Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: facsimile .

Eng-Thai Lexitron Dict : facsimile, 5 found, display 1-5
 1. facsimile : (N) ; สำเนา ; Syn:copy
 2. facsimile : (N) ; โทรสาร ; Syn:fax
 3. facsimile : (VT) ; ถ่ายสำเนา ; Syn:copy
 4. fax : (N) ; โทรสาร (คำย่อของ facsimile) ; Related:แฟกซ์, ข้อความที่ส่งทางโทรสาร ; Syn:facimile
 5. copy : (N) ; สำเนา ; Related:ฉบับสำเนา, เล่มคัดลอก ; Syn:duplicate, facsimile

Thai-Eng Lexitron Dict : facsimile, 7 found, display 1-7
 1. โทรภาพ : (N) ; facsimile ; Related:reproduction, copy, fax ; Syn:โทรสาร, แฟกซ์
 2. โทรสาร : (N) ; facsimile ; Related:fax, telegraph, teletext ; Syn:แฟกซ์, โทรภาพ ; Def:กรรมวิธีในการถอดแบบเอกสารตีพิมพ์หรือรูปภาพ โดยทางคลื่นวิทยุหรือทางสาย ; Samp:โต๊ะพนันบอลสามารถใช้สถานที่ไม่เปิดเผยได้ เพราะใช้การสื่อสารที่ทันสมัยในการติดต่อ หรือต่อรองกัน เช่น โทรศัพท์ โทรสาร และอินเตอร์เน็ต
 3. แฟกซ์ : (N) ; facsimile ; Related:fax ; Syn:เครื่องโทรสาร ; Samp:ทางโรงแรมส่งรายละเอียดการจองห้องพักมาทางแฟกซ์ ; Unit:เครื่อง
 4. วิทยุโทรภาพ : (N) ; radio facsimile ; Related:radio picture ; Syn:โทรทัศน์ ; Samp:นายกรัฐมนตรีกล่าวคำปราศรัยกับประชาชนทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรภาพ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ; Unit:เครื่อง
 5. เครื่องโทรสาร : (N) ; telex ; Related:facsimile ; Syn:แฟกซ์ ; Samp:ในปัจจุบันนี้คนส่วนมากมักนิยมใช้เครื่องโทรสารในการรับส่งข้อมูล ; Unit:เครื่อง
 6. แฟกซ์ : (N) ; FAX ; Related:facsimile ; Syn:โทรภาพ, โทรสาร
 7. โทรภาพ : (N) ; radio photo ; Related:telephoto, wire photo, radio photograph, radio facsimile ; Def:กรรมวิธีในการถอดแบบเอกสารตีพิมพ์หรือรูปภาพโดยทางคลื่นวิทยุหรือทางสาย

Royal Institute Thai-Thai Dict : facsimile, 1 found, display 1-1
 1. โทรสาร : น. กรรมวิธีในการถอดแบบเอกสารหรือรูปภาพโดยทาง คลื่นไฟฟ้า, เดิมใช้โทรภาพ; เอกสารซึ่งส่งหรือรับด้วยกรรมวิธี ดังกล่าว. (อ. facsimile).

Budhism Thai-Thai Dict : facsimile, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : facsimile, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : facsimile, not found

(0.0166 sec)