Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: post, Post , then post, compost, impost, posted, outpost, po, pose, postal, poster, posture, posts, posting .

Thai-Eng Lexitron Dict : post, 110 found, display 1-50
 1. ตำแหน่งหน้าที่ : (N) ; post ; Related:position, rank ; Syn:ตำแหน่งงาน ; Def:ฐานะทางหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบ ; Samp:เขามีตำแหน่งหน้าที่สูงกว่าแต่ก่อนมาก ฉันไม่กล้าไปพบเขาหรอก
 2. ไปรษณีย์ : (N) ; post ; Related:mail ; Def:วิธีการส่งหนังสือและหีบห่อสิ่งของโดยมีองค์การที่ตั้งขึ้นเป็นเจ้าหน้าที่รับส่ง ; Samp:เขาไปส่งธนาณัติที่ไปรษณีย์ ; Unit:แห่ง
 3. สดมภ์ : (N) ; post ; Related:pillar ; Syn:เสา, หลัก ; Unit:ต้น, เสา
 4. ติดประกาศ : (V) ; post a notice ; Def:ติดป้ายบอกเรื่องราวให้ทราบทั่วกัน ; Samp:ทางมหาวิทยาลัยจะติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบในวันพรุ่งนี้
 5. ที่ทำการไปรษณีย์ : (N) ; post office ; Samp:เขาไปส่งพัสดุที่ที่ทำการไปรษณีย์ ; Unit:แห่ง
 6. ปัจฉิมนิเทศ : (N) ; post training ; Def:การให้คำแนะนำเมื่อจบการศึกษา ; Samp:ปัจฉิมนิเทศเป็นประเพณีของโรงเรียนที่ปฏิบัติมาทุกปีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
 7. ปิดประกาศ : (V) ; post a notice ; Related:put up an announcement, placard ; Def:นำแผ่นป้ายประกาศมาติดไว้เพื่อแจ้งให้ผู้คนทราบ ; Samp:ผู้ใช้บริการทุกคนสามารถส่งบทความมาปิดประกาศบนบอร์ดไฟฟ้านี้ได้
 8. สมัยหลังสงคราม : (N) ; post-war period ; Syn:ยุคหลังสงคราม ; Samp:คนไทยอยู่อย่างลำบากมากในช่วงสมัยหลังสงคราม
 9. หลังอาหาร : (ADJ) ; post-meal ; Related:after meal ; Syn:หลังรับประทานอาหาร ; Ant:ก่อนอาหาร ; Def:ระยะเวลาหลังจากการรับประทานอาหารเสร็จ ; Samp:อย่าลืมกินยาหลังอาหารด้วย
 10. หลังอาหาร : (ADJ) ; post-meal ; Related:after meal ; Syn:หลังรับประทานอาหาร ; Ant:ก่อนอาหาร ; Def:ระยะเวลาหลังจากการรับประทานอาหารเสร็จ ; Samp:อย่าลืมกินยาหลังอาหารด้วย
 11. กรมไปรษณีย์โทรเลข : (N) ; Post and Telegraph Department ; Samp:กรมไปรษณีย์โทรเลขจัดให้มีการประกวดแสตมป์ไทยที่เก่าที่สุด โดยมีผู้สมัครส่งแสตมป์เข้าร่วมประกวดกว่า 2 หมื่นราย
 12. ประโคน 1 : (N) ; boundary-post ; Related:frontier-post ; Def:เสาใหญ่ที่ปักหมายเขตแดน ; Unit:ต้น
 13. บรรจุตำแหน่ง : (V) ; fill the post ; Related:put in a position, assign someone to a post, settle someone in a place ; Def:ให้เข้ารับตำแหน่ง ; Samp:ท่านรัฐมนตรีหาผู้ที่เหมาะสมบรรจุตำแหน่งนี้ยังไม่ได้
 14. ไปรษณียภัณฑ์ : (N) ; parcel post ; Related:postal mater ; Syn:พัสดุภัณฑ์, พัสดุไปรษณีย์, หีบห่อ ; Def:ของที่ส่งทางไปรษณีย์ มีขนาดเล็กและมีน้ำหนักน้อยกว่าพัสดุไปรษณีย์ ; Samp:ข้างในเป็นห้องเก็บมีไปรษณียภัณฑ์ซึ่งวางเรียงรายอยู่บนชั้น ; Unit:ชิ้น, กล่อง, ห่อ
 15. การดำรงตำแหน่ง : (N) ; holding the post of ; Related:being in charge of, holding a position ; Samp:การดำรงตำแหน่งประธานของบริษัททำให้เขาเครียดจนต้องเข้าร.พ.
