Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: ลำธาร .

Thai-Eng Lexitron Dict : ลำธาร, more than 7 found, display 1-7
 1. ลำธาร : (N) ; canal ; Related:waterway, watercourse ; Syn:ลำน้ำ, สายธาร ; Unit:สาย, คลอง
 2. ต้นน้ำลำธาร : (N) ; river source ; Related:up stream, upper reaches ; Syn:ต้นน้ำ ; Ant:ปลายน้ำ, ปากน้ำ ; Samp:ป่าเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธาร ; Unit:แห่ง
 3. ลำน้ำ : (N) ; canal ; Related:waterway, watercourse ; Syn:ลำธาร, สายธาร ; Unit:สาย, คลอง
 4. สายธาร : (N) ; stream ; Related:flow, current, water course ; Syn:ลำธาร, สายน้ำ ; Def:ทางน้ำเล็กที่ไหลจากเขาเป็นสาย ; Samp:ภูเขาเป็นที่กำเนิดของสายธารที่สำคัญหลายสาย ; Unit:สาย
 5. ศิรา : (N) ; river ; Related:stream, canal ; Syn:แม่น้ำ, ลำธาร, คลอง ; Unit:สาย, คลอง
 6. Thai-Eng Lexitron Dict : ลำธาร, more results...

Eng-Thai Lexitron Dict : ลำธาร, more than 7 found, display 1-7
 1. beck : (N) ; ลำธาร ; Syn:stream
 2. rill : (VI) ; ลำธาร ; Related:กระแสธาร, หุบเขาแคบยาวบนผิวดวงจันทร์ ; Syn:rille
 3. stream : (N) ; ลำธาร ; Related:ธารน้ำ, สายน้ำ ; Syn:brook, river, rivulet
 4. bayou : (N) ; สาขาของแม่น้ำทางใต้ของอเมริกาที่ไหลเอื่อยๆ ; Related:ลำธาร ; Syn:swamp
 5. creek : (N) ; คลองเล็ก ; Related:ลำธาร ; Syn:stream, spring
 6. gully : (N) ; ห้วย ; Related:ลำธาร ; Syn:ditch, chasm, crevasse, ravine
 7. water : (N) ; แหล่งน้ำเช่น แม่น้ำ ลำธาร ทะเลสาบ ทะเล
 8. Eng-Thai Lexitron Dict : ลำธาร, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : ลำธาร, 4 found, display 1-4
 1. ลำธาร : น. ทางนํ้าที่ไหลจากเขา.
 2. แคว : [แคฺว] น. ลํานํ้าที่ไหลมารวมกับลํานํ้าอีกสายหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่ พอ ๆ กัน เช่น แควน้อย แควใหญ่; แม่น้ำหรือลำธารสายเล็กที่ไหล ลงสู่แม่น้ำหรือลำธารสายใหญ่ เช่น แควป่าสัก.
 3. เย็นเฉียบ : ว. เย็นจัด เช่น หน้าหนาวน้ำในลำธารเย็นเฉียบ.
 4. รากกล้วย : น. ชื่อปลาน้ำจืดชนิด Gyrinocheilus aymoneri และชนิด G. pennocki ในวงศ์ Gyrinocheilidae มีหัวยาว ลำตัวยาวเพรียว ที่สำคัญคือมีปากซึ่ง ใช้ดูดเกาะติดกับวัตถุใต้น้ำได้ดีไม่มีหนวด พื้นลำตัวสีน้ำตาลคล้ำ ข้างตัว มีจุดดำเรียงสลับกันตามยาวอยู่ ๒ แถว พบทั่วไปตามลำธารบนภูเขา และที่ลุ่ม กินสาหร่ายและพืชน้ำอื่น ๆ ขนาดยาวได้ถึง ๒๘ เซนติเมตร, ผึ้ง น้ำผึ้ง ลูกผึ้ง หรือ สร้อยน้ำผึ้ง ก็เรียก.

Budhism Thai-Thai Dict : ลำธาร, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : ลำธาร, 7 found, display 1-7
 1. กุนฺนที : อิต. แม่น้ำอ้อย, ลำธาร
 2. ธารา : (อิต.) การทรง, การรับไว้, การหนุน, ความทรง, ฯลฯ, ความสืบต่อ, คม, คม ดาบ, สายฝน (ที่ตกหนัก), สายน้ำ, กระแสน้ำ, ลำธาร, ห้วย, หยาดน้ำ, ท่อ, ท่อน้ำ, ลำราง. วิ.เวคํ ธาเรตีตฺธารา. เป็น ปุ. บ้าง. ส. ธารา.
 3. นิชฺฌร : (ปุ.) การไหลไปแห่งน้ำ, ลำธาร, แม่น้ำ, น้ำตก. วิ. นิสฺสรณํ นิชฺฌโร. นิปุพฺโพ, สรฺ คติยํ, อ. แปลง ส เป็น ช แล้ว แปลง ช เป็น ชฺฌ ปพฺพตปาสาณาทีสุ อมฺพุโน ปสโว นิชฺฌโร นาม. เป็นนิฌร ก็มี. ส. นิรฺฌร.
 4. กนฺทร : (ปุ.) ส่วนแห่งภูเขา อันน้ำเซาะ, ซอก, ซอกเขา, ถ้ำ, ลำธาร. วิ. เกน อุทเกน ทรียตีติ กนฺทโร. กปุพฺโพ, ทรฺ วิทารเณ, อ. ส. กนฺทร.
 5. กนฺทรา : (อิต.) ส่วนแห่งภูเขา อันน้ำเซาะ, ซอก, ซอกเขา, ถ้ำ, ลำธาร. วิ. เกน อุทเกน ทรียตีติ กนฺทโร. กปุพฺโพ, ทรฺ วิทารเณ, อ. ส. กนฺทร.
 6. กุนที กุนฺนที : (อิต.) แม่น้ำน้อย, แม่น้ำเขิน, ลำธาร. วิ. กุ ขุทฺทกา นที กุนที กุนฺนที วา.
 7. ปทร : (ปุ.) ลำธาร, ระแหง, ไม้เลียบ, กระดาน, ซอกศิลาใหญ่, ถ้ำใหญ่, การแตก, การทำลาย. ปปุพฺโพ, ทรฺ วิทารเณ, อ. เป็น นปุ. บ้าง.

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : ลำธาร, 1 found, display 1-1
 1. ลำธาร : กนฺทรา

(0.0714 sec)