Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: พุทฺธงฺกุร, พุทฺ, ธงฺ, กุร .

Thai-Eng Lexitron Dict : พุทฺธงฺกุร, not found

Eng-Thai Lexitron Dict : พุทฺธงฺกุร, not found

Royal Institute Thai-Thai Dict : พุทฺธงฺกุร, 3 found, display 1-3
 1. กุรระ, กุรุระ : [กุระระ, กุรุระ] (แบบ) น. นกเขา, แปลว่า เหยี่ยว ก็มี เช่น แม่กุรร์จาปน้อยหาย แลนา. (ม. คําหลวง ทานกัณฑ์). (ป., ส. กุรร).
 2. ฐากูร : [ถากูน] (แบบ) น. รูปเคารพ, เทพเจ้าที่นับถือ; ใช้เสริมท้ายชื่อคน ที่มีชื่อเสียง เช่น โควินทฐากูร ชื่อผู้แต่งคัมภีร์กาพย์กลอน. (ส. ?กฺกุร).
 3. พุทธันดร : น. ช่วงเวลาที่โลกว่างพระพุทธศาสนา คือ ช่วงเวลาที่ ศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งสูญสิ้นแล้ว และพระพุทธเจ้า พระองค์ใหม่ยังไม่อุบัติ. (ป. พุทฺธนฺตร).

Budhism Thai-Thai Dict : พุทฺธงฺกุร, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : พุทฺธงฺกุร, more than 5 found, display 1-5
 1. พุทฺธงฺกุร : ป. หน่อเนื้อแห่งพุทธะ, ผู้ซึ่งจะเป็นพระพุทธเจ้าในกาลภายภาคหน้า
 2. กุร : (ปุ.) นก, กุรฺ สทฺเท, อ.
 3. พุทฺธพีชงฺกุร : ป. ดู พุทฺธงฺกุร
 4. พุทฺธงกุร พุทฺธางฺกุร : (ปุ.) หน่อของพุทธะ, หน่อของ พระพุทธเจ้า, พุทธังกูร พุทธารกูร ผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้า.
 5. กุรรี กุรุรี : (อิต.) นางนกเขา, นกเขาตัวเมีย.
 6. ETipitaka Pali-Thai Dict : พุทฺธงฺกุร, more results...

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : พุทฺธงฺกุร, 2 found, display 1-2
 1. พุทธศาสนิกชน : พุทฺธมามโก, พุทฺธสาสนิโก
 2. นกเขา : อุกฺกุโส, กุรโร

(0.0750 sec)