Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: avenge , then avenge, venge, avengement .

Eng-Thai Lexitron Dict : avenge, 9 found, display 1-9
 1. avenge : (VT) ; แก้เผ็ด ; Related:แก้แค้น ; Syn:revenge, requite, ertaliate
 2. avenge of : (PHRV) ; แก้แค้นให้กับ ; Related:ต้องการแก้แค้นเรื่อง
 3. avenge on : (PHRV) ; แก้แค้น ; Syn:revenge on
 4. revenge : (VT) ; แก้แค้น ; Related:แก้เผ็ด, ล้างแค้น ; Syn:avenge, retaliate
 5. vindicate : (VT) ; แก้แค้น ; Syn:avenge, punish
 6. revenge on/upon : (PHRV) ; ลงโทษ ; Related:แก้แค้น, ชดใช้ ; Syn:avenge on
 7. venge : (VT) ; แก้แค้น (คำโบราณ) ; Related:ล้างแค้น
 8. revenge : (N) ; การแก้แค้น ; Related:การล้างแค้น ; Syn:avengement, repetition

Thai-Eng Lexitron Dict : avenge, 4 found, display 1-4
 1. แก้เผ็ด : (V) ; revenge ; Related:avenge, get even with, vindicate, retaliate, take vengeance on, pay back ; Syn:แก้แค้น, ล้างแค้น ; Def:ทำตอบแก่ผู้ที่เคยทำความเจ็บปวดให้แก่ตัวไว้เพื่อให้สาสมกัน ; Samp:เขาพยายามจะแก้เผ็ดศัตรูของเขาอยู่
 2. แก้ลำ : (V) ; get back at someone ; Related:avenge, revenge, vindicate, take vengeance on, retaliate ; Syn:แก้เผ็ด ; Def:ใช้ชั้นเชิงตอบโต้ให้เท่าทียมกันหรือหนักมือขึ้น ; Samp:มหาเธร์ปฏิเสธเรื่องการคอรัปชั่นและการเล่นพ้องเล่นพวก พร้อมทั้งแก้ลำด้วยการเผยรายชื่อผู้ที่ได้รับสัมปทานงานหลวง
 3. เช็คบิล : (V) ; take revenge ; Related:avenge, get even with, vindicate, revenge ; Syn:แก้แค้น, ล้างแค้น, คิดบัญชี ; Samp:รัฐบาลชุดนี้กำลังตามเช็คบิลการทุจริตประพฤติมิชอบในรัฐบาลชุดที่แล้วหลายเรื่องหลายโครงการ
 4. แก้แค้น : (V) ; revenge ; Related:get even with, take vengeance on, avenge, vindicate ; Syn:เอาคืน, ล้างแค้น, แก้เผ็ด ; Def:ทำตอบบ้างให้หายแค้น ; Samp:เขาทำไปเพื่อแก้แค้นผู้ที่ฆ่าบิดาของเขา

Royal Institute Thai-Thai Dict : avenge, not found

Budhism Thai-Thai Dict : avenge, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : avenge, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : avenge, not found

(0.1358 sec)