 16. ดั้ง 1 : (N) ; king post ; Syn:เสาดั้ง, ดั้งแขวน ; Def:เรียกเสาเรือนเครื่องสับที่ตั้งอยู่กึ่งกลางบนหลังรอดขึ้นไปรับอกไก่ว่า เสาดั้ง, เรียกเสาที่ตั้งบนขื่อสำหรับรับอกไก่ว่า ดั้งแขวน ; Samp:เขาเจาะรูเอาไม้เดือยใส่เข้าให้เป็นขอเกาะกับไม้ดั้ง
 17. ทางไปรษณีย์ : (N) ; by post ; Related:by mail ; Samp:จดหมายที่ส่งทางไปรษณีย์ต้องติดแสตมป์ทุกครั้ง
 18. ปณก. : (N) ; general post office ; Syn:ไปรษณีย์กลาง
 19. ป้ายบอกทาง : (N) ; guide post
 20. ไปรษณียภัณฑ์ : (N) ; parcel post ; Syn:พัสดุไปรษณีย์, พัสดุภัณฑ์ ; Def:ของที่ส่งทางไปรษณีย์ มีขนาดเล็กและมีน้ำหนักน้อยกว่าพัสดุไปรษณีย์ ; Samp:แสตมป์นั้นนอกจากจะใช้ผนึกบนซองจดหมายบนห่อหรือซองไปรษณียภัณฑ์แล้วยังเป็นที่นิยมสะสมกันอย่างแพร่หลาย
 21. ไปรษณีย์รับรอง : (N) ; registered post ; Related:registered mail ; Syn:ไปรษณีย์ลงทะเบียน ; Def:ไปรษณีย์พิเศษอย่างหนึ่ง ซึ่งทางการรับฝาก ส่ง และนำจ่ายจดหมาย ไปรษณียบัตร ของตีพิมพ์ และพัสดุย่อย โดยมีหลักฐาน ใช้เฉพาะกิจการไปรษณีย์ในประเทศเท่านั้น ; Samp:หน่วยราชการหลายแห่งจะส่งเอกสารสำคัญโดยใช้ไปรษณีย์รับรอง
 22. ไปรษณียวัตถุ : (N) ; parcel post ; Syn:พัสดุไปรษณีย์ ; Def:หีบห่อบรรจุสิ่งของที่ส่งทางไปรษณีย์ มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากกว่าไปรษณียภัณฑ์อื่นๆ หุ้มห่อแน่นหนามั่นคง เหมาะแก่สภาพของสิ่งของและระยะทางที่จะส่ง ; Samp:มีจดหมายแจ้งมาให้ฉันไปรับไปรษณียวัตถุที่กรมไปรษณีย์ใกล้บ้าน ; Unit:กล่อง, ชิ้น
 23. พัสดุ : (N) ; parcel post ; Related:parcel ; Syn:พัสดุภัณฑ์ ; Def:หีบห่อสิ่งของต่างๆ สำหรับส่งจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง ; Samp:วันนี้มีพัสดุส่งมาจากใต้ถึงเธอ กล่องใหญ่มากเลย ; Unit:ชิ้น, กล่อง, ห่อ, หีบ
 24. พัสดุไปรษณีย์ : (N) ; parcel post ; Def:หีบห่อบรรจุสิ่งของที่ส่งทางไปรษณีย์ มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากกว่าไปรษณียภัณฑ์อื่นๆ หุ้มห่อแน่นหนามั่นคง เหมาะแก่สภาพของสิ่งของและระยะทางที่จะส่งไป ; Samp:แสตมป์นั้นนอกจากจะใช้ผนึกบนซองจดหมาย และพัสดุไปรษณีย์แล้ว ยังเป็นที่นิยมสะสมกันอย่างแพร่หลาย ; Unit:ชิ้น, กล่อง, ห่อ
