Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: alike , then alike, like, alikeness .

Eng-Thai Lexitron Dict : alike, more than 7 found, display 1-7
 1. alike : (ADJ) ; เหมือนกัน ; Related:คล้ายคลึงกัน, ไม่แตกต่างกัน, ลักษณะเดียวกัน, อาการเดียวกัน ; Syn:similar, like, same
 2. alike : (ADV) ; เช่นเดียวกัน ; Related:เหมือนกัน, อย่างเดียวกัน, แบบเดียวกัน, ลักษณะเดียวกัน, อาการเดียวกัน ; Syn:similarly
 3. look alike : (PHRV) ; เหมือนกัน ; Related:คล้ายกัน
 4. look-alike : (N) ; คนหรือสิ่งของที่เหมือนกัน ; Related:คล้ายกัน
 5. share and share alike : (IDM) ; แบ่งเท่าๆกัน
 6. uniform : (ADJ) ; ที่เป็นแบบเดียวกัน ; Related:ที่เหมือนกัน, ที่ตรงกัน ; Syn:alike ; Ant:different
 7. identical : (ADJ) ; เหมือนกัน ; Related:ตรงกัน, เท่ากัน, แบบเดียวกัน ; Syn:alike, like, same ; Ant:different
 8. Eng-Thai Lexitron Dict : alike, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : alike, more than 7 found, display 1-7
 1. คล้ายคลึง : (V) ; resemble ; Related:alike, look like, similar, be like ; Syn:ละม้าย, คล้าย ; Def:เกือบจะเหมือนกัน ; Samp:รูปภาพสองรูปนี้คล้ายคลึงกันมาก จนดูไม่ออกว่ารูปไหนรูปจริงรูปปลอม
 2. คล้าย : (V) ; resemble ; Related:similar, alike, look alike ; Syn:ละม้าย, คล้ายคลึง ; Ant:ต่าง ; Def:เกือบเหมือนกัน ; Samp:เขาทั้งคู่คล้ายกันมากเหมือนเป็นพี่น้องกัน
 3. เช่นกัน : (ADV) ; also ; Related:as well, too, likewise, alike ; Syn:เหมือนกัน, ด้วย, เช่นเดียวกัน ; Samp:นักศึกษาใหม่ก็ต้องลงทะเบียนที่ตึกนี้เช่นกัน
 4. เหมือนกัน : (ADV) ; also ; Related:as well, too, likewise, alike, same, similarly, identically ; Syn:เช่นเดียวกัน ; Ant:ต่างกัน ; Def:ใช้แสดงว่ามีระดับไม่สูงนัก ; Samp:ผู้ผลิตอีกหลายรายพยายามผลิตเครื่องให้ทำงานได้เหมือนกัน
 5. ใกล้เคียง : (V) ; be similar to ; Related:look like, resemble, be alike ; Syn:ละม้าย, คล้าย, คล้ายคลึง ; Samp:ลูกสาวมีหน้าตาใกล้เคียงกับคุณพ่อมาก
 6. ราวกับ : (PREP) ; like ; Related:as, as if, as though, such as, like ; Syn:ราวกะ, เช่นกับ ; Def:คำที่ใช้แสดงการเปรียบเทียบว่าเหมือนกัน ; Samp:คืนวันผันผ่านไปราวกับความฝันที่ติดปีกบิน
 7. เหมือน : (CONJ) ; like ; Related:as, as if, as though, such as, like ; Syn:ราวกับ ; Ant:ต่าง ; Def:มีลักษณะไม่ต่างกัน ; Samp:อุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกากำลังถูกบีบจากต่างชาติ เหมือนลูกนกในกำมือ
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : alike, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : alike, not found

Budhism Thai-Thai Dict : alike, 1 found, display 1-1
 1. กลด : a sunshade; umbrella-like tent.

ETipitaka Pali-Thai Dict : alike, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : alike, not found

(0.1418 sec)