Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: similarity , then similar, similarity, dissimilarity .

Eng-Thai Lexitron Dict : similarity, more than 7 found, display 1-7
 1. likeness : (N) ; ความเหมือนกัน ; Related:ความคล้ายคลึงกัน ; Syn:similarity, resemblance, similitude, alikeness ; Ant:unlikeness, dissimilitude
 2. resemblance : (N) ; ความคล้ายคลึง ; Related:ความเหมือนกัน ; Syn:likeness, similarity ; Ant:difference, dissimilarity
 3. parallel : (N) ; ความตรงกัน ; Related:ความเหมือนกันหรือคล้ายกัน ; Syn:correspondence, similarity ; Ant:different
 4. semblance : (N) ; ลักษณะคล้ายกัน ; Related:ความคล้ายคลึงกัน ; Syn:likeness, copy, resemblance, similarity
 5. deviation : (N) ; การเบี่ยงเบน ; Related:การหันเห, การแตกต่างไปจากปกติ ; Syn:difference, change ; Ant:similarity, likeness
 6. Eng-Thai Lexitron Dict : similarity, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : similarity, more than 7 found, display 1-7
 1. ความละม้าย : (N) ; similarity ; Related:resemblance ; Syn:ความคล้าย, ความคล้ายคลึง ; Samp:ใบหน้าของเธอมีความละม้ายคล้ายดาราดัง
 2. ความเหมือน : (N) ; similarity ; Related:analogy, resemblance, likeness, similitude ; Ant:ความต่าง ; Samp:การเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างของนิกายนั้นจะทำให้คนเข้าใจแต่ละนิกายมากขึ้น
 3. ความคล้ายคลึง : (N) ; resemblance ; Related:similarity, likeness ; Syn:ความคล้าย ; Ant:ความแตกต่างกัน ; Samp:รูปภาพสองรูปมีความคล้ายคลึงกันมาก
 4. การเทียบ : (N) ; comparison ; Related:analogy, comparing, similarity, likeness ; Syn:การเปรียบ, การเปรียบเทียบ, การเทียบเคียง ; Samp:การเทียบตนเองกับบุคคลอื่นแล้วมองว่าตนเองต่ำต้อยกว่าคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำ
 5. การเทียบเคียง : (N) ; comparison ; Related:analogy, comparing, similarity, likeness ; Syn:การเปรียบ, การเปรียบเทียบ ; Samp:ความสุขในชีวิตมิได้วัดจากวัตถุปัจจัยภายนอก ค่านิยม หรือ กฎเกณฑ์ ของสังคม หรือโดยการเทียบเคียงกับใครอื่น หากบุคคลย่อมประจักษ์ได้จากความพึงพอใจในชีวิตตน
 6. ความคล้าย : (N) ; resemblance ; Related:likeness, similarity, semblance ; Syn:ความคล้ายคลึง ; Ant:ความต่าง ; Samp:ฝาแฝดมักมีความคล้ายกันในส่วนของรูปร่างหน้าตา
 7. เปรียบ : (V) ; like ; Related:comparable to, similar to, have similarity to ; Syn:เหมือน, เทียบเคียง, เปรียบได้, เปรียบเหมือน, ดุจดั่ง, เสมือนหนึ่ง, ประหนึ่ง ; Ant:ผิดแผก ; Def:เอาสิ่งหนึ่งเข้ามาเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าใกล้กัน ; Samp:ถ้าเปรียบหล่อนเป็นไฟ สามีของหล่อนก็เหมือนน้ำ สองคนนั้นถึงอยู่ด้วยกันได้
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : similarity, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : similarity, not found

Budhism Thai-Thai Dict : similarity, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : similarity, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : similarity, not found

(0.1048 sec)