Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: association, Association .

Eng-Thai Lexitron Dict : association, more than 7 found, display 1-7
 1. association : (N) ; การเชื่อมติดกัน ; Syn:connection, linking
 2. association : (N) ; ความคิดที่เชื่อมโยง ; Related:ความเห็นที่เชื่อมโยง ; Syn:train of thought, chain of ideas
 3. association : (N) ; กลุ่ม ; Related:สมาคม ; Syn:society, league, union
 4. association : (N) ; การรวมกัน ; Syn:socializing, cooperation
 5. Buddhist association : (N) ; พุทธสมาคม
 6. Bar Association : (N) ; เนติบัณฑิตยสภา
 7. FA : (ABBR) ; อักษรย่อของชมรมฟุตบอล (Football Association)
 8. Eng-Thai Lexitron Dict : association, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : association, more than 7 found, display 1-7
 1. การคบ : (N) ; association ; Related:union, alliance ; Def:การติดต่อพบปะกัน ; Samp:การคบคนต้องดูนานๆ อย่าไว้ใจใครง่ายๆ
 2. การคบค้า : (N) ; association ; Related:union, alliance ; Syn:การคบหา ; Def:การติดต่อพบปะกัน ; Samp:หากจะมีการคบค้ากับเพื่อนต่างเพศ จงอย่าไว้ใจไปในที่รโหฐานกันตามลำพัง
 3. การสมาคม : (N) ; association ; Related:contact, commerce ; Syn:การติดต่อ, การคบ, การคบหา, การคบค้า ; Def:การติดต่อพบปะกัน ; Samp:การสมาคมกับผู้อื่นทำให้โลกทัศน์เขากว้างขึ้น
 4. การสังสรรค์ : (N) ; association ; Related:unification, coalition, meeting, conjunction ; Syn:การพบปะ, การพูดคุย ; Def:การพบปะวิสาสะกันเป็นครั้งคราวด้วยความสนิทสนม
 5. ความเกี่ยวข้องกัน : (N) ; association ; Related:connection, relation ; Syn:ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน ; Samp:คนในหมู่บ้านมีความเกี่ยวข้องกันทางเครือญาติ
 6. สมาคม : (N) ; association ; Related:society, club, organization, union, alliance, league, federation ; Def:แหล่งหรือที่ประชุมของบุคคลหลายคนมาร่วมกันด้วยมีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์บางประการ ; Samp:สมาคมเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนจึงจัดให้มีกิจกรรมนี้ขึ้น ; Unit:สมาคม
 7. สังคม : (N) ; association ; Related:club, community, organization, union ; Def:วงการหรือสมาคมของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ; Samp:ประเทศกำลังพัฒนาพากันยึดรูปแบบของสังคมอเมริกันเป็นต้นแบบแห่งความเจริญ
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : association, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : association, not found

Budhism Thai-Thai Dict : association, 1 found, display 1-1
 1. กัลยาณมิตตตา : ความมีเพื่อนเป็นคนดี ไม่คบคนชั่ว - good friendship; good company; association with the virtuous.

ETipitaka Pali-Thai Dict : association, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : association, not found

(0.1259 sec)