Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: ปฏิภาณ , then ปฏภาณ, ปฏิภาณ .

Eng-Thai Lexitron Dict : ปฏิภาณ, 4 found, display 1-4
 1. sagacious : (ADJ) ; เฉียบแหลม ; Related:มีไหวพริบปฏิภาณ, เฉลียวฉลาดและตัดสินใจได้ดี
 2. tactful : (ADJ) ; ซึ่งมีไหวพริบดี ; Related:ซึ่งมีปฏิภาณดี, ฉลาด ; Syn:diplomatic, considerate, perceptive
 3. tactless : (ADJ) ; ซึ่งไม่มีไหวพริบ ; Related:ซึ่งไม่มีปฏิภาณ ; Syn:undiplomatic, unthoughtful
 4. wit 1 : (N) ; คนมีไหวพริบ ; Related:ผู้มีเชาวน์ปัญญา, คนมีปฏิภาณ

Thai-Eng Lexitron Dict : ปฏิภาณ, 8 found, display 1-8
 1. ปฏิภาณ : (N) ; wit ; Related:wisdom, resourcefulness, sagacity, astuteness, acumen, intellectual ; Syn:เชาวน์, เชาวน์ปัญญา, ไหวพริบ, ความเฉลียวฉลาด ; Ant:ทื่อ, บัญญาทึบ, จนปัญญา ; Def:เชาวน์ไวในการกล่าวแก้หรือโต้ตอบเป็นต้นได้ฉับพลันทันทีและแยบคาย ; Samp:เขามีปฏิภาณในการตอบคำถาม
 2. ปฏิภาณกวี : (N) ; improviser ; Related:ready poet, impromptu poet, improvisor ; Def:กวีผู้มีความสามารถในการใช้ปฏิภาณแต่งกลอนสด ; Samp:ศรีปราชญ์เป็นปฏิภาณกวี ; Unit:คน
 3. ปฏิภาณโวหาร : (N) ; impromptu rhetoric ; Related:improvisation (rhetoric), extemporization ; Syn:เล่นสำนวน, ชั้นเชิงโวหาร ; Def:การกล่าวเหมาะด้วยเหตุผลในทันที ; Samp:เขามีปฏิภาณโวหาร
 4. เชาวน์ : (N) ; wit ; Related:acumen, wisdom, intellect, intelligence ; Syn:ภูมิปัญญา, ปฏิภาณ, ไหวพริบ, เชาวน์ปัญญา ; Def:ปัญญาหรือความคิดฉับไว, ปฏิภาณไหวพริบปัญญาหรือความคิดฉับไว, ปฏิภาณไหวพริบ ; Samp:เขามีเชาวน์ไวสู้บิดาไม่ได้
 5. เชาวน์ปัญญา : (N) ; intelligence ; Related:wit, acumen, intellect, wisdom ; Syn:ภูมิปัญญา, ปฏิภาณ, ไหวพริบ, ความเฉลียวฉลาด, ความหลักแหลม ; Samp:โรคสมองเสื่อมเป็นกลุ่มอาการที่มีลักษณะเสื่อมทางเชาวน์ปัญญา พฤติกรรมและบุคลิกภาพ
 6. ไหวพริบดี : (V) ; be sharp ; Related:be witty, be clever, be sagacious, be keen, be smart ; Syn:ฉลาด, มีปฏิภาณ ; Samp:ผู้ชนะไหวพริบดีเมื่อเทียบกับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆ
 7. ฉ่อย : (N) ; kind of Thai folk song ; Def:ชื่อเพลงสำหรับว่าแก้กันระหว่างชายกับหญิง เป็นเพลงที่นิยมว่าปากเปล่าโดยอาศัยปฏิภาณเป็นสำคัญ เมื่อว่าจบบทแล้ว ลูกคู่จะรับพร้อมกันว่า ชา ฉา ชา ฉาด ชา หน่อยแม่ ; Samp:เธอกำลังหัดร้องเพลงฉ่อย
 8. กลอนด้น : (N) ; unrhymed Thai verse ; Def:คำกลอนที่ว่าดะไปไม่คำนึงถึงหลักสัมผัส ; Samp:นักเล่นลำตัดมีปฏิภาณดี ว่ากลอนด้นเรื่อยไปไม่ติดขัด ; Unit:บท, บาท, คำกลอน

