lord ; Def:ผู้เป็นเจ้า, ผู้เป็นใหญ่
 37. มหาบัณฑิต : (N) ; holder of a master's degree ; Related:Master (of science, engineering, medicine) ; Def:ผู้ได้รับปริญญาโท ; Samp:ถ้าเขาเรียนจบก็จะได้เป็นมหาบัณฑิต วิถีชีวิตต้องไม่มาเป็นอย่างนี้แน่ ; Unit:คน
 38. เจ้าสำบัดสำนวน : (ADJ) ; quibbler ; Related:glib talker, master of words ; Syn:เจ้าสำนวน
 39. น้ำหนึ่ง : (ADJ) ; of the highness grade ; Related:of the first water, excellent ; Syn:ดีเยี่ยม ; Def:มีคุณสมบัติสูงสุดและมีแสงแวววาวบริสุทธิ์ (ใช้แก่เพชร) ; Samp:เพชรเม็ดนี้เป็นเพชรน้ำหนึ่งของไทยที่มีราคาสูงมาก
 40. ร่วมสายโลหิต : (ADJ) ; of same blood relationship ; Related:of same blood lineage ; Samp:การปฏิบัติต่อกันของสมาชิกที่เป็นไปแบบญาติพี่น้องผู้ร่วมสายโลหิตเดียวกัน ทำให้เราสามารถรวมกลุ่มกันได้
 41. สงฆ์ : (N) ; of the Buddhist temple ; Related:monastic, of Buddhism ; Def:สิ่งที่เกี่ยวกับสงฆกรรม ; Samp:พรุ่งนี้เช้าจะมีการทำขวัญเด็กตามพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์
 42. สงฆ์ : (ADJ) ; of the Buddhist temple ; Related:monastic, of Buddhism ; Def:สิ่งที่เกี่ยวกับสงฆกรรม ; Samp:พรุ่งนี้เช้าจะมีการทำขวัญเด็กตามพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์
 43. อย่างเดียวกัน : (ADV) ; of the same kind ; Related:of the same type ; Syn:เหมือนกัน, แบบเดียวกัน ; Samp:เด็กที่มีพื้นฐานต่างกัน ไม่จำเป็นต้องเรียน
 44. อย่างเดียวกัน : (ADV) ; of the same kind ; Related:of the same type ; Syn:เหมือนกัน, แบบเดียวกัน ; Samp:เด็กที่มีพื้นฐานต่างกัน ไม่จำเป็นต้องเรียนอย่างเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน และด้วยวิธีเดียวกัน
 45. อื้ออึง : (V) ; (of the ears) ring ; Related:(of a noise) deafen, be loud, be vociferous ; Syn:สนั่น, ดังลั่น, เอิกเกริก ; Def:เซ็งแซ่ไปหมด ; Samp:ลมหายใจของเขาใกล้จะหมด หูของเขาเริ่มอื้ออึง
 46. ร่วมท้อง : (ADJ) ; of the same mother ; Related:to be born of the same mother, having the same mother ; Syn:ร่วมอุทร, ร่วมสายโลหิต ; Def:มีแม่เดียวกัน, ร่วมท้องเดียวกัน ; Samp:เขาเป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้องร่วมท้อง 7 คน
 47. ร่วมอุทร : (ADJ) ; of the same mother ; Related:to be born of the same mother, having the same mother ; Syn:ร่วมท้อง, ร่วมแม่ ; Ant:ต่างแม่, คนละแม่ ; Def:มีแม่เดียวกัน, ร่วมท้องเดียวกัน
 48. [1-50] | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 | 801-850 | 851-900 | 901-950 | 951-1000 | 1001-1050 | 1051-1100 | 1101-1150 | 1151-1200 | 1201-1250 | 1251-1300 | 1301-1350 | 1351-1400 | 1401-1450 | 1451-1500 | 1501-1550 | 1551-1600 | 1601-1650 | 1651-1700 | 1701-1750 | 1751-1800 | 1801-1850 | 1851-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001-2050 | 2051-2100 | 2101-2150 | 2151-2200 | 2201-2250 | 2251-2300 | 2301-2350 | 2351-2400 | 2401-2450 | 2451-2500 | 2501-2550 | 2551-2600 | 2601-2650 | 2651-2700 | 2701-2750 | 2751-2800 | 2801-2850 | 2851-2900 | 2901-2950 | 2951-3000 | 3001-3050 | 3051-3100 | 3101-3150 | 3151-3200 | 3201-3250 | 3251-3300 | 3301-3350 | 3351-3400 | 3401-3450 | 3451-3500 | 3501-3550 | 3551-3552

(0.2138 sec)