Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: pay back, back, Back, pay .

Thai-Eng Lexitron Dict : pay back, 321 found, display 1-50
 1. คืนเงิน : (V) ; pay back ; Def:ให้เงินกลับไป ; Samp:ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้กับลูกค้าที่ไม่พอใจสินค้าภายใน 7 วัน
 2. คืนทุน : (V) ; pay back ; Def:ไดทุนที่ลงทุนไปกลับคืนมา ; Samp:หลอดไฟคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ แม้ต้นทุนจะแพง แต่จะสามารถคืนทุนให้ผู้ขายได้ภายใน 7 เดือน
 3. ใช้คืน : (V) ; pay back ; Related:make reparation, reimburse, compensate, repay, remunerate, refund, recompose ; Syn:ใช้, ชดใช้ ; Samp:ผมวางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบ เพื่อให้มีเงินเหลือสำหรับใช้คืนเจ้าหนี้
 4. แก้เผ็ด : (V) ; revenge ; Related:avenge, get even with, vindicate, retaliate, take vengeance on, pay back ; Syn:แก้แค้น, ล้างแค้น ; Def:ทำตอบแก่ผู้ที่เคยทำความเจ็บปวดให้แก่ตัวไว้เพื่อให้สาสมกัน ; Samp:เขาพยายามจะแก้เผ็ดศัตรูของเขาอยู่
 5. ฉลอง 2 : (V) ; replace ; Related:repay, pay back ; Syn:แทน, ทดแทน, ตอบแทน ; Samp:ฉันฉลองศรัทธาเพื่อนโดยการเลี้ยงข้าวมื้อใหญ่
 6. ทดแทน : (V) ; compensate ; Related:indemnify, recompense, reimburse, repay, return, pay back ; Syn:ตอบแทน, ชดเชย, ชดใช้ ; Def:แทนสิ่งที่เสียไป ; Samp:ค่าเสียหายทั้งหมดนายจ้างจะทดแทนให้ลูกจ้างทุกคน
 7. แทนคุณ : (V) ; show gratitude to ; Related:pay back, repay a kindness, repay an obligation to ; Syn:ตอบแทนคุณ
 8. ตกเบิก : (V) ; obtain back-pay ; Related:receive overdue money, take remainder receipt ; Def:ได้รับเงินที่ค้างจ่ายย้อนหลัง ; Samp:ตกเบิกครั้งนี้ทำให้เขามีเงินก้อนใหญ่
 9. กองหลัง : (N) ; back ; Ant:กองหน้า ; Def:ตำแหน่งของทีมฟุตบอล ; Samp:กองหลังของทีมฟุตบอลแข็งแกร่งจนคู่ต่อสู้ไม่สามารถทำประตูได้
 10. ขนอง : (N) ; back ; Syn:หลัง, ข้างหลัง, พระขนอง, ปฤษฎางค์
 11. ข้างหลัง : (N) ; back ; Related:rear, posterior ; Syn:ตอนหลัง, ส่วนหลัง, ด้านหลัง ; Ant:ข้างหน้า ; Def:ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับด้านหน้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ; Samp:รถคันนี้สามารถบรรจุของได้จำนวนมาก เพราะข้างหลังมีเนื้อที่กว้างมาก
 12. ควักกระเป๋า : (V) ; pay ; Syn:จ่ายเงิน, ซื้อ ; Samp:เขาอยากได้ของชิ้นนี้เหลือเกินแต่ไม่ยอมควักกระเป๋า
 13. ค่าตอบแทน : (N) ; pay ; Related:recompense, compensation, reward, remuneration, repayment, payment ; Syn:ค่าจ้าง, ค่าแรง ; Samp:คนที่กู้เงินจากธนาคารจะต้องเสียดอกเบี้ยให้ธนาคารเป็นค่าตอบแทน
 14. คืน : (ADV) ; back ; Syn:ส่งกลับ, ส่งคืน ; Def:กลับดังเดิม ; Samp:ภาระจากหนี้เงินกู้ที่ไปทำไว้นั้นเป็นภาระที่เราต้องจ่ายคืนในอนาคตทั้งสิ้น
 15. จ่าย : (V) ; pay ; Related:spend ; Syn:ให้เงิน, จ่ายเงิน ; Ant:รับ ; Def:ให้เงินเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ; Samp:ปีนี้บริษัทมีนโยบายจะจ่ายโบนัสเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยได้ 3 เท่า
 16. ชำระ : (V) ; pay ; Syn:จ่าย ; Samp:ผู้เช่าไม่ได้ชำระค่าเช่าบ้านเป็นเวลาสองเดือนแล้ว
