Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: proclaim , then claim, declaim, proclaim, proclaimation, reclaim, proclaimed, proclaimer .

Eng-Thai Lexitron Dict : proclaim, more than 7 found, display 1-7
 1. proclaim : (VT) ; ประกาศอย่างเป็นทางการ ; Related:ป่าวประกาศ ; Syn:advertise, announce, declare ; Ant:hide, secret
 2. advertise : (VI) ; ลงประกาศ ; Related:แจ้งความ, เสนอข่าว ; Syn:proclaim, publicize, announce
 3. pronounce : (VT) ; ประกาศ ; Syn:proclaim, declare
 4. pronounce : (VI) ; ประกาศ ; Syn:proclaim, declare
 5. celebrate : (VT) ; ประกาศ ; Syn:declare, proclaim
 6. Eng-Thai Lexitron Dict : proclaim, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : proclaim, more than 7 found, display 1-7
 1. ป่าว : (V) ; proclaim ; Related:publicize, broadcast, announce ; Syn:ประกาศ, ป่าวร้อง, ป่าประกาศ ; Def:บอกให้รู้ทั่วกัน ; Samp:คำว่า ซื่อ ทำให้ฉันรู้จักตัวเองและพร้อมที่จะป่าวบอกให้ใครๆ รู้ว่าฉันนี่แหละคือสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่ง
 2. ป่าวร้อง : (V) ; proclaim ; Related:declare ; Syn:ป่าว, ประกาศ, ป่าวประกาศ ; Def:ร้องบอกให้รู้ทั่วกัน ; Samp:ชายหนุ่มคนหนึ่งใส่เสื้อผ้าปอนๆ เดินป่าวร้องไปตามบาทวิถีที่เนืองแน่นไปด้วยฝูงชน
 3. ประกาศ : (V) ; announce ; Related:proclaim, declare, promulgate, publish, state ; Syn:แจ้ง, ป่าวร้อง, แจ้งให้ทราบ, ประชาสัมพันธ์, เผยแพร่, บอกกล่าว, พูด, แถลง ; Samp:รัฐบาลประกาศว่าจะเปิดสัมพันธ์ทางการทูตกับเวียดนาม
 4. ประโคม : (V) ; spread ; Related:proclaim, herald, announce, propagate, broadcast ; Syn:ป่าวประกาศ, ประชาสัมพันธ์ ; Samp:สื่อโฆษณาประโคมส่งเสริมการขายอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน
 5. ประโคมข่าว : (V) ; spread news ; Related:proclaim, announce ; Syn:ประชาสัมพันธ์, ป่าวประกาศ, กระจายข่าว ; Ant:ปิดข่าว ; Def:พร้อมใจกันเผยแพร่ข่าวให้รู้ทั่วกันอย่างกว้างขวาง ; Samp:นักหนังสือพิมพ์ประโคมข่าวอย่างเอิกเกริก
 6. โฆษิต : (V) ; announce ; Related:declare, proclaim ; Syn:ประกาศ, ป่าวร้อง
 7. แถลงการณ์ : (V) ; state ; Related:make a statement, announce, express, declare, proclaim, tell ; Syn:แถลง, อธิบาย, ชี้แจง ; Def:อธิบายเหตุการณ์เป็นทางการ ; Samp:อัยการได้แถลงการณ์ด้วยวาจาโดยสรุปคำฟ้องคำให้การและคำเบิกความของพยานปากต่างๆ
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : proclaim, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : proclaim, not found

Budhism Thai-Thai Dict : proclaim, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : proclaim, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : proclaim, not found

(0.1758 sec)