Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: dynamic , then dynamic, dynamical, dynamics, dynamo .

Eng-Thai Lexitron Dict : dynamic, 11 found, display 1-11
 1. dynamic : (ADJ) ; เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ ; Related:มีชีวิตชีวา, คล่องแคล่ว, มีพลัง ; Syn:lively, alive, dynamic ; Ant:lethargic, sluggish
 2. initiative : (N) ; ความริเริ่ม ; Related:การสร้างสรรค์, ความมุ่งมั่น ; Syn:resourcefulness, dynamic, inventive
 3. mobile : (ADJ) ; ซึ่งเคลื่อนที่ได้ง่าย ; Related:เคลื่อนที่ง่าย, เคลื่อนไหวได้ ; Syn:movable, dynamic ; Ant:immobile, stationary, fixed
 4. motive : (ADJ) ; ซึ่งกระตุ้น ; Related:ทำให้เคลื่อนไหว ; Syn:active, dynamic ; Ant:immobile, unmoving
 5. unchanging : (ADJ) ; ที่ไม่เปลี่ยนแปลง ; Related:ที่ยืนยันมั่นคง ; Syn:static, stable ; Ant:dynamic, changeable
 6. dynamical : (ADJ) ; กระตือรือร้น ; Related:มีพลัง ; Syn:energetic, vigorous
 7. dynamics : (N) ; การศึกษาเกี่ยวกับพลังงานและการเคลื่อนที่ ; Related:วิชากลศาสตร์
 8. dynamo : (N) ; ผู้ที่มีความกระตือรือร้น ; Syn:go-getter, activist
 9. dynamo : (N) ; เครื่องผลิตกระแสไฟ ; Related:ไดนาโม ; Syn:generator
 10. kinetics : (N) ; จลนศาสตร์ ; Related:การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของร่างกายและแรงที่กระทำร่างกาย ; Syn:dynamics

Thai-Eng Lexitron Dict : dynamic, 6 found, display 1-6
 1. พลวัต : (N) ; dynamic ; Def:ซึ่งเกี่ยวข้องกับแรง, ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลของแรง เช่น การเคลื่อนที่ ; Samp:สันติภาพเป็นสิ่งที่มีพลวัตอย่างยิ่งและน่าสนใจไม่น้อยกว่าความรุนแรง
 2. ไดนาโม : (N) ; dynamo ; Syn:ไดนะโม ; Def:เครื่องกลที่ใช้สำหรับเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการ คือ ให้ลวดตัวนำเคลื่อนที่ตัดเส้นแรงแม่เหล็ก เป็นเหตุให้เกิดกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ในลวดตัวนำได้ ; Samp:ร้านนี้รับซ่อมไดนาโม ; Unit:เครื่อง
 3. พลศาสตร์ : (N) ; dynamics ; Syn:วิชาพลศาสตร์ ; Def:วิชากลศาสตร์แขนงหนึ่ง ซึ่งว่าด้วยการเคลื่อนที่ของเทหวัตถุที่เป็นของแข็ง แบ่งเป็นสาขาย่อยๆ คือ จลนพลศาสตร์ และจลนศาสตร์ ; Samp:คอมพิวเตอร์จะทำการทดลองพฤติกรรมของพลศาสตร์
 4. เครื่องทำไฟ : (N) ; electric generator ; Related:dynamo ; Syn:เครื่องปั่นไฟ ; Def:เครื่องสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าไว้สำรองใช้ ; Samp:บนเกาะนี้มีเครื่องทำไฟไว้ใช้เอง เพราะไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ; Unit:เครื่อง
 5. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า : (N) ; generator ; Related:dynamo, electric generator, electric motor ; Syn:เครื่องทำไฟฟ้า ; Samp:โรงไฟฟ้านครหลวงจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนโดยอาศัยกระแสไฟฟ้าที่ได้จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ; Unit:เครื่อง
 6. เครื่องปั่นไฟ : (N) ; electric generator ; Related:dynamo, electric motor ; Syn:เครื่องทำไฟ ; Samp:วัดไม่มีไฟฟ้าส่องแสงสว่าง นอกจากจะมีงานก็ใช้เครื่องปั่นไฟหรือตะเกียงเจ้าพายุจุด ; Unit:เครื่อง

Royal Institute Thai-Thai Dict : dynamic, 3 found, display 1-3
 1. พลวัต : [พนละ] ว. ซึ่งเกี่ยวข้องกับแรง, ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลของแรงเช่น การเคลื่อนที่. (อ. dynamic).
 2. ไดนาโม : น. เครื่องกลที่ใช้สําหรับเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัย หลักการคือ ให้ลวดตัวนําเคลื่อนที่ตัดเส้นแรงแม่เหล็ก เป็นเหตุให้เกิด กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ในลวดตัวนําได้, ใช้ว่า ไดนะโม ก็มี. (อ. dynamo).
 3. พลศาสตร์ : [พนละ] น. วิชากลศาสตร์แขนงหนึ่ง ซึ่งว่าด้วยการเคลื่อนที่ของ เทหวัตถุที่เป็นของแข็ง แบ่งเป็นสาขาย่อย ๆ คือ จลนพลศาสตร์ และ จลนศาสตร์. (อ. dynamics).

Budhism Thai-Thai Dict : dynamic, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : dynamic, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : dynamic, not found

(0.1672 sec)