Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: wonder , then wonder, wonders, winder, wonderful, wondering, wonderment .

Eng-Thai Lexitron Dict : wonder, more than 7 found, display 1-7
 1. wonder : (N) ; ความพิศวง (โดยเฉพาะกับสิ่งใหม่หรือสวยงามมาก) ; Related:ความรู้สึกประหลาดใจ, ความประหลาดใจ, ความแปลกใจ, ความงงงวย ; Syn:amazement, astonishment, awe
 2. wonder : (VI) ; รู้สึกประหลาดใจ ; Related:รู้สึกพิศวง ; Syn:marvel
 3. wonder : (N) ; สิ่งน่าพิศวง ; Related:สิ่งประหลาด
 4. wonder about : (PHRV) ; คิดถึงเกี่ยวกับ
 5. wonder at : (PHRV) ; ประหลาดใจกับ ; Syn:marvel at
 6. Eng-Thai Lexitron Dict : wonder, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : wonder, more than 7 found, display 1-7
 1. ความประหลาดใจ : (N) ; wonder ; Related:surprise, astonishment, amazement ; Syn:ความแปลกใจ, ความสงสัย, ความพิศวง, ความสนเท่ห์ ; Samp:ผู้ชมแสดงความประหลาดใจในเหตุการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นในท้องทุ่งที่มีรอยไหม้เป็นวงกลม
 2. พิศวง : (V) ; wonder ; Related:amaze, astonish, astound ; Syn:สนเท่ห์, ฉงนใจ, พิศวงงงงวย ; Def:ประหลาดใจ, แปลกใจอย่างสงสัย ; Samp:ฉันรู้สึกพิศวงกับข้อความในจดหมายยิ่งนักว่าหมายความถึงอะไร
 3. สงสัย : (V) ; wonder ; Related:be suspicious, doubt ; Syn:กังขา ; Ant:เข้าใจ ; Def:ไม่เข้าใจ ; Samp:ผมสงสัยว่าทำไมเขาจึงลาออก
 4. สิ่งมหัศจรรย์ : (N) ; wonder ; Syn:สิ่งอัศจรรย์
 5. อัศจรรย์ : (V) ; wonder ; Related:surprise, astonish, be amazed, marvel ; Syn:แปลก, ประหลาด, แปลกประหลาด ; Samp:พลังตัวหนังสือของเขามีน้ำหนักตรึงใจให้ประหวั่น และอัศจรรย์ในความเป็นมนุษยชาติ
 6. มิน่าเล่า : (ADV) ; no wonder ; Related:it is no wonder that ; Syn:ด้วยเหตุนี้, ยังงี้เอง, มิน่า, มิน่าล่ะ, เพราะอย่างนี้เอง ; Samp:เพราะพ่อว่าเขาอย่างนี้นี่เอง มิน่าเล่าเขาถึงไม่พูดไม่จากับพ่อ
 7. มิน่า : (INT) ; no wonder ; Syn:มิน่าล่ะ, มิน่าเล่า ; Samp:ดอกนี้กลิ่นของมันหอมจัง มิน่าคนถึงชอบเอาไปแช่น้ำดื่มกัน
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : wonder, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : wonder, not found

Budhism Thai-Thai Dict : wonder, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : wonder, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : wonder, not found

(0.1550 sec)