Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: law, Law , then law, lawn, laws, outlaw .

Eng-Thai Lexitron Dict : law, more than 7 found, display 1-7
 1. law : (N) ; วิชากฎหมาย ; Related:นิติศาสตร์
 2. law-abiding : (ADJ) ; ที่ทำตามกฎหมาย ; Syn:dutiful, lawful ; Ant:opposed, disobedient
 3. bye-law : (N) ; กฎระเบียบของสโมสรหรือบริษัท ; Syn:by-law
 4. by-law : (N) ; กฎระเบียบของสโมสรหรือบริษัท ; Syn:bye-law
 5. mother-in-law : (N) ; แม่สามี ; Related:แม่ยาย, แม่ภรรยา ; Syn:husband's mother, wife's mother, mother by marriage, mater-in-law
 6. natural law : (N) ; กฎธรรมชาติ ; Related:หลักแห่งธรรมชาติ ; Syn:written law, statue law
 7. Eng-Thai Lexitron Dict : law, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : law, more than 7 found, display 1-7
 1. กฎหมาย : (N) ; law ; Related:statute, enactment, rule ; Syn:ข้อบังคับ ; Def:กฎที่สถาบันหรือผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม หรือเพื่อกำหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ ; Samp:เขาชอบแสดงตนว่าเป็นคนรู้เรื่องกฎหมาย ; Unit:ข้อ
 2. ก.ม. : (N) ; law ; Related:L. ; Syn:กฎหมาย
 3. ตัวบทกฎหมาย : (N) ; law ; Related:statute, legal provision, section, rule ; Syn:ตัวกฎหมาย ; Def:เนื้อหาหรือรายละเอียดของกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ ; Samp:คดีนี้คงต้องพิพากษาไปตามตัวบทกฎหมาย ; Unit:ข้อ, ประการ
 4. นิติ : (N) ; law ; Related:rule, regulation ; Syn:กฎหมาย, กฎปฏิบัติ ; Samp:น้องของเขาเรียนนิติอยู่ที่ธรรมศาสตร์ปี 4 แล้ว ; Unit:วิชา
 5. ธรรมบาล : (N) ; law keeper ; Related:law protector, religious keeper ; Syn:ผู้รักษาธรรม
 6. ตรีรัตน์ : (N) ; three gems (Buddha, law and brotherhood of monks) ; Def:แก้วทั้ง 3 คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ; Samp:ตรีรัตน์เป็นสิ่งเลื่อมใสสูงสุดของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล
 7. ธรรมธาดา : (N) ; law-supporter ; Related:the great upholder of dharma, moral person ; Syn:ผู้ทรงธรรม
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : law, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : law, 9 found, display 1-9
 1. กฎ : [กด] (โบ) ก. จดไว้เป็นหลักฐาน เช่น ให้นายยกกระบัตรกฎปาก หลากคําไว้. (กฎหมายอายัดทาส), ตรา เช่น ตรัสแก่ขุนศรีภูริปรีชา ให้กฎเป็นตําราไว้. (อัยการเบ็ดเสร็จ), ''พระมหาธรรมราชาก็ตรัส ให้กฎลงมาให้เอาพระยารามเป็นพระยาพิชัย.'' (พงศ. ๑๑๓๖). (เทียบ ข. กต่ ว่า จด). น. คําบังคับ เช่น จึ่งสมเด็จพระมหินทราธิราช เจ้าแผ่นดินก็ตรัสให้ทําตามกฎให้ลงมานั้นทุกประการ. (พ.ศ. ๑๑๓๖); (กฎ) ข้อกําหนดหรือข้อบัญญัติที่บังคับให้ต้องมีการปฏิบัติตาม เช่น กฎกระทรวง กฎหมาย; (วิทยา) ข้อกําหนดในเรื่องธรรมชาติ ตามที่ค้นคว้าได้. (อ. law).
 2. กฎหมายปกครอง : (กฎ) น. กฎหมายสาขาหนึ่งของกฎหมายมหาชน ที่วางหลักเกี่ยวกับการจัดระเบียบในทางปกครองของรัฐ และการ ดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งวางหลักความเกี่ยวพันในทางปกครองระหว่างฝ่ายปกครอง กับเอกชน. (อ. administrative law).
 3. กฎหมายพาณิชย์ : (กฎ) น. กฎหมายที่วางระเบียบความเกี่ยวพัน ทางการค้าหรือธุรกิจระหว่างบุคคล เช่น กฎหมายว่าด้วยการซื้อขาย การเช่าทรัพย์ การจํานอง การจํานํา ตั๋วเงิน หุ้นส่วนบริษัท. (อ. commercial law).
 4. กฎหมายแพ่ง : (กฎ) น. กฎหมายที่วางระเบียบความเกี่ยวพัน ระหว่างบุคคลเกี่ยวกับสถานภาพ สิทธิ และหน้าที่ของบุคคล ตามกฎหมาย เช่น กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม ละเมิดทรัพย์สิน ครอบครัว มรดก. (อ. civil law).
 5. กฎหมายมหาชน : (กฎ) น.กฎหมายที่วางระเบียบความเกี่ยวพัน ระหว่างรัฐกับเอกชน ในฐานะที่รัฐมีอำนาจปกครองเอกชนที่อยู่ ในดินแดนของรัฐนั้น เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา. (อ. public law).
 6. กฎหมายระหว่างประเทศ : (กฎ) น. หลักกฎหมายหรือหลักปฏิบัติ ที่ยอมรับกันว่าด้วยรัฐและความเกี่ยวพันระหว่างรัฐ รวมทั้งความ เกี่ยวพันระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศและประชาคม ระหว่างประเทศ, เดิมเรียกว่า กฎหมายนานาประเทศ. (อ. international law).
 7. กฎหมายรัฐธรรมนูญ : (กฎ) น. กฎหมายสาขาหนึ่งของกฎหมาย มหาชนที่มีวัตถุประสงค์ในการวางระเบียบการปกครองรัฐในทาง การเมือง โดยกำหนดโครงสร้างของรัฐ ระบอบการปกครอง การใช้อำนาจอธิปไตยและการดำเนินงานของสถาบันสูงสุดของ รัฐที่ใช้อำนาจอธิปไตย. (อ. constitutional law).
 8. กฎหมายอาญา : (กฎ) น. กฎหมายที่กําหนดลักษณะของการกระทํา ที่ถือว่าเป็นความผิด และกําหนดบทลงโทษทางอาญาสําหรับ ความผิดนั้น. (อ. criminal law).
 9. กฎหมายเอกชน : (กฎ) น. กฎหมายที่วางระเบียบความเกี่ยวพัน ระหว่างเอกชนหรือระหว่างเอกชนกับรัฐ ในฐานะที่รัฐดำเนินการ อย่างเอกชนเกี่ยวกับสถานภาพของบุคคลตามกฎหมาย สิทธิและ หน้าที่ของเอกชน รวมทั้งวางระเบียบเกี่ยวกับทรัพย์สินของเอกชน เช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์. (อ. private law).

Budhism Thai-Thai Dict : law, 1 found, display 1-1
 1. กรรมนิยาม : order of act and result; the law of Karma.

ETipitaka Pali-Thai Dict : law, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : law, not found

(0.1261 sec)