Royal Institute Thai-Thai Dict : ปฏิภาณ, more than 5 found, display 1-5
 1. ปฏิภาณ, ปฏิภาณ- : [ปะติพาน, ปะติพานะ-, ปะติพานนะ-] น. เชาวน์ไวในการกล่าวแก้ หรือโต้ตอบเป็นต้นได้ฉับพลันทันทีและแยบคาย. (ป.).
 2. ปฏิภาณกวี : [ปะติพานนะกะวี, ปะติพานกะวี] น. กวีผู้มีความ สามารถในการใช้ปฏิภาณแต่งกลอนสด.
 3. ปฏิภาณโวหาร : [ปะติพานนะ-, ปะติพาน-] น. การกล่าวเหมาะด้วย เหตุผลในทันที.
 4. ปฏิสัมภิทา : (แบบ) น. ความแตกฉาน, ปัญญาอันแตกฉาน, มี ๔ อย่าง คือ อรรถปฏิสัมภิทา ธรรมปฏิสัมภิทา นิรุตติปฏิสัมภิทา ปฏิภาณ ปฏิสัมภิทา. (ป.).
 5. กวาดล้าง : ก. กําจัดให้หมดไป เช่น กวาดล้างอันธพาล กวาดล้างโจรผู้ร้าย. [กฺวาน, กฺว่าน] น. ขุนนาง เช่น แล้วบัญชาสั่งเสียพวกเพี้ยกวาน ให้ไปเชิญสองท่านแม่ทัพใหญ่. (ขุนช้างขุนแผน), เพลี้ยกว่านบ้านท้าวไข้ ข่าวสยวน. (ยวนพ่าย). [กฺว้าน] น. ตึก ใช้ควบกันว่า ตึกกว้าน; (ถิ่น-ปักษ์ใต้) ที่อยู่ซึ่งปลูกไว้คล้ายโรงนา พื้นอยู่กับดิน. [กฺว้าน] น. เครื่องสําหรับฉุดดึงและยกของหนัก. ก. ฉุดด้วยกว้าน, ขันกว้าน ก็เรียก; รวบรวมจากที่ต่าง ๆ มาไว้เป็นจํานวนมาก เช่น กว้านสินค้ามากักตุนไว้. [กฺว๊าน] (ถิ่น-พายัพ) น. บึง; น้ำตอนลึก, น้ำตอนที่ไหลวน. [กฺว้าว] ดู ขว้าว.[กฺวาว-] น. ชื่อไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด Pueraria candollei Grah. var. mirifica (Airy Shaw et Suvatabandhu) Niyomdham ในวงศ์ Leguminosae ดอกเล็ก สีม่วงอ่อน มีหัวกลม ๆ ออกที่ โคนต้นและตามราก ใช้ทํายาได้. [กะวิน] (โบ) ว. ดีงาม เช่น ใครกวินซื่อแท้. (แช่งน้ำ). (ทมิฬ แปลว่า งาม). [กะวี] น. ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในศิลปะการประพันธ์บทกลอน จําแนกเป็น ๔ คือ ๑. จินตกวี แต่งโดยความคิด ๒. สุตกวี แต่งโดยได้ฟังมา ๓. อรรถกวี แต่งตามความจริง ๔. ปฏิภาณกวี แต่งกลอนสด. (ป.).
 6. Royal Institute Thai-Thai Dict : ปฏิภาณ, more results...

