Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: minister to, minister, Minister, to, To .

Eng-Thai Lexitron Dict : minister to, more than 7 found, display 1-7
 1. minister to : (PHRV) ; รับใช้ ; Related:ช่วยเหลือ
 2. Minister : (N) ; รัฐมนตรี
 3. minister : (VT) ; คอยดูแล ; Related:ให้ความช่วยเหลือ, ปรนนิบัติ
 4. minister : (N) ; รัฐมนตรี ; Related:นักการฑูต ; Syn:cabinet member, ambassdor, consul, high officer
 5. minister : (N) ; พระผู้สอนศาสนา (ในศาสนาคริสต์) ; Related:พระ, นักเทศน์, นักบวช ; Syn:clergyman, priest ; Ant:layperson, layman
 6. minister : (VI) ; ทำหน้าที่เป็นพระ
 7. to : (PREP) ; ไปถึง ; Related:ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ ; Syn:toward, into, on, over, until
 8. Eng-Thai Lexitron Dict : minister to, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : minister to, more than 7 found, display 1-7
 1. พยาบาล : (V) ; nurse ; Related:care for, look after, minister to, tend ; Def:ปรนนิบัติ ดูแลผู้ป่วย ; Samp:นพจ้างญาติผู้หญิงอีกคนหนึ่งเพื่อให้พยาบาลลูกเวลากลางคืน
 2. รัฐมนตรี : (N) ; minister ; Related:cabinet minister ; Def:ผู้เป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบร่วมกับคณะรัฐมนตรีในนโยบายทั่วไปของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ; Samp:ข้าราชการประจำ ถ้าประสงค์จะเข้ารับหน้าที่เป็นรัฐมนตรี ต้องลาออกจากตำแหน่งข้าราชการประจำเสียก่อน ; Unit:คน, ท่าน
 3. แก่ 2 : (PREP) ; to ; Related:for ; Syn:ต่อ, แด่ ; Def:ใช้นำหน้านามฝ่ายรับ ; Samp:ประธานาธิบดีถูกบังคับให้มอบอำนาจในการปกครองแก่คณะทหาร
 4. เจ้ากระทรวง : (N) ; minister ; Def:ผู้บังคับบัญชากระทรวง ได้แก่ รัฐมนตรี และ ปลัดกระทรวง ; Samp:บุคคลในพรรคชาติไทยที่ว่ามานี้ในอดีตก็เคยเป็นเจ้ากระทรวงใหญ่ๆ กันมาแล้ว
 5. แด่ : (PREP) ; to ; Related:for ; Syn:แก่ ; Def:ใช้ในที่เคารพ ; Samp:เขาสร้างรูปสลักขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระเจ้าตากสิน
 6. ต่อ 2 : (PREP) ; to ; Related:per, for, on ; Def:ใช้ในการเปรียบเทียบอัตราสัดส่วน ; Samp:ทีม ก ชนะทีม ข ด้วยคะแนน 1 ต่อ 4
 7. ถึง : (PREP) ; to ; Def:คำจ่าหน้าในจดหมายระบุตัวผู้รับ
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : minister to, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : minister to, not found

Budhism Thai-Thai Dict : minister to, 5 found, display 1-5
 1. กราบ : to bow to the ground; to pay respect by making the five-point prostration; to prostrate.
 2. กรรมบถ : course of action; way of action; Karma as the way leading to the woeful or blissful existences.
 3. กรวดน้ำ : ตั้งใจอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ พร้อมไปกับหลั่งรินน้ำเป็นเครื่องหมาย และเป็นเครื่องรวมกระแสจิตที่ตั้งใจอุทิศนั้นให้แน่วแน่; เริ่มรินน้ำเมื่อพระองค์หัวหน้าเริ่มสวดยถา รินน้ำหมดพร้อมกับพระหัวหน้าสวดยถาจบ และพระทั้งหมดเริ่มสวดพร้อมกัน จากนั้นวางที่กรวดน้ำลงแล้วประนมมือรับพรต่อไป; คำกรวดน้ำอย่างสั้นว่า อิทัง โน ญาตีนัง โหตุ ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่....(ออกชื่อผู้ล่วงลับ) และญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด จะต่ออีกก็ได้ว่า สุขิตา โหนตุ ญาตโย ขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุขเถิด - to pour the water of dedication (to transfer merit to other beings)
 4. กัลปนา : 1.ที่หรือสิ่งอื่นซึ่งเจ้าของอุทิศผลประโยชน์ให้แก่วัด 2.ส่วนบุญที่ผู้ทำอุทิศให้แก่ผู้ตาย - merit dedicated to the departed.
 5. พินทุกัปปะ : การทำพินทุ, การทำจุดเป็นวงกลม อย่างใหญ่เท่าแววตานกยูง อย่างเล็กเท่าหลังตัวเรือด ที่มุมจีวร ด้วยสีเขียวคราม โคลน หรือดำคล้ำ เพื่อทำจีวรให้เสียสีหรือมีตำหนิตามวินัยบัญญัติ และเป็นเครื่องหมายช่วยให้จำได้ด้วย; เขียนพินทุกัป ก็ได้, คำบาลีเดิมเป็นกัปปพินทุ, เรียกกันง่ายๆ ว่า พินทุ - a smudge that makes a new robe allowable; dark mark or small black dot applied to a new robe to make it lawful. v. (ทำกัปปพินทุ) to make a robe allowable by applying a disfiguring smudge (by which the owner can identify it); mark with a smudge.

ETipitaka Pali-Thai Dict : minister to, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : minister to, not found

(0.1774 sec)