 25. พัสดุภัณฑ์ : (N) ; parcel post ; Syn:พัสดุ ; Def:หีบห่อสิ่งของต่างๆ สำหรับส่งจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง ; Samp:ผู้จัดส่งจะต้องระวังสินค้าพัสดุภัณฑ์เป็นอย่างดี ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ ; Unit:ชิ้น, ห่อ, หีบ, กล่อง
 26. รองเท้าคีบ : (N) ; toe post sandal
 27. แระ 2 : (N) ; supporter of a building and house-post ; Syn:ระแนะ ; Def:เครื่องสำหรับรองรากตึก และเสาเรือน
 28. ศก. : (N) ; customs house, customs post ; Syn:ด่านศุลกากร
 29. เสาดั้ง : (N) ; king post ; Syn:ดั้ง ; Def:เสาเรือนเครื่องสับ ตั้งอยู่กึ่งกลางบนหลังรอดขึ้นไปรับอกไก่ ; Samp:เสาดั้งในส่วนประกอบเรือนไทยหมายถึงเสาที่อยู่ด้านหน้าเป็นเสากลมวางอยู่บนรอดแล้วขึ้นไปถึงขื่อ ; Unit:เสา, ต้น
 30. เสาไฟฟ้า : (N) ; electricity post ; Syn:เสาไฟ ; Def:ไม้ที่ใช้ตั้งเป็นหลักให้กระแสไฟฟ้าวิ่งผ่าน ; Samp:ถ้าลมแรงจริงๆ ลมอาจจะพัดให้ต้นไม้หรือเสาไฟฟ้าล้มได้ ; Unit:เสา, ต้น
 31. เสาเอก : (N) ; main post ; Syn:เสาฤกษ์ ; Def:เสาต้นแรกที่ยกขึ้นก่อนเสาอื่นในการปลูกอาคารบ้านเรือนตามพิธีฤกษ์ ; Samp:ท่านพระครูกำลังเจิมเสาเอกก่อนนำมาลงหลุม ; Unit:เสา, ต้น
 32. ปณก. : (N) ; General Post Office ; Related:G.P.O ; Syn:ที่ทำการไปรษณีย์กลาง
 33. ตำแหน่ง : (N) ; office ; Related:post, rank, position ; Def:หน้าที่การงาน สถานภาพ, ตำแหน่งหรือเกียรติยศของบุคคลที่ปรากฏในสังคม ; Samp:เขาตัดสินใจลาออกจากที่ทำงานเก่าเพราะเขาได้งานในตำแหน่งที่สูงกว่าเดิม และเงินเดือนสูงกว่าเดิม
 34. เสา : (N) ; pillar ; Related:post, pole, column, shaft ; Def:ไม้ที่ใช้ตั้งเป็นหลักหรือ หรือเป็นเครื่องรับรองสิ่งอื่น ; Samp:บ้านของเขาแทรกอยู่ในแมกไม้สีเขียว เป็นบ้านใต้ถุนสูง มีเสาไม้แดงท่อนกลมเรียงราย ; Unit:ต้น, เสา
 35. หลัก : (N) ; stake ; Related:post, pole ; Syn:เสา, ที่มั่น, ที่ผูก, หลักยึด ; Samp:เขาเอาเรือไปผูกไว้กับหลัก
 36. ระวาง : (N) ; position ; Related:place, post ; Syn:ที่, ตำแหน่ง, ทำเนียบ
 37. ทิ้งจดหมาย : (V) ; mail a letter ; Related:drop a letter in a mailbox, post a letter ; Syn:ส่งจดหมาย ; Ant:รับจดหมาย ; Def:ส่งจดหมายทางไปรษณีย์, ใส่จดหมายเข้าไปในตู้ไปรษณีย์
 38. พีเอ็ม : (N) ; p.m. ; Related:post meridiem ; Syn:หลังเที่ยงวัน
