Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: inheritor , then heritor, inherit, inheritor .

Eng-Thai Lexitron Dict : inheritor, 9 found, display 1-9
 1. inheritor : (N) ; ผู้รับมรดก (กฎหมาย) ; Related:ผู้สืบทอด, ผู้รับช่วง ; Syn:recipient, heir, receiver
 2. heritor : (N) ; ผู้รับมรดก (ตามกฎหมาย) (คำโบราณ) ; Syn:inheritor
 3. beneficiary : (N) ; ผู้ได้รับประโยชน์ ; Syn:recipient, inheritor
 4. possessor : (N) ; ผู้เป็นเจ้าของ ; Related:เจ้าของ ; Syn:owner, holder, inheritor, occupant
 5. inherit : (VI) ; รับมรดก ; Syn:fall heir to, come into, succeed to
 6. inherit from : (PHRV) ; สืบทอดจาก ; Related:ได้รับมรดกจาก, รับช่วงจาก, เป็นมรดกจาก
 7. succeed : (VI) ; รับช่วงต่อ ; Related:ดำเนินต่อ, สืบทอด ; Syn:inherit

Thai-Eng Lexitron Dict : inheritor, 11 found, display 1-11
 1. ผู้รับมรดก : (N) ; inheritor ; Syn:ผู้รับพินัยกรรม ; Def:บุคคลที่ได้รับทรัพย์สินทุกชนิดตลอดทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดต่างๆ ของผู้ตาย ตามที่ผู้ตายกำหนดไว้ในพินัยกรรม ; Samp:ญาติๆ ต่างก็ยืนยันว่าเป็นผู้รับมรดกที่ถูกต้องตามกฎหมายกันทุกคน ; Unit:คน
 2. ผู้รับช่วง : (N) ; heir ; Related:inheritor, inheritress, successor ; Syn:ผู้รับช่วงต่อ ; Unit:คน
 3. ผู้สืบสายโลหิต : (N) ; heir/heiress ; Related:inheritor, successor, beneficiary ; Syn:ผู้สืบสายเลือด, ทายาท ; Samp:ทันทีที่บรรลุนิติภาวะ เขาได้ประกาศสร้างครอบครัวของตัวเองและต้องการมีผู้สืบสายโลหิตไว้สืบสกุลด้วย ; Unit:คน
 4. ผู้สืบทอด : (N) ; heir ; Related:beneficiary, successor, inheritor, next in line ; Syn:ทายาท, ผู้สืบสันดาน, ผู้สืบสกุล ; Def:บุคคลรวมทั้งทารกในครรภ์มารดาซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตาย ; Samp:มรดกทั้งหมดของท่านก็จะต้องตกเป็นของผู้สืบทอดตามกฎหมายอยู่แล้ว
 5. ผู้สืบทอด : (N) ; successor ; Related:successor, inheritor, next in line ; Def:ผู้รับหรือผู้อยู่ในฐานะที่จะรับตำแหน่งหน้าที่ต่อจากบุคคลอื่น ; Samp:นายทหารผู้นี้เป็นผู้ใกล้ชิดที่สุดคนหนึ่งของเหมาเจ๋อตุง และมีแววว่าจะเป็นผู้สืบทอดอำนาจต่อจากเหมาเจ๋อตุงได้ ; Unit:คน
 6. รับมรดก : (V) ; inherit ; Related:receive a legacy, come into ; Samp:ระยะหลังหล่อนมีฐานะกระเตื้องขึ้น เพราะสามีได้รับมรดกจำนวนล้าน
 7. สืบต่อ : (V) ; inherit ; Related:succeed to, carry on from ; Def:ต่อเนื่องไป ; Samp:ถ้าลูกมีความสามารถ พ่อก็จะให้บริหารงาน สืบต่อจากพ่อ
 8. สืบต่อ : (V) ; inherit ; Related:succeed to, carry on from ; Def:ต่อเนื่องไป ; Samp:ถ้าลูกมีความสามารถ พ่อก็จะให้บริหารงาน สืบต่อจากพ่อ
 9. สืบทอด : (V) ; inherit ; Related:succeed to, carry on, fall heir to, come into ; Def:สืบจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง ; Samp:พวกเราตั้งใจจะสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณปู่
 10. สืบสาน : (V) ; inherit ; Related:succeed to, carry on, come to ; Syn:สืบต่อ, สืบทอด ; Def:ปฏิบัติติดต่อกันมา, ถ่ายทอดติดต่อกันมา ; Samp:ความเป็นช่างศิลปะของชาวล้านนายังคงสืบสานมาสู่ชาวล้านนาในปัจจุบันนี้อย่างไม่ขาดสาย
 11. รับช่วง : (V) ; take over ; Related:inherit, succeed to, take the place of ; Samp:เด็กเป็นผู้ที่จะได้รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากผู้ใหญ่

Royal Institute Thai-Thai Dict : inheritor, not found

Budhism Thai-Thai Dict : inheritor, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : inheritor, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : inheritor, not found

(0.1430 sec)