Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: face , then fact, face, fat, faced, deface, facial, facing, fate, faces, outface, preface .

Eng-Thai Lexitron Dict : face, more than 7 found, display 1-7
 1. face : (N) ; รูปลักษณ์ ; Related:ลักษณะภายนอก ; Syn:outward appearance
 2. face : (N) ; พื้นผิว ; Related:ผิวสัมผัส, ด้านหน้า
 3. face : (VT) ; มองสิ่งหนึ่งสิ่งใด
 4. face : (VI) ; หันหน้าออกไปทาง ; Related:หันหน้าไปทาง
 5. face : (N) ; ใบหน้า ; Related:ใบหน้า, หน้าตา
 6. Eng-Thai Lexitron Dict : face, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : face, more than 7 found, display 1-7
 1. ประสบ : (V) ; face ; Related:encounter, meet, find, face, confront ; Syn:เผชิญ, พบ, เจอ, เจอะเจอ, พบปะ, พบเห็น ; Samp:บริษัทได้ประสบกับการขาดทุนมาตลอด
 2. เข้าหน้า : (V) ; face ; Related:meet, confront, see ; Syn:พบหน้า ; Def:เข้าไปหาหรือเข้าไปพบปะเจอะเจอ ; Samp:ผมคงเข้าหน้าเจ้านายไม่ได้ไปอีกนาน
 3. เค้าหน้า : (N) ; face ; Related:visage, appearance, countenance, look ; Syn:โครงหน้า, รูปหน้า, หน้าตา ; Samp:เด็กคนนี้มีเค้าหน้าคุ้นๆ เหมือนใครก็นึกไม่ออกเสียที
 4. โฉมหน้า : (N) ; face ; Related:appearance, figure, features ; Syn:เค้าหน้า, หน้าตา, ใบหน้า ; Samp:ตำรวจเพิ่งเผยโฉมหน้าแก๊งค์โจรวัยรุ่น
 5. น้ำหน้า : (N) ; face ; Related:cheek ; Syn:หน้า, ใบหน้า ; Def:หน้า ซึ่งใช้ในความหมายแดกดัน รังเกียจ หรือ ดูหมิ่น เป็นต้น ; Samp:ผมเชื่อว่าน้ำหน้าอย่างเขา ไม่มีทางทำอะไรสำเร็จ
 6. เผชิญหน้า : (V) ; face ; Related:meet, encounter, confront ; Syn:ประจันหน้า ; Def:พบเจอกันหรือปะทะกันซึ่งๆ หน้า ; Samp:พวกเรากำลังจะเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วย เพื่อชี้แจงจุดประสงค์ให้ฟัง
 7. พระพักตร์ : (N) ; face ; Syn:หน้า, ใบหน้า ; Samp:พระพุทธรูปอินเดียสมัยราชวงศ์ปาละ มีพระวรกายอวบอ้วน พระพักตร์กลมคล้ายผลมะตูม ; Unit:หน้า
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : face, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : face, 1 found, display 1-1
 1. ไขมัน : น. สารประกอบอินทรีย์จำพวกหนึ่งมีทั้งในสัตว์และพืช ไม่ ละลายน้ำ, ถ้าเป็นของเหลวในอุณหภูมิปรกติเรียก น้ำมัน, ถ้าเป็น ของแข็งในอุณหภูมิปรกติเรียก ไข. (อ. fat); (ปาก) เรียกเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ชนิดหนึ่งในคนและสัตว์บางชนิดซึ่งสะสมสารประกอบอินทรีย์ดังกล่าว ไว้มากโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องหรือในผนังหน้าท้อง มีลักษณะนุ่ม ๆ หยุ่น ๆ, มัน ก็ว่า.

Budhism Thai-Thai Dict : face, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : face, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : face, not found

(0.1935 sec)