Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: broadcaster , then broadcast, broadcaster .

Eng-Thai Lexitron Dict : broadcaster, 12 found, display 1-12
 1. broadcaster : (N) ; ผู้กระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์
 2. announcer : (N) ; ผู้ประกาศ ; Related:โฆษก ; Syn:program announcer, broadcaster
 3. broadcast : (VT) ; กระจาย ; Related:เผยแพร่, แจ้ง ; Syn:transmit
 4. broadcast : (N) ; รายการออกอากาศ ; Related:ข้อความที่ออกอากาศ ; Syn:programme
 5. outside broadcast : (N) ; รายการทีวีที่บันทึกนอกสตูดิโอ
 6. relay : (N) ; เครื่องถ่ายทอดสัญญาณ ; Syn:broadcast, transmission
 7. relay : (VT) ; ถ่ายทอดสัญญาณ ; Syn:broadcast, transmit
 8. screen : (VT) ; ฉายภาพยนตร์ ; Related:ฉายบนจอ (ภาพยนตร์, ทีวี ฯลฯ), แสดงบนจอ, ฉายหนัง ; Syn:broadcast, present, show
 9. issue : (VT) ; ออก (แถลงการณ์, ประกาศ) ; Syn:announce, broadcast, put out
 10. publicise : (VT) ; เผยแพร่ ; Related:โฆษณา, ประกาศ ; Syn:announce, broadcast
 11. publicize : (VT) ; เผยแพร่ ; Related:โฆษณา, ประกาศ ; Syn:announce, broadcast

Thai-Eng Lexitron Dict : broadcaster, more than 7 found, display 1-7
 1. ผู้ประกาศ : (N) ; announcer ; Related:broadcaster, reporter, newsreader ; Syn:ผู้ดำเนินรายการ ; Def:ผู้อ่านข่าวทางโทรทัศน์หรือวิทยุ ; Samp:ฤดีมาสสอบเป็นผู้ประกาศเมื่อหลายปีก่อน ; Unit:คน
 2. ผู้ประกาศข่าว : (N) ; announcer ; Related:broadcaster, newscaster, newsreader ; Syn:ผู้อ่านข่าว, ผู้รายงานข่าว ; Def:บุคคลที่ทำหน้าที่อ่านหรือรายงานข่าวให้ผู้ฟังได้รับ ทราบ ; Samp:การรายงานข่าวของสถานีนี้ใช้ผู้ประกาศข่าวถึง 5 คน ซึ่งถือว่าเกินความจำเป็น ; Unit:คน
 3. ผู้อ่านข่าว : (N) ; announcer ; Related:broadcaster, newscaster, newsreader ; Syn:ผู้รายงานข่าว, ผู้ประกาศข่าว ; Def:บุคคลที่ทำหน้าที่อ่านหรือรายงานข่าวให้ผู้ฟังได้รับ ทราบ ; Samp:ผู้จัดจะให้นางงามมาเป็นผู้อ่านข่าว เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม ; Unit:คน
 4. โฆษก : (N) ; announcer ; Related:communicator, broadcaster, spokesman ; Syn:ผู้ประกาศ, ผู้โฆษณา, พิธีกร ; Def:ผู้แถลงข่าวแทน ; Samp:โฆษกกระทรวงต่างประเทศกล่าวว่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ; Unit:คน
 5. กระจายเสียง : (V) ; broadcast ; Related:transmit, put on the air, show ; Def:ส่งเสียงแพร่ไกลอกไป ; Samp:สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรทุกนัด
 6. การแพร่ภาพ : (N) ; broadcast ; Related:telecast, transmission, show ; Syn:การออกอากาศ ; Samp:สื่อมวลชนควรรับผิดชอบต่อการแพร่ภาพรายการต่างๆ ทางโทรทัศน์
 7. การออกอากาศ : (N) ; broadcast ; Related:telecast, transmission ; Def:การกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์ ; Samp:ธ.ก.ส.ให้การสนับสนุนการออกอากาศของรายการเกษตรกรช่วงดังกล่าวตลอดทั้งปีเป็นเงินปีละกว่า 20 ล้านบาท
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : broadcaster, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : broadcaster, not found

Budhism Thai-Thai Dict : broadcaster, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : broadcaster, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : broadcaster, not found

(0.1125 sec)