Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: prophecy .

Eng-Thai Lexitron Dict : prophecy, 6 found, display 1-6
  1. prophecy : (N) ; การทำนาย ; Related:การพยากรณ์ ; Syn:prediction, prognostication
  2. prediction : (N) ; คำทำนาย ; Related:การคาดหมาย, การทำนาย ; Syn:prophecy, foresight
  3. palmistry : (N) ; ศาสตร์แห่งการดูลายมือ ; Related:วิชาดูลายมือ, ศิลปะในการดูลายมือ ; Syn:augury, prophecy
  4. prognostication : (N) ; การทำนาย ; Syn:forecast, prediction, prophecy

Thai-Eng Lexitron Dict : prophecy, 5 found, display 1-5
  1. คำทำนาย : (N) ; prediction ; Related:prophecy, augury, divination, forecast, foretelling ; Syn:คำพยากรณ์ ; Def:ข้อความที่แสดงเหตุการณ์ในอนาคต, ข้อความแสดงความคาดหมาย ; Samp:เขาเขียนคำทำนายของเขาลงเป็นลายลักษณ์อักษร ; Unit:ข้อ
  2. ความคาดหมาย : (N) ; prediction ; Related:forecast, prophecy ; Syn:การคาดการณ์ ; Samp:ครูคนนี้สอนเก่งเกินความคาดหมายของหลายๆ คน
  3. คำพยากรณ์ : (N) ; forecast ; Related:prediction, prophecy, augury, divination, foretelling ; Syn:คำทำนาย ; Samp:โหรในสมัยโบราณนั้นเป็นผู้ที่มีหน้าที่ถวายคำพยากรณ์แด่องค์พระมหากษัตริย์เท่านั้น
  4. พยากรณ์ : (N) ; fortune-telling ; Related:prediction, prophecy, forecast ; Syn:คัมภีร์พยากรณ์ ; Def:ชื่อคัมภีร์โหราศาสตร์ว่าด้วยการทำนาย ; Samp:เขาซื้อหนังสือคัมภีร์พยากรณ์มาอ่านเพื่อศึกษาด้วยตนเอง ; Unit:คัมภีร์
  5. ญาณศาสตร์ : (N) ; the science of fortune-telling ; Related:a treatise on prophecy, prognostication and prediction ; Def:ตำราพยากรณ์

Royal Institute Thai-Thai Dict : prophecy, not found

Budhism Thai-Thai Dict : prophecy, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : prophecy, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : prophecy, not found

(0.0309 sec)