Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: conduction , then conduct, conduction, deduction, induction, production, reduction .

Eng-Thai Lexitron Dict : conduction, more than 7 found, display 1-7
 1. conduction : (N) ; การเป็นสื่อนำ ; Syn:transmission
 2. conduct : (N) ; การจัดการ ; Syn:mange
 3. conduct : (VT) ; นำ ; Related:นำให้ดู, นำให้ทำตาม
 4. conduct : (VT) ; ประพฤติ ; Syn:behave
 5. conduct : (VI) ; นำ
 6. conduct : (VT) ; จัดการ ; Related:ควบคุม ; Syn:direct, manage, control
 7. Eng-Thai Lexitron Dict : conduction, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : conduction, more than 7 found, display 1-7
 1. การนำ : (N) ; lead ; Related:guide, conduction, persuasion ; Syn:การชักนำ, การชี้นำ, การชักจูง ; Samp:เศรษฐกิจบ้านเมืองดีขึ้นเพราะการนำของนายกฯ คนนี้
 2. การพา : (N) ; carrying ; Related:taking, conduction, leading, convection, bringing ; Syn:การนำ
 3. การชัก : (N) ; deduction ; Related:withdrawal ; Syn:การเอาออก, การหักออก ; Samp:การชักใบสมัครผู้เข้าแข่งขันออกของกรรมการทำให้งานนี้เหลือเพียงผู้สมัครเพียง 3 คนเท่านั้น
 4. การทอน : (N) ; reduction ; Related:cut, slash, curtailment, shortness ; Syn:การย่อ, การตัด, การลด, การตัดทอน ; Ant:การเพิ่ม ; Def:การตัดหรือหั่นให้เป็นท่อน เช่น ทอนฟืน, การทำให้ลดลงหรือให้สั้นลง เช่น ทอนกำลัง ทอนอายุ, การหักจำนวนเงินตามราคาแล้วคืนส่วนที่เหลือไป เช่น ทอนเงิน ทอนสตางค์ ; Samp:การทอนไม้ด้วยเลื่อยตัดมักใช้ลิ่มช่วยเพื่อให้ชักเลื่อยได้สะดวก
 5. การผลิต : (N) ; production ; Related:manufacturing ; Def:การทำให้เกิดมีขึ้นตามต้องการด้วยอาศัยแรงงานหรือเครื่องจักร ; Samp:ประเทศตะวันตกใช้นโยบายกลไกตลาดเสรีเป็นตัวกระตุ้นการผลิต
 6. การเหนี่ยวนำ : (N) ; induction ; Syn:การชักนำ, การชักจูง
 7. กิริยาอาการ : (N) ; conduct ; Related:behaviour, behavior, act, manners ; Samp:เลขานุการมีกิริยาอาการไม่พอใจในคำพูดของเจ้านาย
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : conduction, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : conduction, 3 found, display 1-3
 1. นิรนัย : [–ระไน] น. วิธีการใช้เหตุผลที่ดําเนินจากส่วนรวมไปหาส่วน ย่อย, คู่กับอุปนัย. (อ. deduction).
 2. รีดักชัน : (เคมี) น. ปฏิกิริยาเคมีที่ทําให้สารได้รับธาตุไฮโดรเจนมารวมตัวด้วย, ปฏิกิริยาเคมีที่ทําให้สารสูญเสียธาตุออกซิเจนไป, ปฏิกิริยาเคมีที่ทําให้ อะตอมของธาตุได้รับอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้น. (อ. reduction).
 3. อุปนัย : [อุปะ, อุบปะ] น. วิธีการใช้เหตุผลที่ดำเนินจากส่วนย่อยไปหา ส่วนรวม, คู่กับ นิรนัย. (อ. induction).

Budhism Thai-Thai Dict : conduction, 1 found, display 1-1
 1. กรรมกิเลส : กรรมเครื่องเศร้าหมอง, การกระทำที่เป็นเหตุให้เศร้าหมอง มี ๔ อย่างคือ ๑.ปาณาติบาต การทำชีวิตให้ตกล่วงคือ ฆ่าฟันสังหารกัน ๒.อทินนาทาน ถือเอาของที่เจ้าของเขามิได้ให้คือลักขโมย ๓.กาเมสุมิจฉาจาร ประพฤติผิดในกาม ๔.มุสาวาท พูดเท็จ - an action causing impurity; depravity of action; vice of conduct.

ETipitaka Pali-Thai Dict : conduction, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : conduction, not found

(0.1811 sec)