Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: painter , then paint, painter, painterly .

Eng-Thai Lexitron Dict : painter, more than 7 found, display 1-7
 1. painter 1 : (N) ; ช่างทาสี
 2. painter 1 : (N) ; จิตรกร ; Related:ช่างวาด, ช่างเขียน ; Syn:illustrator, sketcher, cartoonist
 3. painter 2 : (N) ; เชือกผูกเรือ
 4. paint : (N) ; สีแต่งหน้า ; Related:เครื่องสำอาง ; Syn:cosmetics, tint
 5. paint : (N) ; การทาสี ; Related:การเคลือบสี, การระบายสี
 6. paint : (VI) ; ทาสี ; Related:ป้ายสี, ลงสี
 7. paint : (VT) ; ทาสี ; Related:ป้ายสี, ลงสี
 8. Eng-Thai Lexitron Dict : painter, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : painter, more than 7 found, display 1-7
 1. จิตรกร : (N) ; painter ; Related:artist, creator of art ; Syn:ช่างวาดเขียน, ช่างวาดภาพ ; Samp:ด้วยเหตุที่จิตรกรเป็นคนพื้นบ้านที่จังหวัดนครปฐมจึงได้พบเห็นบรรยากาศอย่างนี้มาตั้งแต่เด็ก ; Unit:คน
 2. ช่างทาสี : (N) ; painter
 3. ช่างทาสี : (N) ; painter ; Syn:ช่างสี ; Def:ผู้มีอาชีพการทาสี ; Samp:ช่างทาสีกำลังปีนบันไดเพื่อทาสีชั้น 2 ของบ้าน ; Unit:คน
 4. ช่างวาดภาพ : (N) ; painter ; Syn:ช่างเขียนภาพ ; Def:ผู้ที่มีความชำนาญในการวาดลวดลายหรือรูปภาพ ; Samp:ร้านนี้เปิดรับสมัครช่างวาดภาพที่ต้องมาทำประจำทุกวัน ; Unit:คน
 5. ผู้วาด : (N) ; painter ; Syn:จิตรกร ; Def:ผู้เขียนหรือลากเส้นเป็นลวดลายหรือรูปภาพ ; Samp:ไม่รู้ว่าผู้วาดต้องการจะสื่อความหมายอะไรในภาพนี้กันแน่ ; Unit:คน
 6. ช่างเขียน : (N) ; artist ; Related:painter ; Syn:จิตรกร ; Def:ผู้เขียนภาพ ; Samp:ทุกคนในครอบครัวนี้มีอาชีพเป็นช่างเขียน ; Unit:คน
 7. แต้มสี : (V) ; paint ; Related:tinge ; Syn:ทาสี ; Ant:ล้างสี ; Samp:เด็กๆ ช่วยกันแต้มสีภาพที่พวกเขาวาดไว้
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : painter, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : painter, not found

Budhism Thai-Thai Dict : painter, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : painter, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : painter, not found

(0.1185 sec)