 17. ถือหาง : (V) ; back ; Related:be partial towards ; Syn:ให้ท้าย ; Def:สนับสนุนฝ่ายที่ตนพอใจ ; Samp:เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความมั่นคงของรัฐบาลแอฟริกาใต้ถือหางฝ่ายอินคา
 18. เบื้องหลัง : (N) ; back ; Related:rear ; Syn:ข้างหลัง ; Def:ตำแหน่งหรือพื้นที่ด้านหลังของบางสิ่ง ; Samp:พระบรมราชานุสาวรีย์มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับโบราณสถานที่อยู่เบื้องหลังพระบรมรูปนั้น
 19. ปฤษฎางค์ : (N) ; back ; Syn:หลัง, ข้างหลัง, ส่วนหลัง
 20. ผู้เล่นกองหลัง : (N) ; back
 21. พิมุข : (ADJ) ; back ; Related:rear ; Syn:ฝ่ายหลัง, ข้างหลัง
 22. วิมุข : (ADJ) ; back ; Related:rear ; Syn:ข้างหลัง, ฝ่ายหลัง, กองหลัง
 23. ส่งท้าย : (V) ; back ; Related:support, stand behind ; Def:พูดหรือทำเป็นการส่งเสริม ; Samp:หัวหน้าส่งท้ายให้พวกเราทุกคนมีกำลังใจในการทำงานนี้มากขึ้น
 24. หลัง : (N) ; back ; Def:ส่วนเบื้องบน ; Samp:หลังมือของเขามีรอยสักรูปดาว
 25. ออกเงิน : (V) ; pay ; Syn:จ่ายเงิน ; Def:จ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย, จ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ
 26. สนองคุณ : (V) ; repay the kindness of ; Related:be grateful for a kindness, pay back debts of gratitude, repay an obligation ; Def:ตอบแทนบุญคุณ, ตอบแทนคุณ, ทดแทนบุญคุณ ; Samp:ผมไม่ทราบว่าจะสนองคุณพ่อของคุณได้อย่างไรที่ช่วยเหลือผมไว้
 27. ทุ่มเงิน : (V) ; pay large amount ; Related:pay huge amount, pay lots of money ; Def:ยอมเสียเงินเป็นจำนวนมากเพื่อผลประโยชน์ ; Samp:เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ทุ่มเงิน 17 ล้านปรับปรุงศาลาประชาคม
 28. จ่ายเงินเดือน : (V) ; pay wages ; Related:pay salaries ; Syn:จ่ายค่าจ้าง ; Ant:รับเงินเดือน ; Samp:จนป่านนี้บริษัทยังไม่จ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานอีก
 29. ถวายบังคม : (V) ; pay homage ; Related:pay obeisance to royalty ; Def:แสดงความเคารพพระมหากษัตริย์อย่างเต็มแบบ โดยคุกเข่ายกมือจรดหน้าผาก แล้วลดลง 3 ครั้ง ; Samp:อาจารย์นัดหมายให้นิสิตทุกคนไปถวายบังคมพระบรมศพโดยพร้อมเพรียงกัน
 30. เสียภาษี : (V) ; pay for tax ; Related:pay for duty ; Syn:เสียภาษีอากร ; Samp:ประชาชนต้องเสียภาษีให้กับรัฐอย่างถูกต้อง
 31. หลัง : (N) ; back (of body) ; Related:back part (of body) ; Syn:ปฤษฎางค์, ขนอง ; Def:ซีกของกายที่ตรงข้ามกับหน้าอก ; Samp:เด็กชายสองคนกำลังหาบน้ำจนหลังโก่ง เดินตุปัดตุเป๋ตรงมาที่บ้าน
 32. กลับรถ : (V) ; back a car ; Related:reverse a car, U Turn ; Samp:เราจะไปทางนี้ไม่ได้ ต้องไปกลับรถข้างหน้าก่อน
 33. การผ่อน : (N) ; pay in installments ; Syn:การผ่อนชำระ ; Def:การชำระเป็นงวดๆ ไม่ชำระทีเดียวทั้งหมด ; Samp:ความนิยมซื้อสินค้าด้วยการผ่อนมีมากขึ้นในปัจจุบัน ทำให้คนเป็นหนี้มากขึ้น
 34. ขึ้นครู : (V) ; pay respect for a teacher ; Def:ทำพิธีคำนับครูเมื่อแรกเข้าเรียน ; Samp:นักเรียนที่ดีตามประเพณีไทยต้องขึ้นครูเสียก่อนเล่าเรียนวิชาต่อไป
