Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: nighttime .

Eng-Thai Lexitron Dict : nighttime, 3 found, display 1-3
  1. nighttime : (N) ; ช่วงเวลากลางคืน ; Related:ตอนกลางคืน ; Syn:bedtime, darkness, midnight
  2. nocturnal : (ADJ) ; ซึ่งเกิดในเวลากลางคืน ; Related:เกี่ยวกับกลางคืน ; Syn:nighttime ; Ant:diurnal
  3. dark : (N) ; ช่วงเวลาดึก ; Related:กลางคืน, ตอนดึก, เวลาดึก, เวลาค่ำ ; Syn:nightfall, nighttime

Thai-Eng Lexitron Dict : nighttime, 4 found, display 1-4
  1. กลางคืน : (N) ; night ; Related:nighttime ; Syn:ค่ำคืน, วิกาล, ยามค่ำคืน ; Ant:กลางวัน ; Def:ระยะเวลาตั้งแต่ย่ำค่ำถึงย่ำรุ่ง ; Samp:ช่วงเวลาสัมนาเราก็แยกจากกันแต่พอกลางคืนเราก็มารวมกลุ่มร่วมกิจกรรมบันเทิงกัน
  2. ยามค่ำคืน : (N) ; night ; Related:nighttime ; Syn:ค่ำคืน, วิกาล, กลางคืน ; Ant:กลางวัน ; Def:ระยะเวลาตั้งแต่ย่ำค่ำถึงย่ำรุ่ง ; Samp:สมบุญรู้สึกหวาดระแวงกับความมืดยามค่ำคืน
  3. วิกาล : (N) ; night ; Related:nighttime ; Syn:กลางคืน, ยามวิกาล ; Ant:กลางวัน ; Def:ยามค่ำคืน, เวลากลางคืน ; Samp:ผู้คนออกมาเที่ยวเตร่ กินอาหารยามวิกาล
  4. ตอนกลางคืน : (N) ; at night ; Related:during the night, in the night, by night, night-time, during nighttime ; Syn:ตอนค่ำ ; Ant:ตอนกลางวัน ; Def:ช่วงเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ; Samp:พ่อพาลูกๆ ไปดูภาพยนต์ตอนกลางคืน

Royal Institute Thai-Thai Dict : nighttime, not found

Budhism Thai-Thai Dict : nighttime, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : nighttime, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : nighttime, not found

(0.0421 sec)