Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: gratification .

Eng-Thai Lexitron Dict : gratification, 5 found, display 1-5
 1. enjoyment : (N) ; ความเพลิดเพลิน ; Related:ความสนุกสนาน, ความหรรษา, ความบันเทิง, ความสุข, ความเบิกบานใจ, ความรื่นรมย์, สิ่งที่น่ารื่นรมย์, สิ่งบันเทิง ; Syn:gratification, pleasure, satisfaction
 2. comfort : (N) ; ความสบายใจ ; Related:ความสุขสบาย, ความอบอุ่นใจ ; Syn:relaxation, satisfaction, contentment, ease, rest, assuagement, gratification, pleasure, happiness, complacency, complancence ; Ant:discomfort, uneasiness, distress
 3. fulfillment : (N) ; การบรรลุเป้าหมาย ; Related:ความสมหวัง, ความสมประสงค์ ; Syn:contentment, gratification, satisfaction
 4. indulgence : (N) ; การผ่อนผัน ; Related:การยินยอมทำตามความประสงค์ ; Syn:acceptance, gratification, yieldingness

Thai-Eng Lexitron Dict : gratification, 10 found, display 1-10
 1. หิ้ว : (V) ; take a woman out for sexual gratification ; Def:พาผู้หญิงไปเที่ยวหรือเพื่อกามารมณ์ ; Samp:ห้องนี้เป็นห้องวิมานสวาทสำหรับหิ้วอีหนูขึ้นไปพะนอกัน
 2. อิฏฐารมณ์ : (N) ; satisfaction ; Related:gratification ; Ant:อนิฏฐารมณ์ ; Def:อารมณ์ หรือสิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจ ได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
 3. ความรื่นรมย์ : (N) ; pleasantness ; Related:gratification, agreeability, enjoyment ; Syn:ความเบิกบานใจ ; Ant:ความสลดใจ, ความปวดร้าวใจ, ความเศร้าใจ ; Samp:นักประพันธ์ถ่ายทอดโลกของความรื่นรมย์และไร้เดียงสาของเด็กผ่านตัวละคร
 4. ความสมหวัง : (N) ; fulfillment ; Related:gratification, satisfaction ; Syn:ความสมปรารถนา, ความสมใจ ; Ant:ความผิดหวัง ; Samp:ชีวิตเขามีแต่ความสมหวังในทุกเรื่อง
 5. ความอิ่มใจ : (N) ; contentedness ; Related:gratification, delight, satisfaction, complacency ; Syn:ความปลื้มใจ, ความพอใจ, ความสุขใจ ; Samp:เรื่องธรรมดาของศิลปินเมื่อสิ้นสุดการก้าวเดินช่วงหนึ่งก็มักเกิดความภูมิใจ และความอิ่มใจ
 6. ความตื้นตัน : (N) ; joyfulness ; Related:gratefulness, impressiveness, gratification ; Syn:ความตื้นตันใจ, ความซาบซึ้ง ; Def:ความรู้สึกอัดอั้นเพราะดีใจหรือเสียใจเป็นต้น ; Samp:ความตื้นตันท่วมท้นอยู่ในใจของนาง
 7. ความมัน : (N) ; enjoyment ; Related:pleasure, gratification, joy ; Syn:ความสนุกสนาน, ความรื่นรมย์, ความมันสะใจ ; Samp:คอนเสิร์ตครั้งนี้มีแต่ความมันให้ผู้ชม
 8. ความสันโดษ : (N) ; contentment ; Related:satisfaction, gratification ; Def:ความยินดีหรือความพอใจเท่าที่ตนมีอยู่และความพอใจ ความยินดี ความสบายใจในสิ่งรอบข้าง ; Samp:บรรยากาศสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนที่เข้าไปอาศัยอยู่ดูเป็นลักษณะของความสันโดษมีชีวิตที่ราบเรียบไม่โลดโผนมีจิตใจเอื้ออารีต่อกัน
 9. ความอิ่มเอิบ : (N) ; pleasure ; Related:happiness, delight, gratification ; Syn:ความปลาบปลื้ม, ความชุ่มชื่น, ความสบายใจ ; Samp:ใน วันสึก หลวงตาจันทร์มีสีหน้าที่เต็มไปด้วยความอิ่มเอิบ ไม่ได้มีความรู้สึกทุกข์หรือวิตกกังวลแต่ประการใด

Royal Institute Thai-Thai Dict : gratification, not found

Budhism Thai-Thai Dict : gratification, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : gratification, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : gratification, not found

(0.0338 sec)