Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: standard, Standard , then standard, substandard, standards .

Eng-Thai Lexitron Dict : standard, more than 7 found, display 1-7
 1. standard : (N) ; มาตรฐาน ; Related:บรรทัดฐาน, ตัวชี้วัด ; Syn:norm, pattern, type
 2. standard : (ADJ) ; ซึ่งเป็นมาตรฐาน ; Syn:regular, usual
 3. standard-bearer : (N) ; ผู้นำ ; Related:ผู้นำพรรค, ผู้นำการเคลื่อนไหว ; Syn:commander, demagogue
 4. standard time : (N) ; เวลามาตรฐาน
 5. bring up to standard : (IDM) ; ทำให้ได้มาตรฐาน ; Related:ทำให้ได้ดังใจต้องการ ; Syn:be up to, come up to, get up to
 6. Eng-Thai Lexitron Dict : standard, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : standard, more than 7 found, display 1-7
 1. ฐาน 1 : (N) ; standard ; Related:criterion ; Syn:มาตรฐาน, บรรทัดฐาน ; Samp:ไม่มีใครบอกได้ว่าอะไรเป็นฐานในการวัดความยุติธรรม
 2. มาตรฐาน : (N) ; standard ; Related:criterion ; Def:สิ่งที่ถือเอาเป็นหลักสำหรับเทียบกำหนด ; Samp:ในฤดูฝน โมเด็มบางรุ่นที่มีคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐานอาจจะหยุดทำงานไปเฉยๆ
 3. รูปแบบมาตรฐาน : (N) ; standard form ; Related:standard pattern
 4. ค่ามาตรฐาน : (N) ; standard score ; Related:default value ; Samp:ในการใช้โปรแกรมนี้ ผู้ใช้เพียงแต่ตอบคำถามง่ายๆ เพียงไม่กี่คำถาม นอกนั้นวินโดวส์จะกำหนดค่ามาตรฐานให้หมดอย่างอัตโนมัติ
 5. ภาษามาตรฐาน : (N) ; standard language ; Samp:ภาษาของชาวกรุงชาวเมืองซึ่งถือว่าเป็นภาษามาตรฐานของส่วนรวม ถือว่า อ้าย อี เป็นคำไม่สุภาพ
 6. มาตรฐานการครองชีพ : (N) ; standard of living ; Def:ระดับที่เป็นอุดมคติ หรือที่เป็นบรรทัดฐานของการบริโภค ; Samp:ชาวจีนมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มสูงขึ้น
 7. มาตรฐานการครองชีพ : (N) ; standard of living ; Samp:รัฐบาลควรยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคม ปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้สูงขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และฐานะดีขึ้น
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : standard, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : standard, not found

Budhism Thai-Thai Dict : standard, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : standard, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : standard, not found

(0.1528 sec)