Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: furthermore .

Eng-Thai Lexitron Dict : furthermore, 8 found, display 1-8
  1. furthermore : (ADV) ; นอกจากนี้ ; Related:ยิ่งกว่านี้, มากไปกว่านี้ ; Syn:besides, in addition, moreover
  2. then : (ADV) ; นอกจากนี้ ; Related:ยิ่งกว่านี้ ; Syn:furthermore, in addition
  3. secondly : (ADV) ; ในลำดับที่สอง ; Related:ถัดไป, ลำดับต่อไป ; Syn:in the second place, again, furthermore
  4. withal : (ADV) ; นอกจากนี้ (คำโบราณ) ; Related:ยิ่งกว่านั้น, นอกจากนั้น ; Syn:besides, furthermore, moreover
  5. moreover : (ADV) ; ยิ่งกว่านั้น ; Related:จากนั้น ; Syn:also furthermore, further, in addition, besides

Thai-Eng Lexitron Dict : furthermore, 5 found, display 1-5
  1. ยิ่งกว่านั้น : (CONJ) ; moreover ; Related:furthermore ; Syn:อีกทั้ง ; Samp:ก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน ยิ่งกว่านั้นยังมีแคลอรี่น้อยเหมาะกับคนที่ควบคุมน้ำหนัก
  2. อนึ่ง : (CONJ) ; in addition to ; Related:furthermore, moreover, besides, for another thing ; Def:อีกอย่างหนึ่ง, อีกประการหนึ่ง ; Samp:อนึ่ง ความรักใคร่ยังช่วยให้คนเราได้รับความสุขความพอใจอีกด้วย
  3. ซ้ำร้าย : (CONJ) ; moreover ; Related:in addition, furthermore ; Syn:ยิ่งไปกว่านั้น ; Def:ร้ายขึ้นไปอีก ; Samp:เขาไล่ผมยังกะหมูกะหมา หาว่าไปทำเสียงดังรบกวนเขา ซ้ำร้ายบางบ้านยังปล่อยหมาไล่กัดผมอีกด้วย
  4. นอกจากนี้ : (CONJ) ; besides ; Related:other than, except, in addition to, moreover, furthermore, beyond ; Syn:ยิ่งไปกว่านี้ ; Samp:เมืองที่เราจะไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามมาก นอกจากนี้เมืองนี้ยังส่งเสริมทางด้านอุตสาหกรรมพื้นเมืองอีกด้วย
  5. มิหนำซ้ำ : (CONJ) ; moreover ; Related:besides, furthermore, in addition ; Samp:นอกจากคุณจะไม่ได้รับการยอมรับแล้ว มิหนำซ้ำยังต้องโดนตำหนิอีกกระบุงโกย

Royal Institute Thai-Thai Dict : furthermore, not found

Budhism Thai-Thai Dict : furthermore, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : furthermore, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : furthermore, not found

(0.0828 sec)