Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: elder , then elder, elderly, elders .

Thai-Eng Lexitron Dict : elder, 29 found, display 1-29
 1. ผู้สูงอายุ : (N) ; elder ; Related:elderly person, older person, senior ; Syn:คนชรา, คนแก่ ; Ant:เด็ก, ผู้เยาว์ ; Def:ผู้ที่มีอายุมาก ; Samp:ความว้าเหว่ ขาดผู้ดูแลเลี้ยงดู และฐานะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้โรคจิตโรคประสาทของผู้สูงอายุมีมากขึ้น ; Unit:คน
 2. ผู้ใหญ่ : (N) ; elder ; Related:senior ; Syn:คนชรา, ผู้สูงอายุ, คนแก่, ผู้สูงวัย ; Ant:เด็ก, ผู้เยาว์ ; Def:คนที่มีอายุมาก, บุคคลที่มีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์แล้ว ; Samp:เขาไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้ว แต่เขาก็ยังไม่ใช่ผู้ใหญ่เต็มตัว ; Unit:คน
 3. ผู้อาวุโส : (N) ; elder ; Related:senior ; Syn:ผู้ใหญ่, คนแก่, คนชรา, ผู้สูงอายุ, ผู้สูงวัย ; Ant:เด็ก ; Def:ผู้ที่มีอายุแก่กว่า ; Samp:ประเพณีไทยบางอย่างเป็นการย้ำในเรื่องการเคารพผู้อาวุโส เช่น การรดน้ำอวยพรหรือแสดงความคารวะผู้ใหญ่ในวาระต่างๆ ; Unit:คน, ท่าน
 4. ไม้ใกล้ฝั่ง : (N) ; elder ; Related:oldster, patriarch, sexagenarian, old man, old woman, old lady ; Def:แก่ใกล้จะตาย ; Samp:วัยชราเรียกว่าเป็นไม้ใกล้ฝั่งเพราะความตายใกล้เข้ามาทุกที
 5. โก : (N) ; elder brother ; Syn:พี่ ; Samp:โกตุ๋ยเป็นพี่ของสมชาย
 6. เจ๊ : (N) ; elder sister ; Related:older sister ; Syn:พี่สาว ; Samp:วันนี้พ่อกับแม่ไม่อยู่บ้าน ฉันเลยต้องให้เจ๊ทำกับข้าวให้กิน
 7. พี่ : (N) ; elder sister or brother ; Def:ผู้ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันและเกิดก่อน ; Samp:พี่ของเขาเลี้ยงดูเขาตั้งแต่ยังเด็ก พอโตขึ้นก็ยังต้องเลี้ยงเขาเหมือนเดิม ; Unit:คน
 8. พี่ชาย : (N) ; elder brother ; Syn:ภราดา, ภาดร, เชษฐา, ภราดร ; Def:พี่ที่เป็นเพศชาย ; Samp:เธอหวงพี่ชายของเธอจะตาย แฟนของพี่ชายเธอแต่ละคน เธอต้องรู้จักเป็นอย่างดี ; Unit:คน
 9. พี่สาว : (N) ; elder sister ; Syn:ภคินี ; Def:พี่อันมีเพศเป็นหญิง ; Samp:พี่สาวของฉันเป็นอาจารย์ในวิทยาลัยสอนเกี่ยวกับการถ่ายรูป ; Unit:คน
 10. เฮีย : (N) ; elder brother ; Syn:พี่, พี่ชาย ; Def:พี่ชาย
 11. น้า : (N) ; uncle ; Related:father's brother, mother's brother, elder ; Syn:น้าชาย ; Unit:คน
 12. วุฒ : (ADJ) ; senior ; Related:aged, old, elder ; Def:สูงอายุ, อาวุโส
 13. ภคินี : (N) ; sister ; Related:elder sister, younger sister ; Syn:พี่หญิง, น้องหญิง, น้องสาว ; Def:พี่ผู้หญิง, น้องผู้หญิง ; Samp:พระองค์ประสูติแต่พระมารดาที่เป็นภคินีต่างพระมารดาของพระเจ้าแผ่นดิน ; Unit:คน
 14. สูงวัย : (ADJ) ; elderly ; Related:aged ; Syn:สูงอายุ ; Ant:อ่อนวัย ; Def:ที่มีอายุมาก ; Samp:คนสูงวัยต้องหมั่นไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอ
