Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: master of ceremonies, ceremonies, Ceremonies, master, Master, of .

Eng-Thai Lexitron Dict : master of ceremonies, more than 7 found, display 1-7
 1. master of ceremonies : (N) ; พิธีกร (คำย่อคือ MC) ; Related:โฆษก, ผู้ดำเนินรายการ, ผู้ประกาศ ; Syn:emcee
 2. emcee : (N) ; ผู้ดำเนินรายการ (คำไม่เป็นทางการ) ; Related:โฆษก, พิธีกร ; Syn:announcer, master of ceremonies
 3. host 1 : (N) ; พิธีกร ; Related:ผู้จัดรายการ ; Syn:entertain, master of ceremonies
 4. MC : (ABBR) ; คำย่อของ Master of Ceremonies/Medical Corps/Member of Congress
 5. Master of Arts : (N) ; อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต ; Related:ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต, ปริญญาโททางสังคมศาสตร์
 6. master of foxhounds : (N) ; ผู้ดูแลสุนัขล่าสัตว์
 7. master : (N) ; ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ ; Related:นักวาดรูปที่มีชื่อเสียงในอดีต ; Syn:genius, past master
 8. Eng-Thai Lexitron Dict : master of ceremonies, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : master of ceremonies, more than 7 found, display 1-7
 1. พิธีกร : (N) ; master of ceremonies ; Related:ritualist, host ; Syn:โฆษก, ผู้ดำเนินรายการ ; Def:ผู้ดำเนินการในพิธี, ผู้ดำเนินรายการให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างเรียบร้อย ; Samp:งานวันนี้เธอได้รับเชิญให้มาเป็นพิธีกรตั้งแต่เริ่มจนจบงาน ; Unit:คน
 2. ไต้ก๋ง : (N) ; master of Chinese junk or ship ; Related:captain of a Chinese junk ; Def:นายท้ายเรือสำเภาหรือเรือจับปลา ; Samp:ลูกเรือต้องฟังคำสั่งของไต้ก๋ง ; Unit:คน
 3. เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Agriculture ; Related:M.Agr. ; Syn:กส.ม.
 4. ครุศาสตร์มหาบัณฑิต : (N) ; master of education ; Def:ผู้ที่เรียนจบปริญญาโทด้านครุศาสตร์ ; Samp:อีกไม่นานผมก็จะได้เป็นครุศาสตร์มหาบัณฑิต
 5. คุรุศาสตรมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Education ; Related:M.Ed. ; Syn:ค.ม.
 6. เทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Agricultural Technology ; Related:M.Ag. Tech ; Syn:ทษ.ม.
 7. นิติศาสตรมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Laws ; Related:LL.M. ; Syn:น.ม.
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : master of ceremonies, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : master of ceremonies, 9 found, display 1-9
 1. กรมธรรม์ประกันภัย : (กฎ) น. ตราสารที่มีลายมือชื่อของ ผู้รับประกันภัยและมีรายการแสดงวัตถุที่เอาประกันภัย จำนวนงินเอาประกันภัย ชื่อผู้เอาประกันภัย ชื่อผู้รับประกันภัย วันที่สัญญาเริ่มต้นและสิ้นสุด และอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบังคับ ตลอดจนเงื่อนไขเกี่ยวกับประโยชน์ สิทธิ และหน้าที่ของ ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประกันภัย, มักเรียกสั้น ๆ ว่า กรมธรรม์. (อ. policy of insurance).
 2. จุดศูนย์ถ่วง : น. จุดซึ่งแนวของนํ้าหนักของก้อนเทหวัตถุนั้นผ่านดิ่งลง ไม่ว่าก้อนเทหวัตถุนั้นจะอยู่ในลักษณะใดก็ตาม, จุดศูนย์กลางของ ความถ่วง ก็ว่า. (อ. centre of gravity).
 3. จุดสัมผัส : (คณิต) น. จุดที่เส้นสัมผัสแตะเส้นโค้ง. (อ. point of contact).
 4. ปูนปลาสเตอร์ : น. แคลเซียมซัลเฟต (CaSO4?12 H2O) ที่มีลักษณะ เป็นผงสีขาวคล้ายปูนขาว ได้จากการเผายิปซัม (CaSO4o2H2O) ให้ร้อนถึง ๑๒๐? - ๑๓๐?ซ. เมื่อนําไปผสมกับนํ้าแล้วทิ้งไว้จะ แข็งตัวได้เร็วมาก ใช้ประโยชน์ในการนําไปทําแม่พิมพ์ รูปปั้น เป็นต้น หรือพอกอวัยวะไม่ให้เคลื่อนไหวในการรักษากระดูกหัก. (อ. plaster of Paris).
 5. ภาพพจน์ : [พาบพด] น. ถ้อยคำที่เป็นสํานวนโวหารทําให้นึกเห็นเป็น ภาพ, ถ้อยคำที่เรียบเรียงอย่างมีชั้นเชิงเป็นโวหาร มีเจตนาให้มีประสิทธิผล ต่อความคิด ความเข้าใจ ให้จินตนาการและถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่าง กว้างขวางลึกซึ้งกว่าการบอกเล่าที่ตรงไปตรงมา. (อ. figure of speech).
 6. แม่กุญแจ : น. ลูกกุญแจที่ไขตัวกุญแจชนิดเดียวกันได้ทั่วไป. (อ. master key); ตัวกุญแจ คือ เครื่องลั่นประตูหรือหีบ มีลูกกุญแจสำหรับไข.
 7. ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ : (กฎ) น. องค์กรใหญ่ฝ่ายตุลาการ ขององค์การสหประชาชาติ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ (ค.ศ. ๑๙๔๖) ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ สืบต่อจากศาลประจำยุติธรรม ระหว่างประเทศของสันนิบาตชาติ (Permanent Court of International Justice) ตามบทบัญญัติต่อท้ายกฎบัตรองค์การ สหประชาชาติ มีอำนาจจำกัดเฉพาะการพิจารณาตัดสินคดีแพ่ง ที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ด้วยกัน ซึ่งประเทศคู่กรณียินยอมให้ศาลเป็นผู้พิจารณาตัดสิน เท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกรณีพิพาท ต่าง ๆ ทางกฎหมายและสนธิสัญญาตามที่สมัชชาใหญ่คณะมนตรี ความมั่นคง หรือองค์การชำนัญพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติ ร้องขอ, เรียกย่อว่า ศาลโลก. (อ. International Court of Justice).
 8. สมาพันธรัฐ : [พันทะ] น. รัฐหลาย ๆ รัฐที่รวมกันเพื่อประโยชน์ร่วมกันบางอย่าง โดยมีข้อตกลงระหว่างกันให้มีรัฐบาลกลาง และให้มีอํานาจหน้าที่ เฉพาะกิจการบางอย่างที่รัฐสมาชิกยินยอมมอบหมายให้เท่านั้น, ปัจจุบันไม่มีแล้ว. (อ. confederation of states).
 9. อินซูลิน : น. ฮอร์โมนประเภทโปรตีนชนิดหนึ่ง ซึ่งหย่อมเซลล์แลงเกอร์ฮานส์ (islets of Langerhans) ในตับอ่อนผลิตขึ้น มีสมบัติควบคุมการ เผาผลาญนํ้าตาลในร่างกาย ในทางแพทย์ใช้เป็นสารลดระดับ นํ้าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน. (อ. insulin).

