Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: knock , then knock, knocker, knocking, knick .

Eng-Thai Lexitron Dict : knock, more than 7 found, display 1-7
 1. knock : (VT) ; วิจารณ์ (คำไม่เป็นทางการ) ; Syn:criticize, denigrate
 2. knock : (N) ; เสียงเคาะ ; Related:การกระทุ้ง, การกระแทก, การกระตุก, การชน, การโขก, การเขก
 3. knock down : (PHRV) ; ชนล้มลง ; Related:กระแทกล้ม ; Syn:knock over, run down, run over, strike down
 4. knock in : (PHRV) ; ทำให้พ่ายแพ้อย่างง่ายดาย ; Syn:knock out, walk over
 5. knock in : (PHRV) ; ขโมย ; Related:ปล้น ; Syn:knock off, rip off
 6. knock on with : (PHRV) ; มีเพศสัมพันธ์ (กับผู้หญิง) (คำสแลง) ; Syn:knock off, knock off with
 7. Eng-Thai Lexitron Dict : knock, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : knock, more than 7 found, display 1-7
 1. เขก : (V) ; knock ; Syn:โขก ; Def:งอนิ้วมือเข้าแล้วเคาะลงไปโดยแรง ; Samp:นักเรียนต้องเขกโต๊ะคนละ 20 ครั้งตามคำสั่งของครู
 2. โขก : (V) ; knock ; Syn:ชน, เขก, กระแทก ; Def:กิริยาที่เอาศีรษะไปกระแทกกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแรง ; Samp:เขาเดินไม่ระมัดระวังหัวจึงโขกกับกิ่งไม้ที่ยื่นออกมา
 3. น็อค : (V) ; knock ; Def:ทำให้หมดสภาพโดยพลัน ; Samp:นักมวยน็อคคู่ต่อสู้ลงไปกองกับพื้น
 4. น็อค : (V) ; knock ; Def:เรียกการทำให้จบเกมในการเล่นไพ่ ; Samp:ไพ่วงนี้เล่นไม่กี่นาทีก็น็อคแล้ว
 5. เสียงเคาะ : (N) ; knock ; Def:เสียงที่เกิดจากการใช้อวัยวะมีมือเป็นต้นกระทบเบาๆ, เสียงที่เกิดจากการใช้มือหรือวัตถุงอๆ ตีหรือทุบให้เกิดเสียง ; Samp:เขาถือกิ่งไม้ยาวคอยเคาะน้ำค้างสองข้างทาง และเสียงเคาะจะช่วยไล่งูให้หนีไป ; Unit:เสียง, ที, ครั้ง
 6. รุ่ม : (V) ; knock repeatedly (with quick strokes) ; Related:hit repeatedly (with quick strokes), knock rapidly ; Def:เคาะถี่ๆ
 7. เราะ 2 : (V) ; knock off ; Def:เคาะ, ต่อยริมออกทีละน้อย
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : knock, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : knock, not found

Budhism Thai-Thai Dict : knock, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : knock, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : knock, not found

(0.1234 sec)