 35. เงี่ยหู : (V) ; pay attention ; Related:listen carefully ; Syn:ตั้งใจฟัง, เอียงหูฟัง ; Ant:ละเลย, ไม่สนใจ ; Def:เอียงหูฟังเพื่อให้ถนัด, ตั้งใจฟัง ; Samp:หล่อนพูดเบามากจนเราต้องเงี่ยหูฟัง
 36. ชำระเงิน : (V) ; pay for ; Syn:จ่ายเงิน ; Def:ให้เงิน เพื่อให้หนี้ที่ติดค้างหมดไป ; Samp:ในปัจจุบันนักศึกษาสามารถลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ทางอินเทอร์เน็ต
 37. ตั้งใจฟัง : (V) ; pay attention to listen to ; Def:เอาใจจดจ่อกับการฟังไม่วอกแวก ; Samp:หลานๆ ตั้งใจฟังเรื่องผีที่คุณตาเล่าอย่างใจจดใจจ่อ
 38. ตั้งอกตั้งใจ : (V) ; pay attention ; Related:concentrate one's attention ; Syn:ตั้งใจ, ใส่ใจ, สนใจ, มุ่งมั่น, ใฝ่ใจ ; Ant:ละเลย, เฉยเมย ; Samp:ทุกคนตั้งอกตั้งใจทำงานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
 39. ติดตาม : (V) ; pay attention ; Related:take note of, concern ; Def:แสวงหาเพิ่มเติม, สดับตรับฟังความเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆ ; Samp:เขาติดตามข่าวเศรษฐกิจของประเทศและของโลกทั้งทางโทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต
 40. ทำหูทวนลม : (V) ; pay no attention ; Related:be negligent ; Syn:เฉยเมย, ไม่รับรู้ ; Samp:เขามักชอบทำหูทวนลม ทำให้คนอื่นไม่อยากร่วมงานกับเขา
 41. ประนมมือ : (V) ; pay obeisance ; Related:put one's palm together to salutation, put one's palms together in worship, raise both hands up palm against palm ; Syn:ประนมหัตถ์, ประนมกร, น้อมไหว้, ประณต, กระพุ่มมือ, พนมมือ ; Samp:เด็กน้อยประนมมือไหว้ผู้ใหญ่
 42. ไปมา : (ADV) ; back and forth ; Related:to and fro ; Syn:ไปๆ มาๆ ; Def:อย่างวกเวียนมาสู่ที่เดิมเป็นประจำ ; Samp:เธอผ่านไปมาแถวนี้เป็นประจำ คนแถวนี้รู้จักเธอกันทุกคน
 43. ไปๆ มาๆ 2 : (ADV) ; back and forth ; Def:ไป และกลับซ้ำๆ หลายครั้ง ; Samp:เรือแล่นไปๆ มาๆ ระหว่างสตูลกับภูเก็ต
 44. ผ่อนชำระ : (V) ; pay by installments ; Syn:ผ่อนหนี้, ผ่อนส่ง ; Def:ทยอยจ่ายเป็นงวดๆ ; Samp:เขามีภาระต้องผ่อนชำระค่าเช่าบ้านกับธนาคารทุกๆ เดือน
 45. ผ่อนส่ง : (V) ; pay by installments ; Syn:ผ่อนใช้, ผ่อนชำระ ; Samp:ผมวางเงินลงไปหมื่นบาทแล้วผ่อนส่งเดือนละพันบาทสิบเดือน
 46. ใฝ่ใจ : (V) ; pay attention to ; Related:keen on, be fond of, take an interest in ; Syn:สนใจ, ใจจดใจจ่อ, จดจ่อ, ตั้งใจ, มุ่งมั่น ; Def:เอาใจผูกพันอยู่ ; Samp:นักเขียนคนนี้ควรจะใฝ่ใจศึกษาเรียนรู้ในเรื่องภาษาอยู่เสมอ
 47. พนักเก้าอี้ : (N) ; back of a chair ; Related:backrest ; Def:ส่วนของเก้าอี้สำหรับรองรับหลัง ; Samp:สุธีเอนหลังพิงพนักเก้าอี้หลับตาเพื่อใช้ความคิด ; Unit:พนัก
 48. เมินเฉย : (V) ; pay no attention ; Related:overlook deliberately, ignore, set brush, set aside ; Syn:เฉยเมย, เพิกเฉย, เฉย, เฉยชา, เย็นชา, เมิน, ละเลย ; Def:แสดงอาการเป็นปกติไม่สนใจไยดีต่อสิ่งหรือเหตุการณ์ที่ประสบ ; Samp:หากหัวหน้ายังเมินเฉยอยู่ปัญหาคงจะเพิ่มความซับซ้อนมากขึ้น
 49. รองจ่าย : (V) ; pay expenses in advance ; Related:advance money ; Def:จ่ายไปก่อน ; Samp:โปรดรองจ่ายไปก่อน แล้วผมจะใช้เงินให้
 50. [1-50] | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-321

(0.1571 sec)