Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: import, Import , then port, deport, import, importance, important, importation, imported, importer .

Eng-Thai Lexitron Dict : import, more than 7 found, display 1-7
 1. import : (N) ; การนำเข้า ; Related:สินค้านำเข้า ; Syn:importation ; Ant:exportation
 2. import : (VT) ; มีความหมายว่า (คำทางการ) ; Related:หมายความถึง, แสดงถึง ; Syn:convey, denote, imply
 3. import : (VT) ; นำเข้า ; Syn:carry in, ship in, transport in ; Ant:export
 4. import from : (PHRV) ; นำเข้าจาก ; Related:ซื้อสินค้ามาจาก ; Syn:import into ; Ant:export to
 5. import into : (PHRV) ; นำเข้าจาก ; Related:ซื้อสินค้ามาจาก ; Syn:import from ; Ant:export to
 6. importation : (N) ; การนำสินค้าเข้าประเทศ ; Related:การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ; Syn:import ; Ant:exportation
 7. Eng-Thai Lexitron Dict : import, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : import, more than 7 found, display 1-7
 1. ขาเข้า : (N) ; import ; Related:incoming ; Ant:ขาออก ; Def:เที่ยวที่เข้าสู่ในประเทศ ; Samp:ถ้าในส่วนของขาเข้า เจ้าหน้าที่จะตรวจค้นนานกว่า
 2. นำเข้า : (V) ; import ; Related:introduce, bring in ; Ant:ส่งออก ; Def:เอาของจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ ; Samp:บริษัทเรานำเข้าสินค้าประเภทนี้เป็นรายแรกของเมืองไทย
 3. สินค้าเข้า : (N) ; import ; Related:foreign commodity ; Syn:สินค้านำเข้า ; Ant:สินค้าส่งออก ; Def:สินค้าที่นำมาจากต่างประเทศ ; Samp:น้ำหอมถือเป็นสินค้าเข้าที่ฟุ่มเฟือย ; Unit:ชนิด, ประเภท
 4. สินค้าเข้า : (V) ; import ; Ant:สินค้าออก ; Def:มีสินค้าเพิ่มจากที่มีอยู่ ; Samp:ในแต่ละวันห้างสรรพสินค้ามีสินค้าเข้าเป็นมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท
 5. สินค้านำเข้า : (N) ; import ; Syn:ของนำเข้า, สินค้าเข้า ; Ant:สินค้าส่งออก ; Def:สินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ; Samp:รัฐบาลไม่อยากให้ผู้บริโภคซื้อสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ เพราะจะเกิดเสียดุลการค้าได้
 6. ภาษีขาเข้า : (N) ; import duty ; Syn:ภาษีนำเข้า ; Ant:ภาษีขาออก ; Def:ภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศ ; Samp:สหรัฐฯ ขึ้นภาษีขาเข้า100%กับประเทศเป้าหมาย
 7. ภาษีขาเข้า : (N) ; import duty ; Syn:ภาษีนำเข้า ; Ant:ภาษีขาออก, ภาษีส่งออก ; Def:ภาษีที่เก็บจากการนำสินค้าเข้ามาในประเทศ ; Samp:จีนจะลดกฎระเบียบภาษีขาเข้าและโควต้าสำหรับสินค้าที่ไทยได้รับผลกระทบ ได้แก่ เสื้อผ้าสำเร็จรูป รองเท้า เป็นต้น
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : import, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : import, not found

Budhism Thai-Thai Dict : import, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : import, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : import, not found

(0.2340 sec)