python: pass by reference

ไพธอนไม่สามารถผ่านค่าไปยังฟังก์ชั่นแบบ "ผ่านค่าโดยการอ้างอิง" ได้
มีวิธีโดยอ้อมคือผ่านค่าโดยใช้ list หรือ dictionary ซึ่งเป็น mutable object

>>> def x(i):
...    i[0] += 1
...

>>> i = 5
>>> a = [i]
>>> x(a)
>>> a
[6]
>>> i = a[0]
>>> i
6