Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: aurora .

Eng-Thai Lexitron Dict : aurora, 2 found, display 1-2
  1. aurora : (N) ; แสงสว่างยามเช้า ; Syn:dawn, dawning, morning
  2. sunrise : (N) ; บรรยากาศยามพระอาทิตย์ขึ้น ; Related:แสงเรืองรองยามพระอาทิตย์ขึ้น, แสงอรุโณทัย ; Syn:aurora

Thai-Eng Lexitron Dict : aurora, 3 found, display 1-3
  1. อุษา : (N) ; aurora ; Def:แสงเงินแสงทอง
  2. แสงเงินแสงทอง : (N) ; dawn ; Related:aurora, daybreak ; Syn:แสงทอง, แสงรุ่งอรุณ ; Def:แสงที่ปรากฏบนขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเมื่อเวลาจะรุ่งสว่าง เมื่อแรกเป็นสีขาว เรียกว่า แสงเงิน แล้วแปรเป็นสีแดง เรียกว่า แสงทอง ; Samp:คำว่าอุษาแปลว่าแสงเงินแสงทองหรือแสงสีชมพูซึ่งเกิดขึ้นตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้น
  3. เวลาย่ำรุ่ง : (N) ; dawn ; Related:daybreak, crack of dawn, aurora, cockcrow ; Def:ช่วงเริ่มแรกของวัน ; Samp:ตกกลางคืน อากาศจะเริ่มเย็นลงและเย็นจัดในเวลาย่ำรุ่ง

Royal Institute Thai-Thai Dict : aurora, not found

Budhism Thai-Thai Dict : aurora, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : aurora, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : aurora, not found

(0.0369 sec)