Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: throw , then overthrow, throw, thrown, throwing, thrower .

Eng-Thai Lexitron Dict : throw, more than 7 found, display 1-7
 1. throw : (N) ; การขว้าง ; Related:การโยน, การปา ; Syn:toss
 2. throw : (VT) ; ทำให้เป็นรูป ; Related:ปั้นให้เป็นรูปร่าง
 3. throw : (VT) ; แกล้งแพ้ (โดยการติดสินบน) ; Related:ตั้งใจให้แพ้ (โดยการติดสินบน)
 4. throw : (VT) ; ปั่นด้าย
 5. throw : (VT) ; ทำให้เคลื่อนที่อย่างเร่งรีบ
 6. throw : (VT) ; ทำให้แปลกใจ
 7. throw : (VT) ; เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยง
 8. Eng-Thai Lexitron Dict : throw, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : throw, more than 7 found, display 1-7
 1. ขว้างปา : (V) ; throw ; Related:hurl at ; Syn:ขว้าง, ปา, เขวี้ยง ; Samp:ผู้ชุมนุมขว้างปาก้อนหินใส่ตำรวจ
 2. เขวี้ยง : (V) ; throw ; Related:cast, fling, hurl, pitch ; Syn:ขว้าง, โยน, ปา ; Def:เอี้ยวตัวเบี่ยงแขนไปทางหลังแล้วซัดสิ่งที่อยู่ในมือออกไปโดยแรง ; Samp:เด็กชายกลุ่มใหญ่บิก้อนดินแห้งข้างคันนาเขวี้ยงลงน้ำดังจุ๋มจ๋อมกันอย่างสนุกสนาน
 3. ซัด : (V) ; throw ; Related:cast, fling, hurl ; Syn:ขว้าง ; Def:เหวี่ยงไปโดยแรง
 4. ทุ่ม : (V) ; throw ; Related:cast, chuck, fling, heave, toss, sling, launch ; Syn:โยน, ขว้าง, ปา
 5. ปา : (V) ; throw ; Related:pitch ; Syn:ขว้าง ; Def:ซัดไปด้วยอาการยกแขนขึ้นสูงแล้วเอี้ยวตัวด้วยอาการเอี้ยวตัวเบี่ยงแขนไปทางหลัง ; Samp:เชิดปามีดที่ถืออยู่ปักลงพื้นดินดังฉึกและเดินหันหลังจากบ้าน
 6. พุ่ง : (V) ; throw ; Related:hurl ; Syn:ขว้าง, ปา ; Def:ซัดของยาวๆ, ปล่อยออกไปโดยตรง ; Samp:เขาพุ่งหลาวไปถูกปลาฉลามอย่างจัง
 7. โยน 1 : (V) ; throw ; Related:pitch, toss, cast, hurl, fling ; Ant:รับ ; Def:ซัดให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งพ้นไปจากตัวโดยวิธีหงายมือ, เคลื่อนไหวหรือทำให้เคลื่อนไหวอย่างแรงจากที่เดิม, ไหวอย่างแรง แต่ไม่เคลื่อนจากที่เดิม ; Samp:ท่านหันไปหยิบหนังสือที่กองสุมกันอยู่บนโต๊ะ โยนมาให้อ่านดูเล่มหนึ่ง
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : throw, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : throw, not found

Budhism Thai-Thai Dict : throw, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : throw, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : throw, not found

(0.1504 sec)