Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: unpracticed , then practiced, unpracticed .

Eng-Thai Lexitron Dict : unpracticed, 7 found, display 1-7
  1. unpracticed : (ADJ) ; ซึ่งไม่ชำนาญ ; Related:ซึ่งไม่ฝึกฝน ; Syn:inexperienced, unfit
  2. expert : (ADJ) ; ซึ่งเชี่ยวชาญ ; Related:ซึ่งมีความชำนาญ, ซึ่งมีประสบการณ์ ; Syn:practiced, proficient, skillful
  3. skilful : (ADJ) ; ซึ่งมีทักษะ ; Related:ซึ่งมีความชำนาญ ; Syn:practiced, skilled
  4. skilful : (ADJ) ; ซึ่งมีทักษะ ; Related:ซึ่งมีความชำนาญ ; Syn:practiced, skilled
  5. skillful : (ADJ) ; ซึ่งมีทักษะ ; Related:ซึ่งมีความชำนาญ ; Syn:practiced, skilled
  6. veteran : (ADJ) ; ซึ่งมีประสบการณ์ ; Related:ซี่งมีความรู้ ; Syn:experienced, practiced

Thai-Eng Lexitron Dict : unpracticed, 4 found, display 1-4
  1. มือใหม่ : (ADJ) ; inexperienced ; Related:unpracticed, untrained, fresh, amateur ; Ant:มือเก่า, มืออาชีพ ; Def:เกี่ยวกับผู้ที่ยังไม่มีความชำนาญ ; Samp:คุณแม่มือใหม่ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ในการเลี้ยงลูก ต่อรายการโทรทัศน์
  2. มืออ่อน : (ADJ) ; unskillful ; Related:unpracticed, inexpert, incompetent, low experienced ; Syn:ไม่ชำนาญ ; Ant:มือเก่า, มืออาชีพ ; Def:มีความสามารถน้อย ; Samp:เขาเป็นช่างมืออ่อนจึงได้รับแต่งานซ่อมเล็กๆ
  3. เจน : (V) ; to be skilled at ; Related:be practiced of, be experienced through, be skillful ; Syn:ชำนาญ, คุ้น, ชิน, แม่นยำ ; Samp:ทหารต้องหมั่นซ้อมรบอยู่เนืองๆ เพื่อให้เจนกับพื้นที่
  4. เจนจัด : (V) ; to be skillful ; Related:be experienced through, be practiced of ; Syn:สันทัด, ชำนาญ, จัดเจน ; Def:มีประสบการณ์มาก ; Samp:นายทหารเสนาธิการจึงต้องได้รับการฝึกฝนอบรมให้มีความชำนาญและเจนจัดในหน้าที่

Royal Institute Thai-Thai Dict : unpracticed, not found

Budhism Thai-Thai Dict : unpracticed, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : unpracticed, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : unpracticed, not found

(0.1048 sec)