 15. กำนัน : (N) ; village headman ; Related:village leader, village elder, village chief, head of a group of villages ; Def:ตำแหน่งพนักงานฝ่ายปกครองซึ่งมีอำนาจหน้าที่ปกครองราษฎรที่อยู่ในเขตตำบล ; Samp:เขาเป็นกำนันคนแรกของตำบลที่ได้รับเหรียญตรา
 16. คนมีอายุ : (N) ; the elderly ; Related:the aged ; Syn:คนสูงอายุ, คนแก่, ผู้มีอายุ ; Ant:คนหนุ่มคนสาว, เด็ก ; Samp:ส่วนใหญ่ในหมู่บ้านจะเหลือแต่คนมีอายุแทบทั้งนั้น ; Unit:คน
 17. คนสูงอายุ : (N) ; the elderly ; Related:the aged ; Syn:คนแก่, คนชรา, คนสูงวัย, ผู้สูงอายุ ; Ant:คนหนุ่มคนสาว, เด็ก ; Samp:มีคนสูงอายุจำนวนมากที่ถูกลูกหลานทอดทิ้งไม่มาเหลียวแล ; Unit:คน
 18. รดน้ำดำหัว : (V) ; pour water on the hands of revered elders and ask for blessing ; Samp:วันเกิดพ่อต้องจัดงานกินเลี้ยงรดน้ำดำหัวเป็นประจำทุกปี
 19. วัยทอง : (N) ; the elderly ; Related:old age ; Def:วัยที่หญิงหมดประจำเดือน ; Samp:ผู้หญิงในวัยทองมักจะมีกลุ่มอาการของโรคเมลังคลอเรีย
 20. หลวง : (N) ; title of respect shown to elderly relatives while in the Buddhist monkhood ; Def:คำเรียกพระภิกษุโดยความเคารพ เช่น หลวงพี่ หลวงน้า, เป็นคำเรียกพระจีน พระญวน ว่า หลวงจีน หลวงญวน ; Samp:หลวงพี่นุ่งเหลืองห่มเหลืองกำลังเดินอุ้มบาตรมาจวนจะถึงหน้าบ้าน
 21. สถานพักฟื้นคนชรา : (N) ; old folks' home ; Related:care center for the elderly, elders' residence, geriatric hospital
 22. สถานพักฟื้นคนชรา : (N) ; old folks' home ; Related:care center for the elderly, elders' residence, geriatric hospital
 23. มีอายุ : (ADJ) ; old ; Related:elderly, aged ; Syn:สูงอายุ, ชรา, แก่, เฒ่า ; Samp:เขามีผมขาวตั้งแต่อายุยังน้อย ดูเหมือนคนมีอายุ
 24. เฒ่า : (ADJ) ; old ; Related:aged, elderly ; Syn:แก่, ชรา, อาวุโส ; Def:ที่มีอายุมาก ; Samp:สถานการณ์เช่นนี้ ต้องทำให้เสือเฒ่าถอยหนีอย่างไม่เป็นท่า
 25. ไม้ใกล้ฝั่ง : (ADJ) ; old ; Related:aged, elderly, patriarchal, superannuated, gray ; Syn:แก่, ชรา, อาวุโส, เฒ่า, สูงอายุ ; Def:แก่ใกล้จะตาย
 26. สูงอายุ : (ADJ) ; old ; Related:aged, elderly ; Syn:แก่, ชรา, เฒ่า ; Ant:สาว, อ่อน, หนุ่ม ; Def:มีอายุมาก ; Samp:โรคต้อกระจกพบมากในคนไข้สูงอายุ
 27. อายุมาก : (ADJ) ; old ; Related:aged, elderly ; Syn:แก่
 28. ผู้มีอายุ : (N) ; senior citizen ; Related:the elderly, old people ; Syn:ผู้สูงอายุ, ผู้สูงวัย ; Def:บุคคลที่มีอายุมากแล้ว อยู่ในวัยชราหรือแก่แล้ว เป็นต้น ; Samp:สถานที่ท่องเที่ยวแบบนั้นคงจะไม่ต้อนรับผู้มีอายุอย่างพวกเราหรอก ; Unit:คน
 29. ผู้สูงวัย : (N) ; senior citizen ; Related:the elderly, old people ; Syn:ผู้สูงอายุ, ผู้อาวุโส ; Def:บุคคลที่มีอายุมากแล้ว อยู่ในวัยชราหรือแก่แล้ว เป็นต้น ; Samp:เรามักจะพบโรคจิตเสื่อมในผู้สูงวัยที่ลูกหลานไม่ค่อยให้การดูแลเอาใจใส่ ; Unit:คน
 30. [1-29]

(0.0956 sec)