Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: primary, Primary , then prime, prim, prima, primary .

Eng-Thai Lexitron Dict : primary, more than 7 found, display 1-7
 1. primary : (ADJ) ; ที่สำคัญที่สุด ; Syn:chief, prime, main
 2. primary : (ADJ) ; ในชั้นประถม
 3. primary : (ADJ) ; ในขั้นพื้นฐาน ; Syn:basic, elemental
 4. primary : (ADJ) ; ที่มีมาดั้งเดิม
 5. primary : (N) ; สิ่งที่เป็นลำดับแรก
 6. primary : (N) ; รูปแบบดั้งเดิม
 7. primary : (N) ; สิ่งที่เป็นพื้นฐาน
 8. Eng-Thai Lexitron Dict : primary, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : primary, more than 7 found, display 1-7
 1. ชั้นแรก : (ADJ) ; primary ; Related:preliminary, initial, first ; Syn:เบื้องต้น ; Samp:ข้อสันนิษฐานชั้นแรก เป็นข้อสรุปที่ได้จากการสำรวจข้อมูลจากเหตุการณ์
 2. ปฐมภูมิ : (N) ; primary ; Related:fundamental ; Syn:แรก, ดั้งเดิม, เบื้องต้น ; Samp:แสงสีแดง แสงสีเขียวและแสงสีน้ำเงินเป็นแม่สีหรือสีปฐมภูมิกล่าวคือเป็นสีที่แยกออกเป็นสีอื่นไม่ได้
 3. ประถม : (ADJ) ; primary ; Related:first, elementary ; Syn:ปฐม, ลำดับแรก, ลำดับเบื้องต้น ; Samp:ลูกสาวเข้าเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนใกล้บ้าน
 4. พื้นฐาน : (ADJ) ; primary ; Related:fundamental ; Syn:ขั้นพื้นฐาน ; Def:รากฐาน, หลักเบื้องต้น ; Samp:การขยายโอกาสเด็กไทยให้ได้เรียน เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ
 5. เบญจพรรณ : (N) ; primary colors red, blue, yellow, white, and black ; Def:แม่สีทั้งห้า คือ ดำ แดง ขาว เขียว (คราม) เหลือง ; Samp:ลวดลายของเครื่องลายครามลงด้วยสีเบญจพรรณปนเงินทองแวววาว
 6. ชั้นประถม : (N) ; primary school level ; Related:primary education level ; Samp:การเรียนชั้นประถมถือว่าเป็นการศึกษาภาคบังคับ
 7. เซลล์ปฐมภูมิ : (N) ; primary cell ; Ant:เซลล์ทุติยภูมิ ; Def:เซลล์ไฟฟ้าประเภทที่เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็นำไปใช้เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าออกได้ทันที เมื่อใช้ไปแล้ว ส่วนประกอบบางส่วนจะหมดเปลืองไปโดยไม่กลับคงคืนเป็นสภาพเดิมได้อีก
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : primary, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : primary, 1 found, display 1-1
 1. เซลล์ : น. (ชีว) หน่วยชีวิตที่เล็กที่สุด; (ไฟฟ้า) เครื่องสําเร็จที่มีส่วนประกอบ ที่เหมาะสม ซึ่งใช้ปฏิกิริยาเคมีเป็นแหล่งกําเนิดพลังงานเป็นผลให้ เกิดมี กระแสไฟฟ้าขึ้นได้. (อ. cell). เซลล์ทุติยภูมิ น. เซลล์ไฟฟ้าประเภทที่เมื่อสร้างเสร็จแล้วต้องนําไป อัดไฟเสียก่อน แล้วจึงจะนําไปใช้เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าออกได้ เมื่อใช้ไปแล้ว ส่วนประกอบบางส่วนจะหมดเปลืองและแปรสภาพไป แต่อาจทําให้กลับคงคืนสู่สภาพเดิมได้อีก โดยวิธีนําเซลล์ไฟฟ้าไปอัด ไฟใหม่ เช่น แบตเตอรี่รถยนต์. (อ. secondary cell). เซลล์ปฐมภูมิ น. เซลล์ไฟฟ้าประเภทที่เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็นําไปใช้ เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าออกได้ทันที เมื่อใช้ไปแล้ว ส่วนประกอบ บางส่วนจะหมดเปลืองไปโดยไม่กลับคงคืนเป็นสภาพเดิมได้อีก เช่น ถ่านไฟฉาย. (อ. primary cell).

Budhism Thai-Thai Dict : primary, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : primary, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : primary, not found

(0.1391 sec)