Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: student , then student, students .

Eng-Thai Lexitron Dict : student, 9 found, display 1-9
 1. student : (N) ; นักศึกษา ; Related:นักเรียน, นิสิตนักศึกษา ; Syn:disciple, learner, pupil
 2. undergraduate : (N) ; นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับปริญญาตรี ; Related:นักศึกษาปริญญาตรี ; Syn:student
 3. learner : (N) ; ผู้ศึกษา ; Related:ผู้เรียน, นักเรียน, นักศึกษา, ผู้ฝึกหัด ; Syn:student, pupil
 4. scholar : (N) ; นักเรียน (คำทางการ) ; Related:นักศึกษา, ศิษย์ ; Syn:schoolboy, schoolgirl, student
 5. schoolboy : (N) ; เด็กนักเรียนชาย ; Syn:lad, learner, pupil, student
 6. schoolgirl : (N) ; นักเรียนหญิง ; Syn:girl, scholar, student
 7. seminarist : (N) ; นักศึกษาด้านศาสนศาสตร์ ; Related:นักธรรมะ, นักศึกษาเทววิทยา, ผู้ศึกษาในโรงเรียนศาสนา ; Syn:learner, ordinand, student
 8. antiquarian : (N) ; ผู้ศึกษาโบราณวัตถุ ; Syn:antiquary, student of antiquity

Thai-Eng Lexitron Dict : student, 13 found, display 1-13
 1. น.ศ. : (N) ; student ; Syn:นักศึกษา
 2. นักเรียน : (N) ; student ; Related:learner, pupil, scholar, disciple, undergraduate ; Def:ผู้ศึกษาเล่าเรียนจากโรงเรียน ; Samp:การเรียนการสอนในปัจจุบันจะยึดความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก ; Unit:คน
 3. นักศึกษา : (N) ; student ; Related:learner, pupil, scholar, disciple, undergraduate ; Syn:นิสิต ; Def:ผู้มีความรู้สอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือมีความรู้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ซึ่งเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ; Samp:นักศึกษารวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อประท้วงระบบของรัฐบาล ; Unit:คน
 4. ผู้เรียน : (N) ; student ; Related:learner, pupil, trainee ; Syn:นักเรียน, นักศึกษา ; Ant:ผู้สอน, ครู ; Def:ผู้ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญ ; Samp:ผู้สอนควรเตรียมบทเรียนและวิธีการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน ; Unit:คน
 5. ศิษย์ : (N) ; student ; Related:school child ; Syn:ลูกศิษย์ ; Ant:ครู, อาจารย์ ; Unit:คน
 6. ศิษย์ : (N) ; student ; Related:pupil, disciple, follower, adherent, apostle ; Syn:ลูกศิษย์ ; Def:ผู้ศึกษาเล่าเรียนซึ่งอยู่ในความดูแลคุ้มครองของอาจารย์ ; Samp:บางทีครูอาจารย์ก็ต้องดุต้องต้องว่าด้วยความปรารถนาให้ศิษย์ได้ดี ; Unit:อาจารย์
 7. นักธรรม : (N) ; religious student ; Related:ascetic, divine, ecclesiastic, theologian ; Syn:ผู้รู้ธรรม, ผู้ปฏิบัติธรรม ; Def:ผู้สำเร็จหลักสูตรธรรม, ผู้สอบความรู้ธรรมได้ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ มี 3 ชั้น คือ ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ; Unit:คน
 8. เด็กนักเรียน : (N) ; pupil ; Related:student ; Syn:นักเรียน
 9. นร. : (N) ; pupil ; Related:student ; Syn:นักเรียน
 10. ผู้เรียนรู้ : (N) ; learner ; Related:student ; Syn:ผู้เรียน ; Ant:ผู้สอน ; Def:ผู้ที่ศึกษาเพื่อให้จำได้ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญ ; Unit:คน
 11. ลูกศิษย์ : (N) ; disciple ; Related:follower, adherent, apostle, pupil, student ; Syn:ศิษย์ ; Ant:ครู, อาจารย์ ; Def:ผู้ที่รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูอาจารย์ ; Samp:ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ลูกศิษย์เคารพยกย่องมาก ; Unit:คน
 12. รับน้อง : (V) ; welcome first-year students ; Related:make first-year students welcome ; Def:ยอมรับรุ่นน้องที่เข้ามาใหม่
 13. รับน้อง : (V) ; welcome first-year students ; Related:make first-year students welcome ; Def:ยอมรับรุ่นน้องที่เข้ามาใหม่

Royal Institute Thai-Thai Dict : student, not found

Budhism Thai-Thai Dict : student, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : student, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : student, not found

(0.1272 sec)