Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: beware of, beware, of, Of, OF .

Eng-Thai Lexitron Dict : beware of, more than 7 found, display 1-7
 1. beware of : (PHRV) ; ระมัดระวังในเรื่อง
 2. of : (PREP) ; ของ ; Related:แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง
 3. of one's own accord : (IDM) ; เลือกด้วยตนเอง ; Related:เลือกโดยสมัครใจ ; Syn:of one's own free will ; Ant:of one's own free will
 4. of one's own free will : (IDM) ; เลือกด้วยตนเอง ; Related:เลือกโดยสมัครใจ ; Syn:of one's own accord ; Ant:of one's own accord
 5. men-of-war : (N) ; คำนามพหูพจน์ของ man-of-war ; Syn:man o'war
 6. of all the nerve : (IDM) ; ช่างกล้าจริงๆ ; Related:ช่างน่าตกใจ, น่าประหลาด
 7. Eng-Thai Lexitron Dict : beware of, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : beware of, more than 7 found, display 1-7
 1. จงระวัง : (V) ; beware of ; Syn:ระวัง
 2. รักษ์ : (V) ; beware of ; Related:be careful ; Syn:รักษา, ระวังรักษา
 3. รักษา : (V) ; beware of ; Related:be careful, keep [her figure] ; Syn:ระวัง, ดูแล ; Samp:ผู้หญิงพยายามรักษาให้รูปร่างสะโอดสะอง เตะตาเพศตรงข้าม
 4. ระวัง : (V) ; be careful ; Related:be on the lookout for, watch out for, be vigilant, be cautious, beware of, look out, be on one's guard, be heedful ; Syn:คอยดู ; Def:เอาใจใส่โดยไม่ประมาท, กันไว้ไม่ให้เกิดเสื่อมเสีย ; Samp:ใช้คอมพิวเตอร์บ่อยๆ ระวังไวรัสคอมพิวเตอร์หน่อยนะ
 5. ของ : (PREP) ; of ; Samp:บ้านของเขาคือหลังสีฟ้าที่ตั้งอยู่ริมถนน
 6. ใน : (PREP) ; of ; Syn:แห่ง, ของ ; Def:ใช้แสดงเจ้าของซึ่งเป็นกษัตริย์ ; Samp:พระมหาชนกเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
 7. แห่ง : (PREP) ; of ; Syn:ของ ; Samp:ในพ.ศ.2398 คณะราชทูตจากสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศอังกฤษได้นำเครื่องราชบรรณการและพระราชสาส์นมาถวายองค์กษัตริย์ไทย
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : beware of, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : beware of, 8 found, display 1-8
 1. กรมธรรม์ประกันภัย : (กฎ) น. ตราสารที่มีลายมือชื่อของ ผู้รับประกันภัยและมีรายการแสดงวัตถุที่เอาประกันภัย จำนวนงินเอาประกันภัย ชื่อผู้เอาประกันภัย ชื่อผู้รับประกันภัย วันที่สัญญาเริ่มต้นและสิ้นสุด และอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบังคับ ตลอดจนเงื่อนไขเกี่ยวกับประโยชน์ สิทธิ และหน้าที่ของ ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประกันภัย, มักเรียกสั้น ๆ ว่า กรมธรรม์. (อ. policy of insurance).
 2. จุดศูนย์ถ่วง : น. จุดซึ่งแนวของนํ้าหนักของก้อนเทหวัตถุนั้นผ่านดิ่งลง ไม่ว่าก้อนเทหวัตถุนั้นจะอยู่ในลักษณะใดก็ตาม, จุดศูนย์กลางของ ความถ่วง ก็ว่า. (อ. centre of gravity).
 3. จุดสัมผัส : (คณิต) น. จุดที่เส้นสัมผัสแตะเส้นโค้ง. (อ. point of contact).
 4. ปูนปลาสเตอร์ : น. แคลเซียมซัลเฟต (CaSO4?12 H2O) ที่มีลักษณะ เป็นผงสีขาวคล้ายปูนขาว ได้จากการเผายิปซัม (CaSO4o2H2O) ให้ร้อนถึง ๑๒๐? - ๑๓๐?ซ. เมื่อนําไปผสมกับนํ้าแล้วทิ้งไว้จะ แข็งตัวได้เร็วมาก ใช้ประโยชน์ในการนําไปทําแม่พิมพ์ รูปปั้น เป็นต้น หรือพอกอวัยวะไม่ให้เคลื่อนไหวในการรักษากระดูกหัก. (อ. plaster of Paris).
 5. ภาพพจน์ : [พาบพด] น. ถ้อยคำที่เป็นสํานวนโวหารทําให้นึกเห็นเป็น ภาพ, ถ้อยคำที่เรียบเรียงอย่างมีชั้นเชิงเป็นโวหาร มีเจตนาให้มีประสิทธิผล ต่อความคิด ความเข้าใจ ให้จินตนาการและถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่าง กว้างขวางลึกซึ้งกว่าการบอกเล่าที่ตรงไปตรงมา. (อ. figure of speech).
 6. ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ : (กฎ) น. องค์กรใหญ่ฝ่ายตุลาการ ขององค์การสหประชาชาติ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ (ค.ศ. ๑๙๔๖) ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ สืบต่อจากศาลประจำยุติธรรม ระหว่างประเทศของสันนิบาตชาติ (Permanent Court of International Justice) ตามบทบัญญัติต่อท้ายกฎบัตรองค์การ สหประชาชาติ มีอำนาจจำกัดเฉพาะการพิจารณาตัดสินคดีแพ่ง ที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ด้วยกัน ซึ่งประเทศคู่กรณียินยอมให้ศาลเป็นผู้พิจารณาตัดสิน เท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกรณีพิพาท ต่าง ๆ ทางกฎหมายและสนธิสัญญาตามที่สมัชชาใหญ่คณะมนตรี ความมั่นคง หรือองค์การชำนัญพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติ ร้องขอ, เรียกย่อว่า ศาลโลก. (อ. International Court of Justice).
 7. สมาพันธรัฐ : [พันทะ] น. รัฐหลาย ๆ รัฐที่รวมกันเพื่อประโยชน์ร่วมกันบางอย่าง โดยมีข้อตกลงระหว่างกันให้มีรัฐบาลกลาง และให้มีอํานาจหน้าที่ เฉพาะกิจการบางอย่างที่รัฐสมาชิกยินยอมมอบหมายให้เท่านั้น, ปัจจุบันไม่มีแล้ว. (อ. confederation of states).
 8. อินซูลิน : น. ฮอร์โมนประเภทโปรตีนชนิดหนึ่ง ซึ่งหย่อมเซลล์แลงเกอร์ฮานส์ (islets of Langerhans) ในตับอ่อนผลิตขึ้น มีสมบัติควบคุมการ เผาผลาญนํ้าตาลในร่างกาย ในทางแพทย์ใช้เป็นสารลดระดับ นํ้าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน. (อ. insulin).

