Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: accept , then accept, acceptable, acceptance, acceptant, acceptation, accepted, acceptor, accepting .

Eng-Thai Lexitron Dict : accept, more than 7 found, display 1-7
 1. accept : (VI) ; รับคำเชิญ
 2. accept : (VT) ; ทำให้ผ่านกระบวนการ
 3. accept : (VT) ; ต้อนรับ ; Related:ยอมรับเข้ากลุ่ม
 4. accept : (VT) ; ยอมรับการตำหนิ ; Related:รับผิดชอบ
 5. accept : (VT) ; เชื่อ ; Related:ยอมรับว่าจริง ; Syn:believe, trust, affirm
 6. accept : (VT) ; รับคำเชิญ
 7. accept : (VT) ; ยอมทน ; Syn:tolerate, bear
 8. Eng-Thai Lexitron Dict : accept, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : accept, more than 7 found, display 1-7
 1. ตอบรับ : (V) ; accept ; Related:acknowledge, respond ; Def:ที่เป็นการแจ้งกลับให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าได้รับรู้ ได้ยินยอมหรือเห็นพ้องด้วย ; Samp:เขาได้รับการตอบรับจากพนักงานทุกคนด้วยความยินดี
 2. ตอบรับ : (V) ; accept ; Related:acknowledge, admit, recognize, consent ; Def:แจ้งกลับไปให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่ายินยอมหรือเห็นพ้องด้วย ; Samp:มหาวิทยาลัยชื่อดังตอบรับเขาให้เป็นนักเรียนของที่นั่นแล้ว
 3. ตอบรับ : (V) ; accept ; Related:acknowledge, respond ; Def:ที่เป็นการแจ้งกลับให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าได้รับรู้ ได้ยินยอมหรือเห็นพ้องด้วย ; Samp:เขาได้รับการตอบรับจากพนักงานทุกคนด้วยความยินดี
 4. ตอบรับ : (V) ; accept ; Related:acknowledge, respond ; Def:ที่เป็นการแจ้งกลับให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าได้รับรู้ ได้ยินยอมหรือเห็นพ้องด้วย ; Samp:เขาได้รับการตอบรับจากพนักงานทุกคนด้วยความยินดี
 5. รับ : (V) ; accept ; Related:agree to, admit, approve, consent to, concur with ; Syn:เห็นพ้อง, เห็นชอบ, เห็นด้วย ; Def:มีความเห็นพ้องหรือเห็นชอบด้วย ; Samp:คุณจะรับมาตราการแก้ไขปัญหาตามนี้หรือไม่
 6. รับได้ : (V) ; accept ; Related:admit ; Syn:ยอมรับได้ ; Samp:แม้ว่าลูกจะเกเรเพียงใด พ่อแม่ก็รับได้
 7. สยบ : (V) ; accept ; Related:recognize, embrace ; Syn:ซบลง, ฟุบลง, คร้าม ; Def:ยอมให้ ; Samp:นิสิตนักศึกษาพากันสยบอยู่แทบเท้าของท่าน และยกย่องท่านว่าเป็นศาสตราจารย์ชั้นยอดเยี่ยมคนหนึ่ง
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : accept, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : accept, not found

Budhism Thai-Thai Dict : accept, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : accept, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : accept, not found

(0.1896 sec)