Budhism Thai-Thai Dict : master of ceremonies, more than 5 found, display 1-5
 1. กตัญญูกตเวทิตา : ความเป็นคนกตัญญูกตเวที - the quality of being a grateful person; gratitude; gratefulness.
 2. กถาวัตถุ : ถ้อยคำที่ควรพูด, เรื่องที่ควรนำมาสนทนากันในหมู่ภิกษุ มี ๑๐ อย่างคือ ๑.อัปปิจฉกถา ถ้อยคำที่ชักนำให้มีความปรารถนาน้อย ๒.สันตุฏฐิกถา ถ้อยคำที่ชักนำให้มีความสันโดษ ๓.ปวิเวกกถา ถ้อยคำที่ชักนำให้มีความสงัดกายสงัดใจ ๔.อสังสัคคกถา ถ้อยคำที่ชักนำให้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่ ๕.วิริยารัมภกถา ถ้อยคำที่ชักนำให้ปรารภความเพียร ๖.สีลกถา ถ้อยคำที่ชักนำให้ตั้งอยู่ในศีล ๗.สมาธิกถา ถ้อยคำที่ชักนำให้ทำจิตมั่น ๘.ปัญญากถา ถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดปัญญา ๙.วิมุตติกถา ถ้อยคำที่ชักนำให้ทำใจให้พ้นจากกิเลสและความทุกข์ ๑๐.วิมุตติญาณทัสสนกถา ถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดความรู้ความเห็นในภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ - 1. "Points of controversy"; name of the fifth book of the Abidhamma Pitaka. 2.a subject of discussion.
 3. กรมการศาสนา : Department of Religion Affairs.
 4. กรรมกิเลส : กรรมเครื่องเศร้าหมอง, การกระทำที่เป็นเหตุให้เศร้าหมอง มี ๔ อย่างคือ ๑.ปาณาติบาต การทำชีวิตให้ตกล่วงคือ ฆ่าฟันสังหารกัน ๒.อทินนาทาน ถือเอาของที่เจ้าของเขามิได้ให้คือลักขโมย ๓.กาเมสุมิจฉาจาร ประพฤติผิดในกาม ๔.มุสาวาท พูดเท็จ - an action causing impurity; depravity of action; vice of conduct.
 5. กรรมนิยาม : order of act and result; the law of Karma.
 6. Budhism Thai-Thai Dict : master of ceremonies, more results...

ETipitaka Pali-Thai Dict : master of ceremonies, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : master of ceremonies, not found

(0.1569 sec)