Budhism Thai-Thai Dict : beware of, more than 5 found, display 1-5
 1. กตัญญูกตเวทิตา : ความเป็นคนกตัญญูกตเวที - the quality of being a grateful person; gratitude; gratefulness.
 2. กถาวัตถุ : ถ้อยคำที่ควรพูด, เรื่องที่ควรนำมาสนทนากันในหมู่ภิกษุ มี ๑๐ อย่างคือ ๑.อัปปิจฉกถา ถ้อยคำที่ชักนำให้มีความปรารถนาน้อย ๒.สันตุฏฐิกถา ถ้อยคำที่ชักนำให้มีความสันโดษ ๓.ปวิเวกกถา ถ้อยคำที่ชักนำให้มีความสงัดกายสงัดใจ ๔.อสังสัคคกถา ถ้อยคำที่ชักนำให้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่ ๕.วิริยารัมภกถา ถ้อยคำที่ชักนำให้ปรารภความเพียร ๖.สีลกถา ถ้อยคำที่ชักนำให้ตั้งอยู่ในศีล ๗.สมาธิกถา ถ้อยคำที่ชักนำให้ทำจิตมั่น ๘.ปัญญากถา ถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดปัญญา ๙.วิมุตติกถา ถ้อยคำที่ชักนำให้ทำใจให้พ้นจากกิเลสและความทุกข์ ๑๐.วิมุตติญาณทัสสนกถา ถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดความรู้ความเห็นในภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ - 1. "Points of controversy"; name of the fifth book of the Abidhamma Pitaka. 2.a subject of discussion.
 3. กรมการศาสนา : Department of Religion Affairs.
 4. กรรมกิเลส : กรรมเครื่องเศร้าหมอง, การกระทำที่เป็นเหตุให้เศร้าหมอง มี ๔ อย่างคือ ๑.ปาณาติบาต การทำชีวิตให้ตกล่วงคือ ฆ่าฟันสังหารกัน ๒.อทินนาทาน ถือเอาของที่เจ้าของเขามิได้ให้คือลักขโมย ๓.กาเมสุมิจฉาจาร ประพฤติผิดในกาม ๔.มุสาวาท พูดเท็จ - an action causing impurity; depravity of action; vice of conduct.
 5. กรรมนิยาม : order of act and result; the law of Karma.
 6. Budhism Thai-Thai Dict : beware of, more results...

ETipitaka Pali-Thai Dict : beware of, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : beware of, not found

(0.1892 sec)