 39. กาบพรหมศร : (N) ; surface decoration veneered on posts ; Related:a post decoration ; Def:ชื่อกาบประหนกชนิดหนึ่ง ที่ประกอบกับโคนเสา ; Unit:ตัว
 40. ท่า 1 : (N) ; posture ; Related:pose, manner ; Syn:ท่าทาง, ท่วงท่า, อริยาบท, อาการ, ทีท่า, กิริยาอาการ, ท่าที, อากัปกิริยา ; Def:ลักษณะท่วงทีของร่างกายที่อยู่นิ่งๆ ในบางอิริยาบถ, การแสดงกิริยายกมือยกเท้าเป็นต้น ตามกำหนดเป็นวิธีไว้ ; Samp:เขานั่งอยู่ในท่านั้นเป็นเวลานาน ; Unit:ท่า
 41. เข้าประจำตำแหน่ง : (V) ; serve ; Related:take the position/post ; Syn:เข้ารับตำแหน่ง ; Samp:คุณพ่อเข้าประจำตำแหน่งผู้ว่าราชการแทนผู้ว่าราชการที่เสียชีวิตไป
 42. คอสอง : (N) ; supporter ; Related:supporting post ; Def:ผู้ว่าคล้อยตามกันอย่างลูกคู่, คนสำรองที่คอยสนับสนุน ; Samp:ฉันไม่ยอมเป็นคอสองให้ใคร
 43. ดำรงตำแหน่ง : (V) ; take a position of ; Related:take up, take a post of ; Def:ทำหน้าที่เป็น, ได้รับหน้าที่เป็น ; Samp:ผมได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบก
 44. ตอม่อ : (N) ; prop ; Related:foundation post, foundation pillar, a post which supports a beam-pile, footing ; Syn:ตะม่อ, ตอหม้อ, เสา, เสาเข็ม, เสาหลัก ; Def:เสาสั้นสำหรับรับรอดหรือโคนเสาเป็นต้น ; Samp:ใต้สะพานทุกสะพานต้องมีตอม่อไว้ค้ำยัน ; Unit:ต้น
 45. หลักเขต : (N) ; landmark ; Related:boundary mark, boundary post ; Syn:เสา, หลัก ; Samp:การสร้างกำแพงนี้มีการสร้างร่นเข้ามาจากหลักเขตแดนที่ปักไว้
 46. ก้อร่อ : (V) ; pose ; Related:affect, strike on attitude, flirt with, coquette with ; Syn:ก้อร่อก้อติก ; Def:แสดงอาการเจ้าชู้ ; Samp:ยามที่ว่างงานเขาก้อร่อผู้หญิงไปทั่วตามประสาผู้ชายเจ้าชู้
 47. ก้อร่อก้อติก : (V) ; pose ; Related:affect, strike on attitude, flirt with, coquette with ; Syn:ก้อร่อ ; Def:แสดงอาการเจ้าชู้ ; Samp:เขาเป็นหนุ่มสำอางเจ้าชู้ วันๆ ก้อร่อก้อติกกับสาวไปทั่ว
 48. จัดท่า : (V) ; pose ; Syn:จัดท่าทาง, จัดท่าจัดทาง ; Def:กำหนดลักษณะท่าทางของร่างกายให้อยู่ในอิริยาบถต่างๆ ; Samp:ช่างกล้องจัดท่าให้นางแบบมือใหม่เสียนานก่อนจะเริ่มถ่ายได้
 49. ตั้งตัว : (V) ; pose ; Related:set oneself up ; Syn:ยกย่องตัว, สถาปนาตัว ; Samp:เขาตั้งตัวเป็นหัวหน้ากลุ่มทั้งๆ ที่ไม่มีใครอยากให้เขาเป็น
 50. [1-50] | 51-100 | 101-110

(0.1043 sec)