Budhism Thai-Thai Dict : ปฏิภาณ, 6 found, display 1-6
 1. ปฏิภาณ : โต้ตอบได้ทันทีทันควัน, ปัญญาแก้การณ์เฉพาะหน้า, ความคิดทันการ
 2. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : “พระสูตรว่าด้วยการยังธรรมจักรให้เป็นไป”, พระสูตรว่าด้วยการหมุนวงล้อธรรมเป็นชื่อของ ปฐมเทศนา คือพระธรรมเทศนาครั้งแรก ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ หลังจากนั้น ตรัสรู้ ๒ เดือน ว่าด้วยมัชฌิมาปฏิปทา คือทางสายกลาง ซึ่งเว้นที่สุด ๒ อย่าง และว่าด้วยอริยสัจ ๔ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ อันทำให้พระองค์สามารถปฏิภาณว่าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ (ญาณคือความตรัสรู้เองโดยชอบอันยอดเยี่ยม) ท่านโกณฑัญญะหัวหน้าคณะปัญจวัคคีย์ ฟังพระธรรมเทศนานี้แล้ว ได้ดวงตาเห็นธรรม (ธรรมจักษุ) และขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรก เรียกว่า เป็นปฐมสาวก
 3. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา : ความแตกฉานในปฏิภาณได้แก่ไหวพริบ คือ โต้ตอบปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที หรือแก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ฉับพลันทันการ (ข้อ ๔ ในปฏิสัมภิทา ๔)
 4. ปฏิสัมภิทา : ความแตกฉาน, ความรู้แตกฉาน, ปัญญาแตกฉาน มี ๔ คือ ๑.อัตถปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในอรรถ ๒.ธัมมปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในธรรม ๓.นิรุตติปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในนิรุกติ คือ ภาษา ๔.ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในปฏิภาณ
 5. ราธะ : พระมหาสาวกองค์หนึ่ง เดิมเป็นพราหมณ์ในเมืองราชคฤห์ เมื่อชราลงถูกบุตรทอดทิ้ง อยากจะบวชก็ไม่มีภิกษุรับบวชให้ เพราะเห็นว่าเป็นคนแก่เฒ่า ราธะเสียใจ ร่างกายซูบซีด พระศาสดาทรงทราบจึงตรัสถามว่า มีใครระลึกถึงอุปการะของราธะได้บ้าง พระสารีบุตรระลึกถึงภิกษาทัพพีหนึ่งที่ราธะถวาย จึงรับเป็นอุปัชฌาย์ และราธะได้เป็นบุคคลแรกที่อุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ท่านบวชแล้วไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหัต พระราธะเป็นผู้ว่าง่าย ตั้งใจรับฟังคำสั่งสอน มีความสุภาพอ่อนโยน เป็นตัวอย่างของภิกษุผู้บวชเมื่อแก่ ทั้งพระพุทธเจ้าและพระสารีบุตรก็ชมท่าน ท่านเคยได้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้า เคยทำหน้าที่เป็นพุทธอุปฐาก ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะในทางก่อให้เกิดปฏิภาณ
 6. วังคีตะ : พระมหาสาวกองค์หนึ่ง เป็นบุตรพราหมณ์ในพระนครสาวัตถี ได้ศึกษาไตรเพทจนมีความชำนาญเป็นที่พอใจของอาจารย์ จึงได้เรียนมนตร์พิเศษชื่อฉวสีสมนตร์ สำหรับพิสูจน์ศีรษะซากศพ เอานิ้วเคาะหัวศพก็ทราบว่าผู้นั้นตายแล้วไปเกิดเป็นอะไร ที่ไหน ท่านมีความชำนาญในมนตร์นี้มาก ต่อมาได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า และได้แสดงความสามารถของตน แต่เมื่อเคาะศีรษะของผู้ปรินิพพานแล้วไม่สามารถบากคติได้ ด้วยความอยากเรียนมนตร์เพิ่มอีก จึงขอบวชในพระพุทธศาสนา ไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหัต ได้รับยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในทางมีปฏิภาณ

ETipitaka Pali-Thai Dict : ปฏิภาณ, 3 found, display 1-3
 1. ปฏิภาณ, - ภาน : นป. ปฏิภาณ, ไหวพริบ, ความสามารถพูดโต้ตอบได้ฉับไว, ความเฉียบแหลม, ความแจ่มแจ้ง
 2. อปฺปฏิภาณ : (วิ.) ไม่พูดจา, ไม่มีไหวพริบ.
 3. ปฏิภาณวนฺตุ : ค. ผู้มีปฏิภาณ, ผู้มีไหวพริบ

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : ปฏิภาณ, not found

(0.1152 sec)