Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: . .

Thai-Eng Lexitron Dict : ., more than 7 found, display 1-7
 1. มันสมอง : (N) ; brain ; Syn:. ; Def:เรียกส่วนที่อยู่ภายในกะโหลกศีรษะ มีลักษณะนุ่มๆ หยุ่นๆ เป็นลูกคลื่น เป็นที่รวมประสาทให้เกิดความรู้สึก ; Samp:เธอเคยกินมันสมองของลิงอย่างที่เขานิยมกินกันหรือยัง ; Unit:ก้อน, สมอง
 2. ดร. : (N) ; Dr. ; Syn:ด็อกเตอร์ ; Def:คำย่อของคำว่าด๊อกเตอร์ ; Samp:ดร. ภาณิณีออกโทรทัศน์ ในรายการสารคดีเกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าไทย
 3. ดร. : (N) ; Dr. ; Syn:ด็อกเตอร์ ; Def:คำย่อของคำว่าด๊อกเตอร์ ; Samp:ดร. ภาณิณีออกโทรทัศน์ ในรายการสารคดีเกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าไทย
 4. ... : (N) ; M.R. ; Related:Mom Rachawong ; Syn:หม่อมราชวงศ์ ; Def:คำนำหน้าชื่อบุตรของหม่อมเจ้า ; Samp:เรื่องสั้นเรื่องนี้สะท้อนภาพของเกย์ในวงการต่างๆ ตั้งแต่หม่อมราชวงศ์ ทหารตำรวจ ครูอาจารย์ นายแบบ ดาราศิลปิน นักเรียน นักศึกษา ชาวนา
 5. .. : (N) ; M.L. ; Related:Mom Luang ; Syn:หม่อมหลวง ; Def:คำนำหน้าชื่อบุตรของหม่อมราชวงศ์
 6. .. : (N) ; R.N.(The Royal Navy) ; Syn:ราชนาวีไทย ; Samp:วิทย ุ2 ร..ประกาศปลดจอมพลป.พิบูลสงคราม
 7. .. : (N) ; Christian era ; Related:A.D. ; Syn:คริสต์ศักราช ; Def:จำนวนปีนับตั้งแต่พระเยซูเกิดมา ; Samp:ฉันเกิดเมื่อปี ค..1964
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : ., more results...

Eng-Thai Lexitron Dict : ., more than 7 found, display 1-7
 1. in loc. cit. : (ADV) ; ในที่ๆ อ้างถึง (loc. cit มาจาก loco citato) ; Related:ตามที่กล่าวถึง ; Syn:loc. cit.
 2. monochrome : (ADJ) ; ซึ่งเป็นสีขาวดำ ; Related:ซึ่งมีสีเดียว ; Syn:.
 3. queue : (VI) ; เข้าคิว ; Related:เข้าแถว ; Syn:.
 4. A.M. : (ABBR) ; เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem) ; Syn:am, a.m., AM
 5. a.m. : (ABBR) ; เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem) ; Syn:am, AM, A.M.
 6. No. : (N) ; หมายเลข (คำย่อของ number) ; Syn:no.
 7. P.M. : (ABBR) ; หลังเที่ยง (คำย่อของ post meridiem) ; Related:ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน ; Syn:pm, p.m., PM
 8. Eng-Thai Lexitron Dict : ., more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : ., more than 5 found, display 1-5
 1. จริงอยู่แต่, จริงอยู่...แต่ : สัน. ใช้แสดงความยืนยันข้อความที่กล่าวมาแล้ว ข้างหน้าและแสดงว่ามีข้อความขัดแย้งตามมาข้างหลัง.
 2. ...ใด...หนึ่ง : . ใครก็ได้, อะไรก็ได้, เช่น คนใดคนหนึ่ง สิ่งใดสิ่งหนึ่ง.
 3. ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก. : . แนบเนียน เช่น เขาพูดเท็จได้อย่างสนิทสนม เขาชำระแผลให้คนเป็นโรคเรื้อนได้อย่างสนิทสนมโดยไม่รังเกียจ.
 4. ถอนสมอ. : (บัญชีเพลง).
 5. ทวาทศะ . : [ทะวาทะสะ] ว. สิบสอง (ส. ทฺวาทศนฺ; ป. ทฺวาทส).
 6. Royal Institute Thai-Thai Dict : ., more results...

Budhism Thai-Thai Dict : ., more than 5 found, display 1-5
 1. สัมพันธ์ ๑. : เกี่ยวข้อง, ผูกพัน, เนื่องกัน ๒.ในทางอักขรวิธีภาษาบาลี หมายถึงบทที่เชื่อมกับบทอื่น เช่น ตุณฺหสฺส หรือ ตุณฺหิสฺส (= ตุณฺหี + อสฺส)
 2. กตเวที : one who reciprocates the done favour.
 3. กตัญญุตา : ความเป็นคนกตัญญู, ความเป็นผู้รู้คุณท่าน - gratitude; gratefulness; appreciation.
 4. กตัญญู : grateful, obliging; knowing the done favor.
 5. กตัญญูกตเวทิตา : ความเป็นคนกตัญญูกตเวที - the quality of being a grateful person; gratitude; gratefulness.
 6. Budhism Thai-Thai Dict : ., more results...

ETipitaka Pali-Thai Dict : ., more than 5 found, display 1-5
 1. . : .. พระพรหม ; ลม; ไฟ ; ใจ; ๒. นป. หัว, ผม; น้ำ; ๓.. ใคร? อะไร? สิ่งไหน?
 2. คติ. : (อิต.) ภพเป็นที่ไปของสัตว์ (มีกามภพ เป็นต้น), ภูมิอันสัตว์พึงไป, ภูมิเป็นที่ไป ของสัตว์. วิ. สุกตทุกฺกตกมฺมวเสน คนฺตพฺ- พาติ คติ. ความหมดจด, ความสละสลวย, ความเป็นอยู่, ความรู้, ความสำเร็จ, ความตกลง(ลงเอย), ที่เป็นที่อยู่, ที่อาศัยแบบ, แบบอย่าง, ลักษณะ, กำเนิด, ความเกิด, คดี (เรื่อง ความที่ฟ้องร้องกันในโรงศาล), การส่ง, การไป, การเป็นไป, การดำเนิน, การดำเนินไป, การไป, การเคลื่อน, การถึง, การบรรลุ, ทาง, ทางไป, ทางดำเนิน, ทาง ดำเนินไป, อัชฌาสัย. วิ. คมนํ คติ.. คติ.
 3. คนฺตุ. : (วิ.) ผู้ไป วิ. คจฺฉตีติ คนฺตา. คมฺ คติยํ, ตุ. แปลง ตุ เป็น นฺตุ ลบ มฺ หรือไม่แปลง ตุ แปลง มฺ เป็น นฺ ก็ได้.
 4. ทพฺพ. : (ปุ.) บุคคลผู้ควรหลุดพ้น, บุคคลผู้ควรบรรลุมรรคผล. บัณฑิต. ทุ วุฒิยํ, อพฺโพ.
 5. ทมฺภน. : (นปุ.) การร้อยกรอง, การเรียบเรียง, การแต่ง. ทมฺภิ คนฺถเน, ยุ.
 6. ETipitaka Pali-Thai Dict : ., more results...

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : ., more than 5 found, display 1-5
 1. กระทบกระทั้ง (อัน..) : ปฏิหญฺญมาน
 2. ความเชื่อว่า.. : อภินิเวสธมฺโม
 3. เปรียบด้วย.. : อุปมา
 4. .. : พุทฺธสก, พุทฺธวสฺโส
 5. เร่าร้อน (กระวน..) : ทรโถ
 6. Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : ., more results...

(0.5543 sec)